SZCZECIŃSKI BIEG NOWOROCZNY 01.01.2023 r. 1. 

CEL IMPREZY 

- Promocja aktywnego wypoczynku i wspieranie aktywności fizycznej. - Aktywizacja lokalnej społeczności.  

- Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu. - Promocja Miasta Szczecin 

2. ORGANIZATOR 

- Klub Biegacza "MARATOŃCZYK TEAM" w Szczecinie  

3. PARTNER 

- Gmina Miasto Szczecin  

4. MIEJSCE I TERMIN 

- Start i meta: Jasne Błonia, Park Kasprowicza w Szczecinie 

- Termin: 01.01.2023 r.  

- Bieg Główny, start godz. 14.00 

- Organizator Szczecińskiego Biegu Noworocznego zastrzega sobie prawo do  zmiany organizacji miejsca startu i mety informacja o zmianie zostanie umieszczona  na stronie internetowej Organizatora.

- Organizatorowi Szczecińskiego Biegu Noworocznego przysługuje prawo do zmiany  trasy biegu, informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej  Organizatora. 

5. TRASA BIEGU 

- Dystans 5,0 km – 2 pętle ścieżkami Parku Kasprowicza  

6. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) w biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy: 

a) w dniu 01.01.2023r. ukończyli 18 lat lub 16 lat i otrzymali pisemną zgodę̨rodzica  lub opiekuna prawnego na udział w biegu, warunkiem dopuszczenia do startu jest  również obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem tożsamości w  momencie weryfikacji nieletniego uczestnika.  

b) zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę̨ startową. 

c) dokonali opłaty startowej: 

55 zł - dla numerów 1-100 

65 zł – dla numerów 101-300 

80 zł – dla numerów 301-400 

2) organizator daje możliwość zakupu okolicznościowej koszulki w cenie 45 zł oraz  worka w cenie 25 zł  

3) zakup koszulki oraz worka będzie możliwy do dnia 10 listopada 2022 r., po tym  terminie nie tej będzie można dokonać zakupu. 

4) za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i godzinę uznania rachunku  bankowego Organizatora lub uiszczenia wpisowego w Biurze Zawodów. 

5) wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika  biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z Regulaminem i  zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

6) dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie  własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa  w biegu, oraz że uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność, mając  świadomość niebezpieczeństw oraz ryzyka wynikającego z charakteru biegu. 

7) koszty wpisowego, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy  biegów.

8) każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu  startowego. Organizator nie przewiduje możliwości odbioru pakietu przez inną osobę  lub uczestnika biegu oraz podpisanie stosownego oświadczenia. 

9) każdy zawodnik odbierający pakiet jest zobowiązany do złożenia deklaracji  uczestnictwa w Biurze Zawodów. Podpisując deklarację uczestnik zaświadcza, że  stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu.  

10) organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczeń na życie, zdrowotnego,  odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci  lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w  imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

11) zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego  obecnego na stronie internetowej https://www.protiming24.pl do dnia 28.12.2022 r.  oraz osobiście w biurze zawodów 29 -30.12.2022 r. od godziny 17:00 do 19:30 pod  warunkiem dostępności pakietów startowych. 

7. LIMIT UCZESTNIKÓW – 400 zawodników  

8. BIURO ZAWODÓW 

1) pakiety startowe do odbioru w dniach: 

29.12.2022 r. od godz. 17.00 do 19.30 

30.12.2122 r. od godz. 17.00 do 19.30 

2) o miejscu biura zawodów zawodnicy zostaną poinformowanie najpóźniej 7 dni  przed imprezą na stronie organizatora. 

3) w dniu zawodów tj. 01.01.2023 r. nie będzie możliwości odbioru pakietów  startowych. 

9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

1) wydawanie pakietów startowych - przy stanowisku może znajdować się wyłącznie  jedna osoba. Osoby odbierające pakiety będą zobowiązane do zakrycia ust i nosa  zdezynfekowania rąk oraz zachowania bezpiecznego odstępu. 

2) uczestnicy biegu zobowiązani będą do stosowania obowiązujących przepisów 3) każdy finiszujący zawodnik i zawodniczka odbiorą medal przekraczając linię mety. 

4) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły biegu, jeśli przepisy  obowiązującego prawa na dzień 01.01.2023 r. będą tego wymagały a opłata raz  uiszczona nie podlega zwrotowi.

10.OPŁATY 

1) opłata startowa wynosi: 

55 zł - dla numerów 1-100 

65 zł – dla numerów 101-300 

80 zł – dla numerów 301-400 

2) opcjonalnie: 45 zł koszulka, 25 zł worek  

3) za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza  zgłoszenia oraz dokonania opłaty startowej na konto organizatora.  

SAMO WYPEŁNIENE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO BEZ DOKONANIA  OPŁATY STARTOWEJ NIE GWARANTUJE REZERWACJ NUMERU  STARTOWEGO I PAKIETU. 

4) zawodnicy startują na własny koszt lub organizacji zgłaszającej 5) koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

11. PAKIET STARTOWY ZAWIERA 

1) numer startowy 

2) elektroniczny pomiaru czasu, 

3) medal okolicznościowy na mecie po ukończeniu biegu, 

4) pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy, 

5) oznaczenie trasy, 

6) opcjonalnie koszulka okolicznościowa,  

7) opcjonalnie worek sportowy 

12. KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1) puchary dla trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej kobiet i  mężczyzn.

2) pamiątkowe medale  

3) nagrody dla najlepszej drużyny czteroosobowej (suma czasów czterech  zawodników): 

a) Najlepsza drużyna czteroosobowa (cztery kobiety) 

b) Najlepsza drużyna czteroosobowa (czterech mężczyzn) 

c) Najlepsza drużyna czteroosobowa (dwie kobiety, dwóch mężczyzn) 13. UWAGI KOŃCOWE 

1) bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne. 2) uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. 

3) uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków  przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie. 

4) uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w  niniejszym, regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst  jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator  zastrzega sobie a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do  nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i  nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela  Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na  używanie zdjęć. 

5) organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od  odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,  poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą  wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza  się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator  zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu  zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy  medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu  Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania.  Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu  poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i  paramedyczny obsługujący Bieg  

a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała poniesionych w  związku z obecnością lub udziałem. Uczestnik startuje wyłącznie na własną  odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.

6) uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie  stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

7) uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej  oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu oraz poruszać się w czasie  Biegu zgodnie z ich zaleceniami 

8) w przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn uczestnik jest zobowiązany  do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną 

9) organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie  biegu wynikające z winy uczestników biegu 

10) podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do  koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej 

11) zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną  zdyskwalifikowani 

12) pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków  regulaminu, interpretacja regulaminu należy do organizatora 

13) organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie 

14) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez  podania powodów 

15) decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i  nieodwołalne 

16) organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki 

17) protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub  opublikowaniu wyników 

18) organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i  kategorii 

19) organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu  startujących 

20) uczestników obowiązuje limit czasowy 1 godzina. 

21) opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Szczecińskim Biegu Noworocznym  2023 a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie  kosztów organizacyjnych Biegu.

22) opłata za udział w biegu nie podlega zwrotowi. 

23) uczestnik biegu, w dniach i godzinach wskazanych przez Organizatora, w  ramach opłaty startowej, otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety,  które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane  ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika  Szczecińskiego Biegu Noworocznego nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń ze  strony Organizatora. 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) w sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

15. DODATKOWE INFORMACJE 

Organizator Klub Biegacza Maratończyk Team  

Koordynator biegu Edyta Kozłowska tel. 512-222-447 

klub@maratonczykteam.szczecin.pl  

www.maratonczykteam.szczecin.pl 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!