Regulamin Biegu SANPROBI URO – RUN 

11.09.2022

I. CEL IMPREZY:

- Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie wczesnych objawów, sposobów wykrywania i badań przesiewowych w kierunku najczęstszych schorzeń układu moczowego,

- Popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia oraz profilaktyki pierwotnej chorób nowotworowych,

- Prezentacja potencjału i aktywności szczecińskiej urologii akademickiej w zakresie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem technik minimalnie inwazyjnych.


II. ORGANIZATORZY:

Ruchowa Akademia Zdrowia , RAZ EVENT,

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Stowarzyszenie Uro-Vita, firma PROtiming


III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW:

Biegi odbędą się 11 września 2022, godzina 11:00 w Szczecinie,

Trasa: Park Kasprowicza .


IV. PROGAM ZAWODÓW:

10:00 Otwarcie imprezy i biura zawodów

11:00 Bieg na dystansie 5km / 2,5 km

11.15 – wyścig osób niepełnosprawnych ( plac przy pomniku ,,Trzech Orłów’’)

11: 30 – Bieg dla dzieci

12:00 Marsz nordic walking na dystansie 5km

10:00 - 14:00 festyn rodzinny


V. ZGŁOSZENIA:

Limit zawodników: 250 

Zgłoszenia do biegów elektronicznie: przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:

www.protiming24.pl/startmeta

Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie opłaty warunkują wpisanie na listę startową. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są od 01.07.2022 do 06.09.2022 do godz. 24.00.

Dodatkowo będzie klasyfikacja ,,Służba Zdrowia’’ .

Uwaga: Koszulka(dodatkowo płatna) gwarantowana w odpowiednim rozmiarze przy zgłoszeniach dokonanych do 02.09.2022 w biegach głównych.

Osobiste zgłoszenia: wyłącznie w przypadku pozostania wolnych numerów startowych: w dniu zawodów 11.09.2022 r. w godz. 9.30-10:30 w biurze zawodów w Parku Kasprowicza (Pomnik Czynu Polaków).

Każdy zawodnik w pakiecie startowym otrzymuje numer startowy z chipem, agrafki, worek.

Koszulka dodatkowo płatna- 50 zł.


VI. OPŁATY

1. Biegi na 5 km i marsz nordic walking 5km

do dnia 02/09/2022 r. – 30 zł

od dnia 03/09/2022 r. do dnia 11/09/2022 r. – 40 zł

2. Bieg dzieci – 20 zł

3. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.


VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

1. W biegach głównych (5km Nordic Walking/ 5km) – puchary dla

pierwszych 3 zawodników i zawodniczek.

2. W klasyfikacji – Służby Zdrowia - puchary dla pierwszych 3 zawodników i

zawodniczek.

*3. W biegach głównych (5km Nordic Walking/ 5km) -

każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje medal okolicznościowy.

*w wyjątkowych sytuacjach(np. dzieci) można przebiec jedno okrążenie co również będzie uprawniało do odebrania medalu.

4. W biegu dzieci każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje medal okolicznościowy


VIII. UCZESTNICTWO:

1. Prawo samodzielnego startu w biegach oraz marszu nordic walking mają osoby, które do 11.09.2022 r. włącznie ukończą 10 lat oraz spełnią pozostałe wymagania niniejszego regulaminu.

2. Od osób poniżej 10 roku życia chcących uczestniczyć w konkurencjach biegowych i marszu nordic walking wymagana będzie pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w zawodach, którą należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w dniu startu.

3. Osoby niepełnoletnie dopuszczone są do udziału w imprezie pod warunkiem pozostawania pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego przez cały czas jej trwania. Zgłoszenia dokonuje opiekun na swoim koncie, wpisując osobę niepełnoletnią w zakładce „DZIECI” na stronie www.protiming24.pl/startmeta.

5. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegach jest akceptacja i

zobowiązanie się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

6. Rejestracja uczestnika za pomocą formularza elektronicznego jest jednoznaczna z następującym oświadczeniem:


„Oświadczam, że znam regulamin imprezy pod nazwą. „Sanprobi Uro-Run 2022” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych i jestem osobą zdolną do udziału w zawodach, a także startuję na własną odpowiedzialność. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją zawodów i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i zdjęć z zawodów z moim udziałem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.


7. Odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu biegu 11.09.2022 r. w godz. 9.30 – 11:45 w biurze przy Pomniku Czynu Polaków.

Podstawą do odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się i okazanie dowodu tożsamości. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia.

8. W biegach mogą brać udział osoby zdrowe, posiadające aktualne badania

lekarskie (zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane). Każdy zawodnik uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność.

9. Pomiar czasu w biegu i marszu nordic walking dokonywany jest za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych.

10. Podczas biegu i marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

11. Nieodebrane w terminach pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

12. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat startowych.