REGULAMIN WIRTUALNEGO BIEGU CHARYTATYWNEGO „PIĄTKA DLA SZCZECINA” - dla EWY

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie po raz kolejny zaprasza  miłośników biegania, nordic walking oraz spacerowiczów do udziału w wyjątkowym wydarzeniu sportowym  

III Bieg Charytatywny „Piątka dla Szczecina”

edycja wirtualna


CEL  IMPREZY

1. Celem III edycji imprezy charytatywnej „Piątka dla Szczecina” jest pomoc w zebraniu środków finansowych na rehabilitację Ewy. 

Ewa jest mamą, niezłomną miłośniczką sportu oraz nauczycielką wychowania fizycznego. Ewie pękł tętniak. Została dwukrotnie zoperowana i wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej, w której przebywała 3 miesiące. Na domiar złego w międzyczasie dostała sepsę. Po wybudzeniu, kolejne 3 miesiące spędziła w ośrodku rehabilitacyjnym w Bydgoszczy. Niestety ponownie trafiła do szpitala, ze względu na stan zapalny spowodowany źle gojącymi się odleżynami. Stan psychiczny Ewy również pogorszył się z powodu coraz to nowych przeciwności. Aktualnie Ewa przebywa w domu, gdzie nabiera sił i wiary, że wszystko będzie dobrze. Niezbędna jest jednak dalsza rehabilitacja. Miesięczny pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym to koszt od 20 do 25 tysięcy złotych. Dajmy jej szansę wrócić do normalności!

        Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane na utworzoną skarbonkę - „Piątka dla Szczecina - dla                  Ewy” na zrzutce.pl:

Adres zbiórki:  https://zrzutka.pl/43sx9x/s/piatkadlaszczecina

Aktywizacja społeczności szkolnej i lokalnej do aktywnego włączenia się w wydarzenie.
Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego i działań na rzecz innych osob.
Zachowanie  bezpiecznej aktywności fizycznej w czasie pandemii - COVID-19.
Alternatywna rywalizacja sportowa w czasie pandemii.
Propagowanie aktywności fizycznej poprzez social media.
CZAS TRWANIA 

Bieg wirtualny odbędzie się w dniach od 21 marca do 30 kwietnia 2022 roku.  

 DYSTANSE 

Do wyboru:

konkurencje biegowe* - 2 km lub 5 km
nordic walking / marsz* - 2 km lub 5 km
* wybierz  dystans, a potem określ czy chcesz pokonać odległość biegiem czy marszem (z kijami lub bez)

OPŁATY STARTOWE

Wszystkie dystanse
od 21.03.2022 do 22.04.2022 do godziny 24:00 - cena podstawowa* 30 zł  
od 23.04.2022 do 30.04.2022 do godziny 24:00 - cena podstawowa* 40 zł  - ostatni tydzień akcji
* istnieje dodatkowa, dobrowolna opcja zwiększenia opłaty startowej dodatkowo o kwotę  50,100,150,200 zł

ZAPISY

Formularz rejestracyjny oraz zapisy na stronie: www.protiming.pl 
Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej. 
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
Zapisy do biegu przez formularz elektroniczny będą przyjmowane do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godziny 24:00 
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 
Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku  rezygnacji,opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. 
Aby zapisać dziecko na bieg Rodzic/Opiekun musi przy rejestracji utworzyć swoje konto lub jeśli je już posiada dokonuje zapisu z pozycji swojego konta. Wybiera zakładkę „Dzieci”, gdzie dodaje dziecko, wpisując jego dane.
Każdy zarejestrowany zawodnik zobowiązany jest do wydrukowania numeru startowego który dostępny będzie w pliku PDF do samodzielnego wydruku. Uczestnik który ukończy bieg, może także wydrukować certyfikat ukończenia biegu dostępny na stronie internetowej w pliku PDF.
Istnieje możliwość zakupienia pakietów na wszystkie dystanse, ale każdy z biegów musi być udokumentowany odrębnym biegiem z osobnymi plikami oraz odrębną płatnością .
Tylko raz można przebiec dany dystans. Akceptujemy tylko jeden plik do danego dystansu. Nie można poprawiać biegu.

