POSTANOWIENIA OGÓLNE

“Bieg dla 4 łap - KIDS” (dalej: Bieg) to wydarzenie o charakterze charytatywnym organizowane przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie (dalej: Organizator) we współpracy z partnerami, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na zakup leków do Przychodni dla Zwierząt TOZ.
Bieg odbędzie się 22 sierpnia 2020 r. (sobota) o godz. 10:00. Dokładny program i godzina rozpoczęcia Biegu zostanie podana najdalej na 30 dni przed wydarzeniem na stronie www.toz.szczecin.pl oraz na stronie wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook.
Trasa Biegu usytuowana jest na terenie parkowym zlokalizowanym na terenie Parku Kasprowicza w Szczecinie. Trasa będzie oznakowana. Długość trasy wynosi 300 m, przy czym Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dystansu.
ZGŁOSZENIA I ZAWODNICY

Udział w Biegu mogą wziąć dzieci w wieku do lat 7, zgłoszone przez opiekuna prawnego (dalej: Opiekuna) zgodnie z niniejszym Regulaminem.
Udział w Biegu odbywa się pod opieką i kontrolą opiekunów oraz na ich wyłączną odpowiedzialność.
Opiekunowie zgłaszający dzieci oświadczają, że są świadomi stanu zdrowia i przygotowania dzieci do Biegu.
Opiekunowie dokonując zgłoszenia przyjmują na siebie pełną odpowiedzialność za ryzyko związane z udziałem w Biegu oraz bezpieczeństwo dzieci podczas wydarzenia oraz oświadczają, że mają świadomość, że udział w Biegu niesie za sobą między innymi ryzyko utraty zdrowia, urazów, zniszczenia lub zabrudzenia odzieży, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem Protiming24.
W razie rezygnacji z udziału w wydarzeniu Zawodnicy zobowiązani są poinformować o tym Organizatora najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.
PSY

W Biegu razem z dziećmi mogą brać udział psy, które: mają aktualne szczepienia oraz profilaktykę przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym, są zdrowe, nie są agresywne, są w wieku co najmniej 6 miesięcy.
Dziecko biorące udział w biegu wraz z psem musi mieć możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zwierzęciem.
Podczas wydarzenia psy muszą być na smyczy. Uczestnicy wydarzenia obowiązani są sprzątać po swoich psach.
Zabrania się stosowania kolczatek oraz obroży zaciskowych.
Za bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez psa podczas Biegu odpowiada właściciel lub opiekun zwierzęcia.
W przypadku psów agresywnych lub wykazujących zachowania agresywne w miejscu wydarzenia właściciel lub opiekun zwierzęcia obowiązany jest założyć psu kaganiec.

BIEG 

Zawodnicy biorący udział w Biegu podczas rejestracji wpłacają darowiznę w wysokości 30,00 zł.
Pakiety startowe wydawane będą przed wydarzeniem (21.08.2020 r., piątek) w siedzibie TOZ Oddział w Szczecinie (ul. Beyzyma 17, 70-391 Szczecin) w godz. 9:00 – 17:00 albo w dniu Biegu w Biurze Zawodów. 
Uczestnicy odbierający pakiet startowy w dniu Biegu w Biurze Zawodów muszą stawić się w miejscu wydarzenia oraz zgłosić do Biura Zawodów co najmniej 30 minut przed startem.
Pakiety startowe  należy odebrać osobiście.
Podczas biegu dzieci nie będzie mierzony czas ani nie będzie prowadzona klasyfikacja uczestników.
DYSKWALIFIKACJA

Organizator może zdyskwalifikować uczestnika, który:
– nie przestrzega Regulaminu,

– śmieci w miejscu wydarzenia,

– zagraża bezpieczeństwu innych uczestników wydarzenia,

– zakłóca przebieg lub porządek wydarzenia,

– spóźni się na bieg.

Decyzja Organizatora w zakresie dyskwalifikacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
NAGRODY

Każde dziecko, które ukończy Bieg otrzyma medal i dyplom. 
W razie podpisania umów sponsorskich Zawodnicy otrzymają również inne nagrody przekazane na ten cel przez sponsorów wydarzenia.
Przyznanie nagród uzależnione jest od zawartych umów sponsorskich i w związku z tym Organizator nie gwarantuje przyznania tychże nagród.
WIZERUNEK

Poprzez wzięcie udziału w Biegu opiekunowie dzieci i wszyscy jego uczestnicy oraz inne obecne podczas wydarzenia osoby (dalej: Uczestnicy) wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub filmu ich wizerunku podczas trwania Biegu.
Uczestnicy udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
– utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie;

– wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

– zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;

– publiczne wystawienia, wyświetlenie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

– zamieszczanie i publikowanie w prasie na stronach internetowych (także portalach społecznościowych) lub materiałach informacyjnych;

– publikowanie zdjęć uczestników wydarzenia z udziału w wydarzeniu zrobionych podczas jego trwania.

DANE OSOBOWE

Poprzez wzięcie udziału w Biegu uczestnicy wydarzenia wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych dla realizacji wydarzenia oraz zapewnienia prawidłowego jego przebiegu oraz dla celów promocji wizerunku Organizatora na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestnik może przesłać na poniższy adres mailowy: biurotozszczecin@gmail.com
W związku z udziałem w Biegu Organizator przetwarza dane osobowe uczestników.
Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie:
– zgody wyrażonej przez uczestnika w związku ze zgłoszeniem udziału w wydarzeniu,

– prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (obrona przed ewentualnymi roszczeniami).

Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane do momentu realizacji celów określonych w ust. 1 powyżej lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dodatkowo Organizator może przechowywać dane Uczestnika do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu poprzez publikację na stronie www.toz.szczecin.pl
Wszelkie wątpliwości dotyczące Biegu, postanowień Regulaminu i jego interpretacji rozstrzyga Organizator. Dodatkowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać kierując pytanie na następujący adres e-mail: biurotozszczecin@gmail.com
Zasady uczestnictwa w Biegu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu, jak również jego uchylenie, są dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia Organizatora oraz wchodzą w życie w terminie określonym w tym oświadczeniu, nie wcześniej jednak niż po podaniu zmian do wiadomości w sposób określony w ust. 1. Organizator zastrzega ponadto prawo do przerwania lub odwołania Biegu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z odwołania lub zmiany programu Biegu lub zmiany Regulaminu, a wszelkie roszczenia uczestników lub osób trzecich z tego tytułu są wyłączone.