CEL
Rozegranie pierwszych nieoficjalnych Mistrzostw Polski w Biegu VO2max™.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu.
Promocja Puszczy Wkrzańskiej.

ORGANIZATOR
Organizatorem biegu VO2max Hero Run jest Stowarzyszenie VO2max Events oraz firma Anna Adamska.

TERMIN, MIEJSCE i TRASA
Impreza odbędzie się 5 września 2020 roku na Polanie Sportowej w Szczecinie, gdzie będzie znajdował się START/ META dla biegu na dystansie 6 km, a start odbędzie się o godz. 10:30.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.
Trasa imprezy będzie przebiegać na jednej pętli szlakami Puszczy Wkrzańskiej i zostanie oznaczona poziomymi znakami co 1 kilometr. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy o czym poinformuje uczestników biegu. 
Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów znajdujących się w numerach startowych (elektroniczny pomiar czasu).

UCZESTNICTWO
W  Imprezie prawo startu mają tylko osoby pełnoletnie.
Uczestnicy startujący w imprezie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dokładna data i miejsce wydawania pakietów startowych zostanie podane w późniejszym terminie.
Dopuszczenie uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów).
Finisherami biegu VO2max Hero Run zostaną zawodnicy, którzy przebiegną dystans 6 km w limicie czasu, oddychając wyłącznie nosem. Formuła VO2max Hero Run to biegi, w których zawodnicy mogą oddychać wyłącznie przez nos. Promotorem tego sposobu biegania jest m.in. jeden z najlepszych biegaczy ultra na świecie - Scott Jurek. Każdy uczestnik VO2max Hero Run będzie miał opaskę neoprenową na ustach, która skutecznie zabezpieczy „czystość” rywalizacji. Dodatkowo na trasie będą ustawieni sędziowie, którzy będą obserwować uczestników. Limit czasu zostanie podany w komunikacie startowym.
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników, uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz 
i uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika. ZGŁOSZENIA i OPŁATY
Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.protiming24.pl/startmeta/spot/szczecin-vo2max w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2020 roku. 
Limit uczestników na dystansie:
Bieg w formule VO2max™ na dystansie 6 km  – wynosi 200 osób,
Organizator ma prawo do zwiększenia limitu zawodników bez podania przyczyny.
Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora, w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.
Terminy oraz wysokość opłat:

VO2max Hero Run BIEG VO2max Hero Run na dystansie 6 km

TERMIN I

16.02.-31.07.2020 - 80 PLN

TERMIN II

01.08.-28.08.2020  90 PLN


Istnieje możliwość zapisu do dwóch biegów VO2max planowanych w weekend 5-6.09.2020, gdzie obowiązuje jedna promocyjna opłata za oba biegi : Extreme Race i Hero Run. 

VO2max EXTREME HERO (opłata za 2 biegi VO2max) 
5.09. VO2max Hero Run + 6.09. VO2max Extreme Race

TERMIN I

16.02.-31.07.2020 - 160 PLN

TERMIN II

01.08.-28.08.2020 - 180 PLN


Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej:
wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkową chustę wielofunkcyjną typu komin,
uczestnicy biegu VO2max Hero Run elitarny pamiątkowy medal oraz koszulkę z napisem "FINISHER" otrzymają zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasu i zgodnie z regulaminem,
numer startowy, 
oznakowanie i zabezpieczenie trasy VO2max Hero Run,
zabezpieczenie medyczne,
możliwości skorzystania z depozytu + worek na depozyt,
Catering w strefie mety oraz wodę
Pamiątkowe zdjęcia z biegu

KLASYFIKACJE I NAGRODY
Elitarny medal oraz koszulkę z napisem „Finisher” (bieg) otrzymają zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasu i zgodnie z regulaminem
W imprezie będą prowadzone następujące klasyfikacje:
Klasyfikacja Generalna (czasy netto) biegu – kobiet i mężczyzn miejsca I-III 
Klasyfikacje generalne za miejsca I – III otrzymają pamiątkowe statuetki.
Dekoracja odbędzie się zaraz po biegu i ogłoszeniu wyników biegu ok. godz. 11:40.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkich uczestników imprezy VO2max Hero Run obowiązuje niniejszy Regulamin.
Uczestnicy imprezy oświadczają, że startują w biegu VO2max Hero Run na własną odpowiedzialność oraz że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie i medyczne do udziału w tak wymagającej imprezie.
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie - organizator nie zapewnia żadnej formy ubezpieczenia grupowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do robienia uczestnikom zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe i promocyjne imprezy. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku 
w celu promocji imprezy i dokumentowania imprezy.
Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: biuro@vo2max.com.pl, w terminie 3 dni od daty zakończenia imprezy. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.
Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, umieszczone w widocznym miejscu (przód koszulki/ bluzy). Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego.
Depozyt będzie przyjmował/ wydawał rzeczy w godzinach 9:30 do 12:00. Wydawanie depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez kogoś innego.
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora VO2max Hero Run.