Regulamin Biegu „RADCA na 5-tkę”


02.10.2022


  1. CEL IMPREZY:


- bieg z okazji 40 lat Samorządu Radców Prawnych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych W Szczecinie.


- popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia


- prezentacja potencjału i aktywności szczecińskich radców prawnych


  1. ORGANIZATORZY:


Ruchowa Akademia Zdrowia , RAZ EVENT, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie.


 


III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW:


Biegi odbędą się 02 października 2022, godzina 11:00 w Szczecinie,


Trasa: START i META -Teatr Letni Szczecin, trasa na pętli 2,5km Park Kasprowicza .


  1. PROGRAM ZAWODÓW:


10:00 Otwarcie imprezy i biura zawodów


10:20 Bieg dzieci 1-6


10:30 Bieg dzieci 7-8


10:40 Bieg dzieci 9-11


11:00 Bieg na dystansie 5km / 2,5 km


12:00 Marsz nordic walking na dystansie 5 km / 2,5km


10:00 - 14:00 festyn rodzinny


  1. ZGŁOSZENIA:


Limit zawodników: 200


 


Zgłoszenia do biegów elektronicznie: przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:


www.protiming24.pl/startmeta


 


Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie opłaty warunkują wpisanie na listę startową. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są od 25.08.2022 od godz.12:00 do 23.09.2022 do godz. 24.00.


 


Dodatkowo będzie klasyfikacja ,,RADCA  PRAWNY /APLIKANT/ MAŁŻEŃSTWO PRAWNICZE/ DRUŻYNA KANCELARII (ZGŁOSZENIA KANCELARII)


 


Drużynę kancelarii można wpisać podczas rejestracji w systemie-nazwa drużyny. Do klasyfikacji drużyna kancelarii zaliczamy minimum 3 osoby, wyliczamy średni czas na drużynę.


 


Uwaga: Koszulka gwarantowana w odpowiednim rozmiarze przy zgłoszeniach dokonanych do 16.09.2022 w biegach głównych.


 


Osobiste zgłoszenia: wyłącznie w przypadku pozostania wolnych numerów startowych: w dniu zawodów 02.10.2022 r. w godz. 10:00-10:30 w biurze zawodów przy Teatrze Letnim.


Każdy zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje numer startowy z chipem, agrafki, worek, koszulkę.


  1. OPŁATY

 2. Biegi na 5 km i marsz nordic walking 5km


do dnia 16/09/2022 r. – 40 zł


od dnia 17/09/2022 r. do dnia 02/10/2022 r. – 50 zł 1. Bieg dzieci- 20 zł

 2. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.


 


VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY: 1. W biegach głównych (5 km/ 2,5 km Nordic Walking/ 5 km/ 2,5 km Bieg) – puchary dla pierwszych 3 zawodników i zawodniczek.

 2. W klasyfikacji – RADCA PRAWNY /APLIKANT/- puchar dla pierwszych zawodników i zawodniczek.

 3. W klasyfikacji- MAŁŻEŃSTWO PRAWNICZE – puchar dla najlepszej pary

 4. W klasyfikacji- DRUŻYNA KANCELARII (ZGŁOSZENIA KANCELARII) – puchar dla najlepszej drużyny.

 5. W biegach dzieci puchar dla najlepszych zawodników i zawodniczek.

 6. W biegach głównych (5km Nordic Walking/2,5 km bieg 5km/2,5km /biegi dzieci)


każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje medal okolicznościowy.


 


 


VIII. UCZESTNICTWO: 1. Prawo samodzielnego startu w biegach oraz marszu nordic walking mają osoby, które do 02.10.2022 r. włącznie ukończą 12 lat oraz spełnią pozostałe wymagania niniejszego regulaminu.

 2. Od osób poniżej 12 roku życia chcących uczestniczyć w konkurencjach biegowych i marszu nordic walking wymagana będzie pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w zawodach, którą należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w dniu startu.

 3. Osoby niepełnoletnie dopuszczone są do udziału w imprezie pod warunkiem pozostawania pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego przez cały czas jej trwania. Zgłoszenia dokonuje opiekun na swoim koncie, wpisując osobę niepełnoletnią w zakładce „DZIECI” na stronie www.protiming24.pl/startmeta.

 4. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegach jest akceptacja i


zobowiązanie się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 1. Rejestracja uczestnika za pomocą formularza elektronicznego jest jednoznaczna z następującym oświadczeniem:


 


Oświadczam, że znam regulamin imprezy pod nazwą. „Radca na 5-tkę” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych i jestem osobą zdolną do udziału w zawodach, a także startuję na własną odpowiedzialność. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją zawodów i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i zdjęć z zawodów z moim udziałem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.


  1. Odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu biegu 02.10.2022 r. w godz. 10:00 – 11:45 w biurze przy Teatrze Letnim.


Podstawą do odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się i okazanie dowodu tożsamości. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia. 1. W biegach mogą brać udział osoby zdrowe, posiadające aktualne badania


lekarskie (zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane). Każdy zawodnik uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność. 1. Pomiar czasu w biegu i marszu nordic walking dokonywany jest za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych.

 2. Podczas biegu i marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

 3. Nieodebrane w terminach pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

 4. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat startowych.