REGULAMIN BIEGU 
"Lecę na 20 lecie Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium  Balticum”


Z dumą informujemy Państwa o zbliżającym się Jubileuszu 20-lecia istnienia SSW Collegium Balticum  w Szczecinie.
Aby uczcić to wyjątkowe wydarzenie zapraszamy Absolwentów, Nauczycieli, Pracowników, Uczniów, Rodziców, miłośników biegania oraz wszystkich chętnych do aktywnego udziału w Biegu 20-lecia.

CEL  IMPREZY
Uczczenie obchodów 20-lecia szkoły
Charytatywne wsparcie
Integracja środowiska szkolnego i lokalnego
Promocja aktywnych form wypoczynku 

ORGANIZATOR
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
 
WSPÓŁORGANIZATOR
RAZ EVENT 
Ruchowa Akademia Zdrowia 

TERMIN BIEGU
 
05 wrzesień 2020 roku 
Godz. 14.00 Uroczyste otwarcie imprezy oraz wspólna rozgrzewka 
Godz. 14.30  Start  2,5 km K i M  oraz 5 km Nordic Walking K i M
Godz. 15.30  Start 5km K i M

DYSTANSE
Bieg na dystansie  2,5 km - K+M razem
Bieg na  dystansie 5 km- K+M razem
Nordic Walking: 5km - K+M razem

KLASYFIKACJA I NAGRODY
Medal upamiętniający 20-lecie  dla wszystkich zgłoszonych uczestników, którzy ukończą bieg
Puchar dla zwycięzcy, odpowiednio w kategorii kobiet i mężczyzn na wszystkich dystansach /2,5km,  5km  i NW/

ZGŁOSZENIA
OPŁATA STARTOWA : 35 złotych ( min. 5 złotych z opłaty startowej organizator przekaże na  cel charytatywny- podamy w najbliższych dniach)
 
REJESTRACJA:
rejestracja elektroniczna poprzez stronę www.protiming24.pl
w przypadku posiadania przez Organizatora wolnych numerów startowych
możliwość zapisu i opłaty:
W  budynku Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegum Balticum , ul.
Mieszka I 61 C, 71-011 Szczecin - 04.09.2020 r (piątek) w godzinach:
16:00 - 18:00.
Oraz
W dniu biegu 05.09.2020 w Biurze Zawodów- Park Kasprowicza  w godz.
12.00 - 14:00

TERMIN ODBIORU NUMERÓW STARTOWYCH:  w biurze zawodów w budynku
Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegum Balticum  04.09.2020 r. 16:00 -
18:00 lub bezpośrednio w dniu biegu w godz. 12:00- 14:00. Przy odbiorze
należy mieć dowód uiszczenia opłaty startowej oraz dokument
potwierdzający tożsamość.
MIEJSCE BIEGU
Park Kasprowicza, Szczecin.
Start i meta usytuowane przy Pomniku Czynu Polaków.
Biuro Zawodów czynne w dniu zawodów 05.09.2020 roku w godz. 12.00 -
14.00 w namiocie przy Pomniku Czynu Polaków w okolicy startu i mety.


TRASA
Biegi oraz Nordic Walking odbywać się będą ścieżkami spacerowymi Parku Kasprowicza. 
Ze względu na charakter imprezy trasy nie będą atestowane jednak odpowiednio oznakowane. 
 
ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
numer startowy z agrafkami
elektroniczny pomiar czasu 
medal okolicznościowy  (po ukończeniu biegu)
oznakowanie trasy i Biura Zawodów
pomoc ratowników medycznych podczas trwania imprezy
depozyt
ubezpieczenie NNW


WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
a) świadomość startu w zawodach na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia,

b) dobry stan zdrowia bez przeciwskazań medycznych do uczestnictwa w biegu, poświadczone własnoręcznym podpisem (w dniu odbioru numeru startowego na formularzu organizatora)

c) osoby niepełnoletnie  przynoszą ze sobą (w dniu odbioru numeru startowego) pisemną zgodę rodziców/opiekunów na start w biegu formularz zgody – pod niniejszym regulaminem

d) dokonanie rejestracji elektronicznej, uiszczenie opłaty startowej – po zarejestrowaniu się         i zalogowaniu do konta w strefie zawodnika (przez stronę www.protiming24.pl )

e) posiadanie numeru startowego odebranego w Biurze Zawodów w dn. 08-09.05.2020 r.

f) uczestnicy klasyfikacji Nordic Walking zobowiązani są do posiadania własnych kijków

2. Zawodnicy dokonując rejestracji i wpłacając opłatę startową oświadczają tym samym,                  że startują w biegu na własną odpowiedzialność.

3. Zgłoszenie udziału w zawodach traktowane jest jako:
a) przyjęcie warunków regulaminu biegu,
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia zawodów 
c) wyrażenie zgody na zamieszczanie danych osobowych oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej przez organizatora oraz partnerów biegu 
d) wyrażenie zgody na prawo organizatora do przekazania danych osobowych oficjalnym sponsorom  lub partnerom wydarzenia (w dniu odbioru numeru startowego na formularzu organizatora)

4. Opłaty startowe
a) opłata startowa uiszczana jest automatycznie podczas elektronicznego zgłoszenia uczestnika               do biegu - po zarejestrowaniu się i zalogowaniu do konta w strefie zawodnika (przez stronę www.protiming24.pl 
b) o terminie wpłat decyduje data wpływu środków na rachunek Organizatora (podany przy rejestracji elektronicznej)
c) potwierdzenie wpłaty należy zabrać ze sobą w dniu odbioru numeru startowego
d) raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi; opłaty startowej nie można przenosić na innego zawodnika.
e) rejestracja przy braku dokonania płatności nie zapewnia przyznania numeru startowego.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Każdy startujący musi posiadać numer startowy przypięty do koszulki z przodu na klatce piersiowej. 
Zawodnicy pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
Organizator ma prawo usunąć z trasy biegu oraz terenu imprezy osoby, które w jakikolwiek sposób zakłócają porządek publiczny, przebieg biegu lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na trasie i mecie biegu w czasie jego trwania.
Uczestnicy biegu zrzekają się wszelkich roszczeń, jakie mogą im przysługiwać względem Organizatora w związku z biegiem z wyjątkiem roszczeń z tytułu szkody wyrządzonej z winy umyślnej lub innych przypadków, w których odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
Organizator ubezpiecza bieg od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).
Dla uczestników na czas Biegu zostanie udostępniony depozyt . Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie trwania imprezy.
Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku udziału w Biegu oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych i niemożliwych do przewidzenia.
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym Regulaminie.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.