SZCZECIŃSKI BIEGU NOWOROCZNY 01.01.2021 r.

CEL IMPREZY 
Popularyzacja biegów
Promocja Miasta Szczecin
Aktywność fizyczna w dobie koronawirusa

ORGANIZATOR 
Klub Biegacza "MARATOŃCZYK TEAM" w Szczecinie 
PARTNER 
Gmina Miasto Szczecin 

MIEJSCE I TERMIN 
START I META: Jasne Błonia pod Pomnikiem Czynu Polaków w Szczecinie

TERMIN:01.01.2021 r. - Dwa Biegi po 250 osób
Bieg nr 1 start  godz. 12.00
Bieg nr 2 start  godz. 14.00
Organizator Szczecińskiego Biegu Noworocznego zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji miejsca  startu i mety informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora. Organizatorowi Szczecińskiego Biegu Noworocznego przysługuje prawo do zmiany trasy, biegu,  informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora.

TRASA 
Dystans 5,0 km – 2 pętle ścieżkami Parku Kasprowicza 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy w dniu 01.01.2021r.
ukończyli 18 lat , lub 16 lat i otrzymali pisemną zgodę̨ rodzica lub opiekuna  prawnego na udział w biegu ,warunkiem dopuszczenia do startu jest również obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem tożsamości w momencie weryfikacji nieletniego uczestnika.
Zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę̨ startową.

Dokonali opłaty startowej do 22.11.2020 r. 40 zł (płatność elektroniczna)
Od 23.11.2020 r. do 28.12.2020 r. 60 zł (płatność elektroniczna)
Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia wpisowego w Biurze Zawodów.

Wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu , oraz że uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność, mając świadomość niebezpieczeństw oraz ryzyka wynikającego z charakteru biegu.
Koszty wpisowego, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy biegów.
Oświadczenie  Uczestnika , że nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną bądź zakażoną COVID-19  w okresie 10 dni przed 01.01.2021 r. i zaleceniami sanepidu.
Zostali zweryfikowanie w Biurze Zawodów na podstawie dowodu tożsamości  ze zdjęciem. 
Każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego. Organizator nie przewiduje możliwości odbioru pakietu przez inną osobę  lub  uczestnika biegu.

Limit zawodników
a) Bieg nr 1 – 250 zawodników
b) Bieg nr 2 – 250 zawodników 

Każdy zawodnik odbierający pakiet jest zobowiązany do złożenia deklaracji uczestnictwa w Biurze Zawodów. Podpisując deklarację uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w biegu. 
Organizator nie zapewnia uczestnikom   ubezpieczeń na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z  obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu  żadnej dpowiedzialności.
Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie internetowej https://www.protiming24.pl do dnia 28.12.2020 r. oraz osobiście w biurze zawodów 28 -29.12.20 r. od godziny 17:00 do 19:30 pod warunkiem dostępności pakietów startowych. 
 
BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE PODCZAS ZAWODÓW

W związku z panującą na świecie pandemią koronawirusa COVID19, wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w zakresie organizacji imprez sportowych informujemy ,że :

IMPREZ ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI

Na terenie imprezy obowiązują, poza czasem biegu, noszenie maseczek lub innych zabezpieczeń nosa i ust oraz zachowanie obowiązującego dystansu społecznego.

Start w osobnych grupach maks. do 250 osób.

Akceptacja regulaminu Szczecińskiego Biegu Noworocznego z nakazem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Wydawanie pakietów startowych, przy stanowisku może znajdować się wyłącznie jedna osoba. Osoby odbierające pakiety będą zobowiązane do zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania rąk oraz zachowania bezpiecznego odstępu.

Dezynfekcja rąk przed wejściem do strefy.

Obowiązek zasłonięcia ust i nosa w strefie do momentu przekroczenia linii startu.

Ograniczenie czasu przebywania w strefie do 10 minut.

Dublowani zawodnicy biegną zewnętrzną stroną trasy.

Brak stref dla kibiców w pobliżu mety i startu.

Medale odbierane samodzielnie na mecie.

ZASADY FINANSOWANIA 
Opłata startowa wynosi:
40 zł do 22.11.2020 r.(płatność elektroniczna)
60 zł od 23.11.2020 r. do 28.12.2020r.(płatność elektroniczna)
Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia oraz dokonania opłaty startowej na konto organizatora. 

SAMO WYPEŁNIENE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO BEZ DOKONANIA OPŁATY STARTOWEJ NIE GWARANTUJE REZERWACJ NUMERU STARTOWEGO I PAKIETU. 
Zawodnicy startują na własny koszt, lub organizacji zgłaszającej
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 
PAKIET STARTOWY ZAWIERA 
Numer startowy 
Elektroniczny pomiaru czasu
Medal okolicznościowy
Pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy
Oznaczenie trasy 

KLASYFIKACJE I NAGRODY 
Puchary dla trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn.
Puchary  będą wysyłane na adres wskazany przez zawodnika podczas zgłoszenia .
Pamiątkowe  medale

UWAGI KOŃCOWE 
Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw  nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.
Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym, Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od dpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związanez tym ryzyko.
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu.
Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.
Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu startujących.
Uczestników obowiązuje limit czasowy 1  godzina.
Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Szczecińskim Biegu Noworocznym 2021, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Biegu.
Opłata za udział w biegu nie podlega zwrotowi.
Uczestnik biegu, w dniach i godzinach wskazanych przez Organizatora , w ramach opłaty startowej, otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika Szczecińskiego Biegu Noworocznego  nie uprawnia do  jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.

Organizator Klub Biegacza Maratończyk Team                
Dodatkowe informacje:                              
Dyrektor biegu Edyta Kozłowska
tel. 512-222-447
klub@maratonczykteam.szczecin.pl
www.maratonczykteam.szczecin.pl 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !