Regulamin RAZlove 7. Bieg Walentynkowy 2022

Cel:

upowszechnienie biegania
świętowanie ,,WALENTYNEK’’ na sportowo
aktywne spędzanie czasu przez szczecinian
Termin:

13.02.2022 – godz. 10.00 START – około 6 km (limit 125 par)
13.02.2022 – godz. 12.00 START – około 6 km (limit 125 par)
Organizator zastrzega możliwość zmiany godziny startu i podziału uczestników na mniejsze grupy w przypadku zmiany przepisów związanych z COVID-19

Limit startujących :

250 Par, po 125 w każdej z tur
Miejsce:

Start i Meta – Arkonka (obok baru Szyszka)
Dystans – około 5 km  (3 pętle wokół Arkonki - pętla po asfalcie)
Zgłoszenia:

Na stronie www.PROtiming24.pl/startmeta
Zgłaszamy PARĘ na 1 numer startowy. Zgłoszenia dokonuje 1 osoba z pary (w zgłoszeniu należy wypisać dane 2 osoby). W parze od startu do mety osoby będą połączone tasiemką przywiązaną wokół nadgarstka.
Przy zgłoszeniu wybieramy godzinę startu (godz. 10.00 lub 12.00) i w zadeklarowanym wyścigu uczestniczymy. Nie będzie możliwości zmiany godziny!
Termin zgłoszeń internetowych upływa do wykorzystania limitu numerów startowych – 2 x 125 sztuk (JEDEN NUMER NA PARĘ) lub w przypadku dostępności numerów startowych do dnia 5.02.2022, a osobiście w dn. 13.02.2022 (niedziela w godz. 08:30-11.30).
Opłata startowa wynosi :

60 zł za parę do 05.02.2022 (piątek)
a w przypadku posiadania wolnych numerów startowych 70 zł za parę osobiście w dn. 13.02.2022 w biurze zawodów
Pakiet zawiera: numer startowy z chipem i agrafki
W opcji do wyboru można dokupić koszulki techniczne z krótkim rękawem z grafiką biegu (30 zł/szt.), kubek okolicznościowy (20 zł/szt.). UWAGA Zamówienie koszulek lub kubków tylko do dnia 28.01.2022. Po tym terminie nie będzie możliwości zamówienia dodatków.
Po ukończeniu biegu wszystkie PARY otrzymują medal (2 częściowy) i zagwarantowane zadowolenie
Biuro zawodów:

Odbiór pakietów startowych w niedzielę 13.02.2022 w godz. 8.30-11:30 – Biuro Zawodów na Arkonce (Bar Szyszka),
W przypadku dostępności numerów startowych w dn. 13.02.2022 (niedziela), wyjątkowo będzie można osobiście zgłosić się do biegu, zapłacić i odebrać numer startowy w biurze zawodów. Koszt rejestracji 70 zł za parę.
Pakiet startowy może odebrać tylko osoba startująca w biegu.
Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest możliwe w biurze zawodów w niedzielę (13.02.2022) za pomocą upoważnienia.
Koszt przepisania pakietu wynosi 10zł.
Opłaty startowej można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.PROtiming24.pl/startmeta, wybierając opcję „ZAPŁAĆ”. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnicy są zobowiązani do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winni byli wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywali swojej ostatniej wpłaty. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w RAZLOVE – Bieg Walentynkowy 2022, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych RAZLOVE – Bieg Walentynkowy 2022.
Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zgłosić to mailowo na adres biuro@raz-love.pl podając wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. W przypadku odwołania RAZLOVE – Bieg Walentynkowy 2022 z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty startowej.

Klasyfikacja:

Bieg parami – od startu do mety osoby będą połączone tasiemką przywiązaną wokół nadgarstka. Na parę przypada 1 numer startowy z chipem. Czas i klasyfikacja ustalana będzie po przekroczeniu linii mety po 3 okrążeniach przez kompletną PARĘ (obie jej osoby).
Jest możliwość zgłoszenia innych konfiguracji par, ale w takim przypadku nie będą one objęte oficjalną klasyfikacją – Biegu Walentynkowego (Kobieta – Mężczyzna), natomiast będą ujęte w oficjalnym ogólnym komunikacie biegu,
Nagrody:

Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymają pamiątkowy wyjątkowy medal, który po złożeniu w parze będzie tworzył całość
3 pierwsze PARY otrzymają puchary (osobno w biegu o godz. 10.00 i o godz. 12.00)
Ze względów bezpieczeństwa i w celu minimalizacji zakażenia Covid-19 organizator nie przewiduje przeprowadzenia losowań nagród
3 najciekawiej przebrane pary w każdym z biegów, wybrane przez organizatorów biegu zostaną nagrodzone dodatkowymi upominkami.
Ochrona danych osobowych:

 Administratorem danych osobowych jest główny Organizator, tj. Ruchowa Akademia Zdrowia, ul. Zawadzkiego 25/8, 71-246 Szczecin (biuro@raz.szczecin.pl)
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. 
Dane osobowe uczestników RAZLOVE –Bieg Walentynkowy 2022 przetwarzane będą w celu organizacji Imprezy, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków prawnych (np. wystawiania rachunków), informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych, ogłoszenia wyników Imprezy, promocyjnych i marketingowych.
 Dane osobowe uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym podmiotom:
               - instytucjom, którym muszą być udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów                         prawa,

               - firmie, za pośrednictwem której prowadzony jest proces przyjmowania zgłoszeń do                               Imprezy oraz pomiar czasu

 Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.
 Uczestnicy  mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w RAZLOVE –Bieg Walentynkowy 2022.
 Postanowienia końcowe: 

 Podczas biegu jedna osoba z pary musi mieć numer startowy (z chipem do pomiaru czasu) przymocowany z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i skutkować może dyskwalifikacją. 
Przebywanie na trasie RAZLOVE –Bieg Walentynkowy 2022 bez ważnego numeru startowego oraz zezwolenia Organizatora (identyfikator – osoby funkcyjne) jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego lub zezwolenia Organizatora (identyfikator) będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg ze zwierzętami. Bieg z wózkiem dziecięcym możliwy jest jedynie po przesłaniu do Organizatora indywidualnego wniosku w formie mailowej oraz uzyskaniu zgody Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do biegu bez podania przyczyn. W przypadku wniesienia opłaty startowej, zostanie ona zwrócona.
Organizator stosując się do obostrzeń rządowych w związku z COVID-19 obowiązujących w dniu startu może zmienić formułę biegu , ale bezwzględnie będzie dążył żeby impreza się odbyła.
Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy uczestnik jest zobowiązana do podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę dla personelu medycznego działającego w imieniu Organizatora na udzielenie jej pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych ratujących życie oraz transport w bezpieczne miejsce. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnicy rozważyli i ocenili zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
Zapisując się do udziału w Imprezie uczestnicy akceptują niniejszy regulamin i wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jej wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom RAZLOVE –Bieg Walentynkowy 2022 w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i sponsorów, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnicy wyrażają także zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje jej prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia ostatecznych decyzji. 
Dyrektor Biegu

Robert Szych