POMIAR CZASU

1.  Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu. Uczestnik dokonuje pomiaru czasu za pomocą własnych urządzeń. W tym celu Uczestnik powinien posiadać urządzenie ( telefon, zegarek) pozwalające na pomiar czasu, przebyty dystans, datownik i czas. Uczestnik może korzystać między innymi z takich  aplikacji jak  Strava, Polar, Garmin, itp. Dla potwierdzenia pomiaru i przebytego dystansu Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza danych zawodów na stronie protiming.pl maksymalnie do 30.04.2022r - sobota (do godziny 24:00). W powyższym formularzu należy załączyć pliku formatu TCX lub GPX z popularnych aplikacji typu Strava, Polar, Garmin, Suunto, itp W przypadku problemów technicznych z dołączeniem, pliku prosimy o wysłanie screen ekranu urządzenia rejestrującego bieg, na adres mailowy: kontakt@protiming24.pl z dopiskiem Piątka dla Szczecina, imieniem i nazwiskiem oraz wybranym dystansem.

2.  Pomiar uczestnika zostanie zarejestrowany w naszym systemie, jeśli przebyty dystans nie będzie krótszy od obowiązującego w danym biegu. Czas z danego biegu należy podać na podstawie czasu zarejestrowanego w urządzeniu pomiarowym lub aplikacji na kilometrze kończącym ten bieg. Do klasyfikacji liczony będzie tylko czas z obowiązującego dystansu zapisanym w jednym odrębnym pliku TCX. Bieg zalicza się od pierwszego, pokonanego kilometra, czyli uczestnik musi przesłać np. czas z kilometrów od 1 do 2 lub od 1 do 5. (Nie wolno przesłać czasu z kilometrów np. 3-5 lub 2-4, 2-7). Zatrzymujemy czas po osiągnięciu dystansu na urządzeniu pomiarowym. 

3.  Klasyfikacja tworzona jest w oparciu o dane przekazane zgodnie z podpunktem 1 powyższego punktu.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji i wniosły opłatę startową.  Bieg ma charakter indywidualny z wysłaniem wyniku online. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie od 21.03.2022 od godz.00:01 do 30.04.2022 do 24:00 dystansu 2 km, i / lub 5 km w dowolnym miejscu. Bieg/marsz może odbywać się na terenie kraju lub za granicą. Każdy z Uczestników ma zapewnioną swobodę wyboru trasy. Brak limitu czasu w zawodach. Bieg nie ma charakteru masowego. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych rządu, dotyczących pandemii koronawirusa COVID-19.


ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

Organizator w związku z realizacją biegu zapewnia uczestnikowi:

- numer startowy (do pobrania) oddzielny do każdego z dystansów (2/5km),

- wyniki wraz z klasyfikacją generalną uczestników ( komunikat na stronie www.protiming.pl)

- certyfikat uczestnictwa (do pobrania) po biegu.

Organizator w związku z realizacją biegu w formie wirtualnej nie zapewnia uczestnikowi: opieki medycznej, toalet, punktów odżywczych, ubezpieczenia, pomiaru czasu, ani innych usług gwarantowanych w klasycznych biegach masowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi zagrożeń, ryzyka               i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach.

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Uczestnik zobowiązuje się do:

- przestrzegania regulaminu biegu (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako        usprawiedliwienie);

- zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- kulturalnego zachowywania się;

- samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.

4. Bieg będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki na trasie wybranej przez zawodnika. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać swojej trasy biegu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

6. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców ( cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik - w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator (V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin)

2. Dane osobowe Uczestników Imprezy będą przetwarzane w celu:

a) zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej jako RODO;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w ramach      uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

c) wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);

e) ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);f)promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora) 

3. Dane osobowe Uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców: 

a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;

b) Organizatorowi, tj. V Liceum Ogólnokształcącemu z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie, ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin;

c) podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem których dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom świadczącym obsługę pomiaru czasu,

d) innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne, marketingowe). 

4. Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora. 

6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział Imprezie.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 


Organizator: 

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie

ul. Ofiar Oświęcimia 14, 71-537 Szczecin

Tel. kont. 914232802; e-mail:: lo5@miasto.szczecin.pl

Koordynator biegu:  Justyna Wesołowska

więcej informacji na: https://www.facebook.com/piatkadlaszczecina5LO/

BIEGNIJMY POMAGAĆ ☺ !