Regulamin 

SZCZECIŃSKIEGO BIEGU NOWOROCZNEGO 01.01.2022 r. 

CEL IMPREZY  

1. Promocja aktywnego wypoczynku i wspieranie aktywności fizycznej. 

2. Aktywizacja lokalnej społeczności.  

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu. 

4. Promocja Miasta Szczecin 

ORGANIZATOR  

Klub Biegacza "MARATOŃCZYK TEAM" w Szczecinie  

PARTNER  

Gmina Miasto Szczecin  

MIEJSCE I TERMIN  

1. START I META: Jasne Błonia pod Pomnikiem Czynu Polaków w Szczecinie  TERMIN:01.01.2022 r. - 

2. Bieg nr 1 start godz. 14.00 

3. Organizator Szczecińskiego Biegu Noworocznego zastrzega sobie prawo do zmiany  organizacji miejsca startu i mety informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie  internetowej Organizatora . 

4. Organizatorowi Szczecińskiego Biegu Noworocznego przysługuje prawo do zmiany trasy,  biegu, informacja o zmianie zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora. 

TRASA  

Dystans 5,0 km – 2 pętle ścieżkami Parku Kasprowicza  

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. W biegu mogą brać udział wszyscy chętni, którzy w dniu 01.01.2022r. ukończyli 18 lat , lub 16 lat i otrzymali pisemną zgodę̨ rodzica lub opiekuna prawnego na  udział w biegu ,warunkiem dopuszczenia do startu jest również obecność rodzica lub  opiekuna prawnego wraz z dowodem tożsamości w momencie weryfikacji nieletniego  uczestnika. 

2. Zgłosili swój udział i zostali wpisani na listę̨ startową.

3. Dokonali opłaty startowej do 31.10.2021 r. 40 zł (płatność elektroniczna) 4. Od 01.11.2021 r. do 15.12.2020 r. 60 zł (płatność elektroniczna) 

5. Od 16.12.2021 r. do 26.12.2021 r. 90 zł ( płatność elektroniczna) 

6. Organizator daje możliwość zakupu okolicznościowej koszulki w cenie 30 zł oraz worka  w cenie 15 zł  

7. Zakup koszulki oraz worka będzie możliwy do dnia 30 listopada 2021 r., po tym terminie  nie tej będzie można dokonać zakupu. 

8. Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego  Organizatora lub uiszczenia wpisowego w Biurze Zawodów. 

9. Wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu.  Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do  jego przestrzegania. 

10. Dopuszczenie Uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie  podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu , oraz że  uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność, mając świadomość niebezpieczeństw  oraz ryzyka wynikającego z charakteru biegu. 

11. Koszty wpisowego, koszty dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają Uczestnicy  biegów. 

12. Każdy Uczestnik biegu zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego.  Organizator nie przewiduje możliwości odbioru pakietu przez inną osobę lub uczestnika  biegu oraz podpisanie stosownego oświadczenia. 

13. Limit – 400 zawodników  

14. Każdy zawodnik odbierający pakiet jest zobowiązany do złożenia deklaracji uczestnictwa  w Biurze Zawodów. Podpisując deklarację uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia   umożliwia mu udział w biegu.  

15. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczeń na życie, zdrowotnego,   odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub   szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz   nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 

16. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na  stronie internetowej https://www.protiming24.pl do dnia 27.12.2021 r. oraz osobiście w  biurze zawodów 28 -29.12.2021 r. od godziny 17:00 do 19:30 pod warunkiem  dostępności pakietów startowych. 

BIURO ZAWODÓW 

1. Pakiety startowe do odbioru w dniach : 

28.12.2021 r. od godz. 17.00 do 19.30 

29.12.2121 r. od godz. 17.00 do 19.30 

O miejscu biura zawodów zawodnicy zostaną poinformowanie najpóźniej 7 dni przed  imprezą na stronie organizatora. 

2. W dniu zawodów tj. 01.01.2022 r. nie będzie możliwości odbioru pakietów startowych. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA  

1. Wydawanie pakietów startowych - przy stanowisku może znajdować się wyłącznie jedna  osoba. Osoby odbierające pakiety będą zobowiązane do zakrycia ust i nosa,  zdezynfekowania rąk oraz zachowania bezpiecznego odstępu. 

2. Uczestnicy biegu zobowiązani będą do stosowania obowiązujących przepisów . 3. Każdy finiszujący odbierze medal przekraczając linię mety. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły biegu jeśli przepisy  obowiązującego prawa na dzień 01.01.20122 r. będą tego wymagały a opłata raz  uiszczona nie podlega zwrotowi. 

OPŁATY 

 Opłata startowa wynosi: 

a) 40 zł do 31.10.2021 r.(płatność elektroniczna) 

b) 60 zł od 01.11.2021 r. do 15.12.2021r.(płatność elektroniczna) 

c) 90 zł od 16.12.2021 do 26.12.2021r. ( płatność elektroniczna) 

d) Opcjonalnie : 30 zł koszulka, 15 zł worek  

Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia oraz  dokonania opłaty startowej na konto organizatora.  

SAMO WYPEŁNIENE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO BEZ DOKONANIA OPŁATY  STARTOWEJ NIE GWARANTUJE REZERWACJ NUMERU STARTOWEGO I PAKIETU.  

Zawodnicy startują na własny koszt, lub organizacji zgłaszającej 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy 

PAKIET STARTOWY ZAWIERA  

1. Numer startowy ,  

2. Elektroniczny pomiaru czasu, 

3. Medal okolicznościowy na mecie po ukończeniu biegu, 

4. Pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy, 

5. Oznaczenie trasy, 

6. Opcjonalnie koszulka okolicznościowa,  

7. Opcjonalnie worek sportowy 

KLASYFIKACJE I NAGRODY  

1. Pamiątkowe medale  

2. Puchary dla trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji ogólnej kobiet i mężczyzn. 

UWAGI KOŃCOWE  

1. Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne. 

2. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność. 

3. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez  jednostki zgłaszające lub indywidualnie. 

4. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym,  Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.  2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również,  a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego  wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz  podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć. 

5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od dpowiedzialności  cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub  poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by  zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia  personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu  Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów  medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża  zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty  medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników,  personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, 

wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub  udziałem. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. 

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 

Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu oraz poruszać się w czasie Biegu  zgodnie z ich zaleceniami. 

W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn uczestnik jest zobowiązany do  zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające z winy uczestników Biegu. 

7. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z  przodu centralnie na klatce piersiowej. 

8. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. 

9. Pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. 10. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania  powodów. 

13. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i  nieodwołalne. 

14. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki. 

15. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub  opublikowaniu wyników. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i  kategorii. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia limitu startujących. 18. Uczestników obowiązuje limit czasowy 1 godzina. 

19. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Szczecińskim Biegu Noworocznym 2022, a  nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów  organizacyjnych Biegu. 

20. Opłata za udział w biegu nie podlega zwrotowi. 

21. Uczestnik biegu, w dniach i godzinach wskazanych przez Organizatora , w ramach opłaty  startowej, otrzyma możliwość odbioru pakietu startowego. Pakiety, które nie zostaną  odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w  późniejszym terminie. Brak odbioru pakietu przez uczestnika Szczecińskiego Biegu  Noworocznego nie uprawnia do jakichkolwiek roszczeń ze strony Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 

Organizator Klub Biegacza Maratończyk Team  Dodatkowe informacje:  Koordynator biegu Edyta Kozłowska tel. 512-222-447 

klub@maratonczykteam.szczecin.pl www.maratonczykteam.szczecin.pl SERDECZNIE ZAPRASZAMY !