Regulamin II Biegu „Pomorze Zachodnie dla Europy”

I. CEL IMPREZY:

- Zwiększenie świadomości społecznej i przybliżenie Unii Europejskiej obywatelom naszego regionu,  zwiększenie świadomości społeczeństwa o możliwości partycypowania w podejmowaniu decyzji na najwyższym szczeblu

- Aktywne świętowanie nadchodzącego Międzynarodowego Dnia Demokracji

- Popularyzacja zdrowego, aktywnego stylu życia pod względem obywatelskim, jak i sportowym.

- Prezentacja potencjału i aktywności szczecińskich organizacji związanych z tematyką Unii Europejskiej.


II. ORGANIZATORZY:

Ruchowa Akademia Zdrowia, RAZ EVENT,

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin, 

Dom Kultury Słowianin, PROtiming


III. TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW:

Biegi odbędą się 13 września 2020 godzina 11:00 w Szczecinie,

Trasa: Polana Sportowa.


IV. PROGRAM ZAWODÓW:

10:00 Rozpoczęcie imprezy 

10:45 Rozgrzewka 

11:00 Marsz nordic walking oraz bieg - dystans 2.5 km (od 15 roku życia)

11:30 Biegi dzieci: 

200 m (0-6 lat), 

400 m (7- 10lat), 

600 m (11- 14 lat)

- limit uczestników w biegach dzieci (łącznie) - 100 osób,

11:50 Rozgrzewka 

12:00 Marsz nordic walking oraz bieg - dystans 5 km (od 15 roku życia)

13:30 Dekoracje

13:30 – 14:00 Wspólne grillowanie 


V. ZGŁOSZENIA:

Limit zawodników w biegach głównych (Biegi oraz marsz nordic walking na 2.5 i 5km): 200 osób.

Zgłoszenia do biegów elektronicznie: przyjmowane wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej:

www.protiming24.pl/startmeta

Wszyscy rejestrujący się w ten sposób mają obowiązek dokładnego wypełnienia zgłoszenia i dokonania opłaty startowej. Elektroniczne zgłoszenie i dokonanie opłaty warunkują wpisanie na listę startową. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są od 27.07 do 10.09.2020 do godz. 24.00.


Osobiste zgłoszenia: wyłącznie w przypadku pozostania wolnych numerów startowych: w dniu zawodów 13.09.2020 r. w godz. 9.00-10:15 w biurze zawodów na Polanie Sportowej.

Każdy zawodnik (w biegach głównych) w pakiecie startowym otrzymuje numer startowy z chipem, agrafki, worek, koszulkę.


VI. OPŁATY

1. Biegi oraz marsz nordic walking na 2.5 i 5km: 20 zł

2. Biegi dzieci: 10 zł

3. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.


VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY:

1. W biegach głównych (Biegi oraz marsz nordic walking na 2.5 i 5km) – puchary dla pierwszych 3 zawodników i zawodniczek.

2. W biegach głównych (Biegi oraz marsz nordic walking na 2.5 i 5km) -

każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzymuje medal okolicznościowy.

Dzieci – po ukończeniu medale okolicznościowe


VIII. UCZESTNICTWO:

1. Prawo samodzielnego startu w biegach oraz marszu nordic walking mają osoby, które do 13.09.2020 r. włącznie ukończą 16 lat oraz spełnią pozostałe wymagania niniejszego regulaminu.

2. Od osób poniżej 16 roku życia chcących uczestniczyć w konkurencjach biegowych i marszu nordic walking wymagane jest zgłoszenie przez opiekuna prawnego poprzez stronę oraz podpisanie pisemnej zgody na udział w zawodach w biurze zawodów w dniu startu. 

3. Osoby niepełnoletnie dopuszczone są do udziału w imprezie pod warunkiem pozostawania pod opieką rodziców lub opiekuna prawnego przez cały czas jej trwania. Zgłoszenia dokonuje opiekun na swoim koncie, wpisując osobę niepełnoletnią w zakładce „DZIECI” na stronie www.protiming24.pl/startmeta.

4. Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w biegach jest akceptacja i

zobowiązanie się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

5. Rejestracja uczestnika za pomocą formularza elektronicznego jest jednoznaczna z następującym oświadczeniem:


„Oświadczam, że znam regulamin imprezy pod nazwą. „II Bieg Pomorze Zachodnie dla Europy” i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych i jestem osobą zdolną do udziału w zawodach, a także startuję na własną odpowiedzialność. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z organizacją zawodów i wyrażam zgodę na publikację wizerunku i zdjęć z zawodów z moim udziałem. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania”.


6. Odbiór pakietów startowych odbywa się w dniu biegów, tj. 13.09.2020 r. w godz. 9.00 – 10:15 w biurze na Polanie Sportowej.

Podstawą do odbioru zestawu startowego wraz z numerem jest osobiste zgłoszenie się i okazanie dowodu tożsamości. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie pisemnego upoważnienia. Odbioru pakietu startowego dziecka dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

7. W biegach mogą brać udział osoby zdrowe, posiadające aktualne badania

lekarskie (zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane). Każdy zawodnik uczestniczy w biegu na własną odpowiedzialność. Za stan zdrowia dzieci odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

8. Pomiar czasu w biegu i marszu nordic walking dokonywany jest za pomocą chipów umieszczonych w numerach startowych.

9. Podczas biegu i marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

10. Nieodebrane w terminach pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym.

11. Organizator nie przewiduje zwrotu opłat startowych.