Cykl biegów: Netto Biegowe Bulwarove
Wirtualny Bieg uzupełniający
Szczecin 06.09.2020-13.09.2020, 

Dystans:  ok. 5 km


REGULAMIN BIEGU

CEL
Promocja aktywnego wypoczynku i wspieranie aktywności fizycznej.
Aktywizacja lokalnej społeczności i zachęta do aktywnego zaangażowania w wydarzenie.  
Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

ORGANIZATOR
Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia Sp. z.o.o.

Ul. Wendy 8

70-655 Szczecin


TERMIN I MIEJSCE
Bieg ma charakter wirtualny, co oznacza, że Uczestnik sam wyznacza sobie czas oraz miejsce Biegu.
Uczestnik pokonuje dystans Biegu  w dniach 06.09.2020 r. – 13.09.2020 r.

TRASA, POMIAR CZASU, KLASYFIKACJA
Zadaniem każdego uczestnika jest pokonanie dystansu minimum 5 kilometrów według        własnych możliwości. Technika pokonania dystansu jest dowolna: bieg, marsz, nordic walking, bieżnia. 
Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu. Uczestnik dokonuje samodzielnego              pomiaru czasu za pomocą własnych urządzeń. W tym celu uczestnik powinien posiadać          urządzenie (telefon, zegarek) z GPS, pozwalające na pomiar czasu i przebyty dystans, za pomocą aplikacji monitorującej bieg (np. Endomondo, Strava, Polar, Garmin, Suunto itp.). Po biegu każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania pliku w formacie TCX lub GPX, wygenerowanego z aplikacji, poprzez formularz kontaktowy znajdujący na stronie  www.protiming24.pl.
Nie przewiduje się klasyfikacji Wirtualnego Biegu uzupełniającego, ani uzupełniania klasyfikacji ogólnej poszczególnych Biegów.

REJESTRACJA I ZAPISY
Formularz rejestracyjny oraz zapisy na stronie: www.protiming24.pl
Uczestnik ma możliwość wyboru edycji Biegu. Ze względu na dostępność medali, limit na każdą edycję wynosi 50 osób.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia.
Zapisy do Biegów będą przyjmowane do dnia 10.09.2020 do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

OPŁATY
Opłata startowa - 25 zł 
W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia medal zaprojektowany dla Biegu.

Przy zapisie na Bieg, Uczestnik zaznacza edycję Biegu, z której chce otrzymać medal.

Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika lub nieukończenia przez niego Biegu.
Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny.
Odbiór medali możliwy jest jedynie osobiście w dniach 15-18.09 w Centrum Informacji Turystycznej pl. Żołnierza Polskiego 20 w Szczecinie, w godzinach 11-18.

UCZESTNICTWO
W Biegu startują Uczestnicy, którzy w dniu 06 września 2020 r. mają ukończone 18 lat.
Rejestrując się i opłacając start, Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu. 

KLAUZULA DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych uczestników Biegu jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-655) przy ul. T. Wendy 8. 
Dane uczestników Biegu będą przetwarzane w celu kompleksowej organizacji Biegu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora oraz Miasta Szczecin.
Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia.
Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów albo do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przekazanie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu.
Udział w Biegu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora oraz Miasto Szczecin, w ramach rozliczenia zadania, promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń realizowanych przez Organizatora oraz Miasto Szczecin.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne
do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce podczas pokonywania dystansu Biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Kontakt do Organizatora: 
koordynator projektu: Katarzyna Stachów

 mail: biegi@zstw.szczecin.pl

telefon: 504 743 362