1. Zasady ogólne

1. Strona internetowa www.protiming24.pl oraz PROtiming Marcin Wnuk mają na celu zarządzaniem zapisami, opłatami i wynikami oraz innymi czynnościami związanymi z obsługą imprez o charakterze sportowym
2. Uczestnicy rejestrując się na stronie www.protiming24.pl wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z elektronicznym pomiarem czasu podczas imprez sportowych, mając jednocześnie wgląd do nich, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
3. Uczestnicy imprez sportowych akceptując regulamin PROtiming Marcin Wnuk akceptują również regulamin organizatora imprezy sportowej, do której się rejestrują.
4. Strona www.protiming24.pl zapewnia możliwość:

• rejestracji do imprez sportowych,
• wglądu, możliwości edycji oraz usunięci danych osobowych za pomocą kontaktu e-mailowego (kontakt@protiming24.pl),
• dokonywania płatności za pomocą serwisów płatności elektronicznej,
• prezentacji wyników imprez sportowych obsługiwanych przez PROtiming Marcin Wnuk

2. Rejestracja

1. W celu rejestracji do imprezy sportowej należy podać przynajmniej imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, datę urodzenia, płeć, adres e-mail oraz numer telefonu. Inne obowiązkowe dane określa organizator imprezy sportowej.
2. Podczas rejestracji uczestnik zawodów akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PROtiming Marcin Wnuk.
3. Za poprawność danych odpowiada osoba biorąca udział w zawodach.
4. W procesie rejestracji dokonuje się wyboru formy płatności z pośród dostępnych opcji w zależności od decyzji organizatora w tym zakresie. Do wyboru uczestnicy mają elektroniczne formy płatności oraz płatność gotówką podczas odbioru numerów.
5. Dokonanie płatności w formie elektronicznej równoznaczne jest z akceptacją regulaminów operatorów tych płatności.
6. Operatorami płatności internetowych jest zewnętrzny system płatności iMoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach lub na wybranych wydarzeniach zewnętrzny system płatności internetowych spółki PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu
7. Po zakończeniu rejestracji uczestnik otrzymuje mail potwierdzający poprawność
8. W razie problemów z rejestracją lub reklamacji należy kontaktować się drogą mailową pod adresem pomoc@protimig24.pl.
9. Użytkownik może odwołać udział w Imprezie sportowej i żądać zwrotu opłaty startowej do 7 dni licząc od daty wpłaty. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od daty jego zażądania. Zwrot nastąpi na wskazane przez uczestnika konto bankowe.
10. W przypadku odwołania imprezy sportowej lub przesunięcia imprezy zwrotu dokonuje organizator imprezy sportowej.

3. Wynik

1. Wyniki imprez sportowych przekazywane są organizatorowi imprezy oraz zamieszczane na stronie www.protiming24.pl.
2. W prezentowanych wynikach znajduje się imię, nazwisko, numer startowy, klub oraz miasto zamieszkania.
3. W uzgodnieniu z organizatorem imprezy sportowej istnieje możliwość wysyłania wyników za pomocą drogi e-mailowej lub poprzez wiadomość SMS.

4. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowym w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2001r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) o ochronie danych osobowych jest PROtiming Marcin Wnuk.
2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji elektronicznego pomiaru czasu przez PROtiming Marcin Wnuk. Organizatorzy imprez sportowych mogą także przetwarzać dane osobowe uczestnika.
3. Użytkownik strony www.protimig24.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowy np. otrzymywane newslettera. W przypadku nie wyrażania takiej zgody należy wysłać e-maila na kontakt@protimig24.pl.

5. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
2. W razie sporów, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
3. Wszystkie korespondencje Użytkownika z PROtiming odbywać się drogą elektroniczną.