INFORMACJA DLA OSOBY WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ 
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Wójt Gminy Kołbaskowo z siedzibą: Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@kołbaskowo.pl lub telefonicznie pod numerem 91 311 95 10 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

Inspektor ochrony danych. 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani skontaktować poprzez email iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych. 

Cele i podstawy przetwarzania. 
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów uczestnictwa 
w wydarzeniach organizowanych w ramach cyklu „Marszobiegowe Pory Roku”.

Dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), czyli Pani/Pana zgody. 

Odbiorcy danych osobowych. 
Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą: Alano Wojciech Olechowski w siedzibą w Szczecinie ul. 3 Maja 30/II p, PROtiming Marcin Wnuk z siedzibą przy ul. Ziemskiej 8, 71-812 Szczecin, Krywan Foto Piotr Krywan z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brązowej 4/9 oraz osoby zapoznające się z materiałami z wydarzenia opublikowanymi w mediach, jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Urzędu Gminy oraz jednostki i organy administracji publicznej mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana informacji. 

Okres przechowywania danych. 
Dane będą przechowywane przez okres 10 lat poczynając od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło wyrażenie zgody. 

Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 
f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 

Informacja o wymogu podania danych. 
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże odmowa wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowała brakiem możliwości rejestracji w biegu i otrzymania numeru startowego. 
Brak zgody na upublicznienie wizerunku uniemożliwi promocję faktu Państwa uczestnictwa 
w wydarzeniu.