Zasady uczestnictwa w imprezie biegowej 

„IX ĆWIERĆMARATON BOCIANA” 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w imprezie pod nazwą „IX ĆWIERĆMARATON BOCIANA”, zwany dalej 

rajdem. 

2. Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie „Nasze Warszewo”, z siedzibą w Szczecinie, ul. Szczecińska 12. 

3. Rajd odbędzie się w dniu 06 września 2020 r. (niedziela) godz. 12:00. Start i meta biegu – sala gimnastyczna CAL, ul. Szczecińska 

12 w Szczecinie. Trasa prowadzić będzie przez Puszczę Wkrzańską i liczyć około 10 kilometrów. 

4. Uczestnictwo wymaga wcześniejszej rejestracji za pomocą portalu http://www.protiming24.pl/startmeta do dnia 06.09.2020 

lub w biurze zawodów w dniu zawodów. Rejestracja oznacza jednocześnie zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu. 

5. Opłata startowa wynosi 50 zł (brutto) za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po rejestracji internetowej w 

terminie do 04.09.2020 r. Opłata startowa w biurze zawodów 60 zł (brutto) w dniu 06.09.2020 r. 

6. Prawo do startu w rajdzie mają osoby pełnoletnie. Każdy uczestnik musi posiadać ważny dokument stwierdzający tożsamość. 

7. Klasyfikacje: bieg, nordic-walking, pracownik budżetówki, pracownik korpo, drwal, kura domowa. 

8. Odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu biegów, tj. 06.09.2020 w godz. 10.00 – 11:30 w biurze przy ul. Szczecińskiej 12. 

Podstawą do odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się i okazanie dowodu tożsamości. Odbiór 

pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia oraz kserokopii dowodu 

osobistego tej osoby. 

9. Pomiar czasu w biegu i marszu nordic walking będzie wykonany elektronicznie. 

10. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 uczestnicy rajdu zobowiązani są 

do ścisłego przestrzegania zasad higieny i aktualnych wytycznych sanitarnych Głównego Inspektora Sanitarnego w tym zakresie. 

11. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

12. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia uczestników. Poprzez stawienie się na linii startu, każdy z uczestników 

zaświadcza, że zapoznał się z regulaminem, a jego stan zdrowia zezwala mu na udział w rajdzie. W razie jakichkolwiek 

wątpliwości, co do swojego stanu zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w rajdzie, zawodnik zobowiązany jest we 

własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza. 

13. Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w 

razie wypadku lub szkody związanej z uczestnictwem w rajdzie. 

14. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia rajdu, prezentacji wyników (imię, nazwisko, 

miejscowość zawodnika) oraz wydania nagród. 

15. Wszyscy uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu zamieszczonych w 

mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. 

16. Kontakt z organizatorem możliwy jest przez profil www.facebook.com/cwiercmaraton.bociana lub adres mailowy 

impreza@warszewo.pl 

17. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. 

Organizatorzy Ćwierćmaratonu Bociana