Regulamin

Międzynarodowy wirtualny ,,Jesienny Festiwal Sportowy 2020‘‘
Internationales virtuelles Herbstsportfestival 2020

I. ORGANIZATORZY:
Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin
www.raz.szczecin.pl
www.facebok.com/RAZSzczecin

Partner niemiecki
SV ,,EINHEIT’’ Ueckermunde’’
https://sv-einheit-ueckermuende.eu/ 

II. CEL IMPREZY
1. Ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju współpracy społecznej i sportowej na pograniczu.
2. Opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa poprzez współpracę instytucji z zakresu rekreacji i sportu.
3. Modelowe działanie w zakresie zdalnej rywalizacji sportowej w czasie pandemii.
4. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia.
5. Integracja i propagowanie aktywności fizycznej poprzez social media grup biegaczy  w Niemczech oraz w Polsce.

III. TERMIN
Impreza odbędzie w okresie: 30.10- 30.11.2020 

IV. KONKURENCJE I ZASADY RYWALIZACJI
W ramach imprezy odbędą się następujące konkurencje:
 
BIEGOWE (B):
10 km (od 16 roku życia)
5 km (od 12 roku życia)
1 km (od 8 roku życia)
NORDIC WALKING (NW):
5 km (od 12 roku życia)
ROLKOWE (R):
10 km (od 12 roku życia)

ROWEROWE (RW):

20km (od 12 roku życia)

50km (od 16 roku życia)

Zawody mają charakter indywidualny z rywalizacją korespondencyjną. Każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia się i uczestniczenia maksymalnie w 3 konkurencjach.  Zobowiązany jest również do pokonania deklarowanego dystansu w danej konkurencji w terminie od 30.10.2020 od godz. 00:01 do 30.11.2020 do 23:59 w dowolnym miejscu.  Każdy z Uczestników ma zapewnioną swobodę wyboru trasy. W zawodach nie obowiązuje  limitu czasu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych władz, dotyczących pandemii koronawirusa COVID-19.

V. LIMIT OSÓB
W imprezie obowiązuje limit 500 zgłoszeń łącznie we wszystkich konkurencjach.
Po przekroczeniu limitu 500 zgłoszeń system stanie się nieaktywny.

VI. ZAPISY i OPŁATY
1. Rejestracja zawodników  odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.raz.szczecin.pl/. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od  29.10.2020 do 27.11.2020 r. (do godz. 20.00).
2. Każdy uczestnik otrzymuje możliwość startów w maksymalnie 3 wybranych przez siebie konkurencjach. Każda z nich musi być udokumentowa osobnymi plikami.
3. W danej konkurencji można przesłać tylko jeden zarejestrowany plik. Nie ma możliwości poprawy raz przesłanego wyniku w danej konkurencji. System zaakceptuje tylko pierwszy przesłany plik w danej konkurencji. 
4. Zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika odbywa się poprzez jego opiekuna prawnego.
5. OBOWIĄZUJE BRAK OPŁATY STARTOWEJ.

VII. NAGRODY
1. Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika za każdą ukończoną konkurencję. 
2. Wyróżnienia w poszczególnych klasyfikacjach.
3. Pamiątkowa koszulka dla każdego uczestnika.
4. Worek sportowy dla każdego uczestnika. 
5. Sportowa chusta – komin dla każdego uczestnika.

Po zakończeniu rywalizacji każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, maksymalnie z 3 wybranych i ukończonych konkurencji. 

VIII. POMIAR CZASU
1. Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu. Uczestnik dokonuje samodzielnego pomiaru czasu za pomocą własnych urządzeń. W tym celu uczestnik powinien posiadać urządzenie (telefon, zegarek) z GPS pozwalające na pomiar czasu i przebyty dystans. Uczestnik może korzystać z aplikacji monitorującej bieg dostarczonej przez organizatora lub własnej (np. Endomondo, Strava, Polar, Garmin, Suunto itp.). Po biegu każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania pliku w formacie TCX lub GPX wygenerowanych w popularnych aplikacjach wymienionych powyżej poprzez formularz kontaktowy znajdujący na stronie w danych zawodach maksymalnie do 02.12. do godz.9.00.
Organizator zapewni instrukcję prawidłowego przesłania wyniku na stronie www.raz.szczecin.pl
2. Pomiar uczestnika zostanie zarejestrowany w systemie, jeśli przebyty dystans nie będzie krótszy od obowiązującego w danej konkurencji. Dany bieg zalicza się od pierwszego pokonanego kilometra.


IX. KLASYFIKACJE
W imprezie obowiązują następujące klasyfikacje dotyczące TYLKO osób z Euroregionu Pomerania:
1. Generalna we wszystkich konkurencjach (kobiet i mężczyzn)
2. Najliczniejsza drużyna w poszczególnych konkurencjach 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator w związku z realizacją imprezy nie zapewnia uczestnikowi opieki medycznej,  toalet, punktów odżywczych, ubezpieczenia, pomiaru czasu ani innych usług gwarantowanych w klasycznych biegach masowych.
2. Każdy zarejestrowany zawodnik zobowiązany jest do samodzielnego wydrukowania numeru startowego, który dostępny będzie w pliku PDF.
3. Uczestnik, który ukończy bieg, będzie miał możliwość wydrukowania certyfikatu ukończenia biegu, który będzie dostępny do pobrania na liście wyników. 
4. Po ukończeniu biegu uczestnicy proszeni są o umieszczenie zrzutów z ekranu zapisów swoich biegów oraz zdjęć na swoich profilach społecznościowych oraz na profilu organizatora (www.facebok.com/RAZSzczecin) lub profilu biegu na portalu Facebook. 
5. Organizator wyśle nagrody w ciągu 30 dni roboczych od dnia zakończenia biegu, pod warunkiem prawidłowo podanego adresu w formularzu do wysyłki. 
6. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach.
7. Zaleca się, aby każdy uczestnik był ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
9. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych)
przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów

(Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE 


POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu biegu Ruchowej Akademii Zdrowia
1. Ruchowa Akademia Zdrowia organizator biegu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Uczestników. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Ruchowa Akademia Zdrowia
3. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych (imię,nazwisko,adres korespondencji) jest niezbędne do świadczenia Usług.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorców, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Usługodawców koniecznych do realizacji Usług.
5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Ruchową Akademią Zdrowia
6. Dane podawane przez Usługobiorców wykorzystywane są w celu realizacji Usług świadczonych w związku z zawartą z Ruchową Akademią Zdrowia umową o świadczenie usług drogą elektroniczną. Ponadto, dane Usługobiorców wykorzystywane są w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.
7. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorców z Usług, Ruchowa Akademia Zdrowia przetwarzać będzie tylko te dane dotyczące Usługobiorców, które są:
a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, wyłącznie za zgodą Usługobiorcy
c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi,
d. w przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa.
8. Dane uczestników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Usługobiorca spełnia i realizuje wymagane przez Warunki i przepisy prawne wymagania i zasady.
9. Ruchowa Akademia Zdrowia zapewnia Usługobiorcom prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych,
b. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Ruchowa Akademia Zdrowia jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
f. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.
10. Ruchowa Akademia Zdrowia zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o:
a. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,
b. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.