I. CEL IMPREZY

1. Zebranie funduszy na wsparcie dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie

2. Zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na osoby przebywające pod opieką hospicjów

3. Popularyzacja marszu, biegania oraz nordic walking jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku

4. Promocja działalności charytatywnej

5. Promocja Związku Harcerstwa Polskiego

6. Promocja Miasta Szczecin


II. ORGANIZATORZY

1. Organizatorem MARSZ-O-BIEGU (zwanym dalej Organizatorem) jest Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Szczecin-Pogodno, z siedzibą w Szczecinie, ul. Dworcowa 19 pok. 320, NIP: 851-30-10-025, REGON 320356373, KRS: 0000278582.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją MARSZ-OBIEGU od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Organizator. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

3. Biuro zawodów mieści się w budynku Chorągwi Zachodniopomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego przy ul. Ogińskiego 15 w Szczecinie.


III. IDEA ZAWODÓW

1. MARSZ-O-BIEG dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

w Szczecinie nie jest typowym wyścigiem. Celem każdego zawodnika jest samodzielne pokonanie wybranej przez siebie liczby kilometrów (dopuszczalne formy udziału w zawodach: bieg, marsz, nordic walking). Każdy pokonany kilometr to kwota, którą w postaci wpisowego zawodnik wpłaci na konto firmy mierzącej czas a Organizator przekaże ją Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie – im więcej wspólnie pokonamy kilometrów tym większą pomoc otrzyma Hospicjum. Całość kwoty wpisowej zostaje przekazana na Hospicjum, z wyjątkiem 3% pobieranych przez system Payu.


IV. TERMIN. MIEJSCE. 

1. Marsz-o-bieg 2020 ze względu na trwającą pandemię odbędzie się wirtualnie – uczestnicy mogą pokonywać wybrany przez siebie dystans od 12. września 2020 godz. 00:00 do 13. września 2020 godz. 23:59 w wybranym przez siebie miejscu, pokonując dowolną trasę.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty MARSZ-O-BIEGU – nie

później niż 2 dni przed dniem rozpoczęcia się imprezy. Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej http://marszobieg.szczecin.pl zmiana daty i miejsca odbywania się zawodów nie skutkuje dodatkowymi zobowiązaniami w stosunku do Uczestników.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.


V. LIMIT CZASU. KONTROLA CZASU.

1. Nie obowiązuje limit czasowy, w którym trzeba ukończyć dystans. Ograniczeniem jest jedynie termin trwania imprezy 12.09-13.09.2020.

2. Każdy uczestnik dokonuje samodzielnego pomiaru czasu za pomocą własnego urządzenia z GPS pozwalającego na pomiar czasu i przebytego dystansu. Po ukończonym marszobiegu każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania pliku w formacie TCX lub GPX wygenerowanych w popularnych i ogólnodostępnych aplikacjach (np. Endomondo, Strava, Garmin, Polar, Suunto, itp.) maksymalnie do środy 16.09.2020 godz. 23:59.


VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W MARSZ-O-BIEGU mogą wziąć udział osoby, które zapisały się na bieg i opłaciły wpisowe w zależności od zadeklarowanej przez siebie ilości przebytych kilometrów:

- od 1 km do 10 km – wpisowe w wysokości 30 zł.,

- od 11 km do 20 km – wpisowe w wysokości 40 zł.,

- od 21 km – wpisowe w wysokości 50 zł

2. Do udziału w MARSZ-O-BIEGU mogą zostać dopuszczone jedynie osoby, które zapisały się na bieg i opłaciły wpisowe. Osoby, które w dniu 12 września 2020 roku nie będą miały ukończonego 18 roku życia dodatkowo zobowiązane są do przedstawienia zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w Marsz-o-biegu.

Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Dzieci, które w dniu 12 września 2020 roku nie będą miały ukończonego 16 roku życia zobowiązane są do udziału w Marsz-o-biegu z pełnoletnim opiekunem, który dokona swojego zgłoszenia jako uczestnik. Opiekuna obowiązują wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

4. Warunkiem udziału w MARSZ-O-BIEGU jest:

a) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej

http://marszobieg.szczecin.pl lub bezpośrednio na stronie www.protiming24.pl do dnia wyczerpania się numerów startowych lub najpóźniej do dnia 07.09.2020r.

b) Uiszczenie opłaty wpisowej.

c) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

d) Podpisanie przez zawodnika oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach.

e) Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczenie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych oraz prasie. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

f) Dokonanie zgłoszenia zgodnie z punktem VII Regulaminu.

g) Posiadanie wydrukowanego numeru startowego (otrzymanego wcześniej drogą mailową).

5. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona oraz skutkować może dyskwalifikacją. Przekazywanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

6. Uczestnicy imprezy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia do biegu będą odbywały się elektronicznie do dnia 07.09.2020 roku poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej http://marszobieg.szczecin.pl lub formularza bezpośrednio znajdującego się na stronie www.protiming24.pl.

2. Jedynie opłacone numery startowe stanowią pełny wpis na listę uczestników. Lista uczestników zostanie zweryfikowana przez Organizatora 7 września 2020 roku.

3. Ewentualne zmiany w zgłoszeniach należy zgłaszać do dnia 07.09.2020r, na adres kontakt@protiming24.pl. 

4. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od zadeklarowanej liczby kilometrów, które pokona uczestnik – 30 zł., -40 zł lub -50 zł. Wpłata wpisowego dokonywana jest podczas zgłoszenia elektronicznego. W przypadku wycofania się z biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi. Również w przypadku przekazania swojego numeru innej osobie, nowy uczestnik zoobowiązuje się wpłacić daną kwotę na rzecz Hospicjum.


VIII. PROGRAM ZAWODÓW

Uczestnicy zapisują się elektronicznie do dnia 07.09.2020. Dokonują wpłaty opłaty startowej. Na podany przez siebie adres e-mail dostają w formacie PDF numer startowy, który należy wydrukować i w dniu pokonywania trasy umieścić na koszulce.
W dniach 12.09-13.09.2020 uczestnicy jednorazowo pokonują w dowolnym miejscu wybrany przez siebie dystans, mierząc swoją trasę używając ogólnodostępnych aplikacji np. Endomondo
Po ukończonym marszobiegu uczestnik zgrywa swój pomiar z aplikacji w formacie TCX lub GPX, loguje się na swoje konto na stronie www.protiming24.pl i przesyła pomiar (dystans zostanie zatwierdzony, tylko gdy będzie równy lub większy niż deklarowana liczba kilometrów!)
W dniach 17.09.-19.09.2020 w godzinach popołudniowych w biurze zawodów (budynku Komendy Chorągwi Zachodniopomorskiej, ul. Ogińskiego 15, Szczecin) wydawane będą pamiątkowe medale dla każdego uczestnika, który zapisał się i wziął udział w imprezie. Uczestnicy mieszkający poza Szczecinem i wyrażający chęć otrzymania medalu drogą pocztową proszeni są o kontakt z Organizatorem w celu uzgodnienia danych do przesyłki. Wysyłka medalu pocztą równoznaczna jest z pokryciem przez Uczestnika kosztów wysyłki.

IX. ZASADY FINANSOWANIA

1. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na rzecz Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

2. W ramach wpisowego Uczestnik dostaje numer startowy do samodzielnego wydrukowania oraz medal pamiątkowy.


X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Wyniki zawodów oraz informacje o funduszach zebranych dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie zostaną podane na stronie internetowej Organizatora http://marszobieg.szczecin.pl oraz na stronie www.protiming24.pl

2. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Z ważnych przyczyn organizacyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania.

5. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Zawodów na e-mail: szczecin

pogodno@zhp.pl. Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny – decyzje Komitetu są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od zakończenia MARSZ-OBIEGU, po tym terminie wyniki stają się oficjalnymi.

6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

8. Każdy Uczestnik zobowiązany jest zachować obowiązujące zalecenia Ministerstwa Zdrowia (i innych organów uprawnionych do wydawania rozporządzeń) dotyczące pandemii CoViD-19.

9. Komitet Organizacyjny ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.


Organizatorzy