PRACA STOP WAKACJE START 2020 5 km /  10 km / KOMANDOS 
POGOŃ ZA ZDROWIEM

I. ORGANIZATOR

Armia Franka Kępy

Cała Polska biega dla Frania

II. PARTNERZY

 Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin 

www.raz.szczecin.pl / www.facebok.com/RAZSzczecin

2. PROtiming24

3. RAZ EVENT

4. WKB Meta Lubliniec

III. CEL IMPREZY

1. ,,Ruch to Zdrowie’’ i sposób na zwiększenie odporności.

2. Integrowanie grupy społecznej - ludzi o wielkim sercu, biegaczy, sportowców.

3. Zebranie funduszy na leczenie Frania Kępy z Fundacji siepomaga.pl

4. Zwrócenie uwagi społeczeństwa lokalnego na osoby potrzebujące wsparcia!

5. Promocja działalności charytatywnej.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową i udokumentowały udział w biegu  APLIKACJĄ , a dodatkowo  można załączyć ZDJĘCIE – ZRZUT Z  EKRANU .

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu pod opieką osób dorosłych. Osoby niepełnoletnie mogą się zgłosić jedynie przez ich opiekunów/osoby dorosłe.

V. TERMIN i DYSTANSE

Bieg ma charakter ,,wirtualny’’. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania w terminie

28.06.2020 r od godz. 00:01 do 12.07.2020r . do godz. 23:59 dystansu 5 km  i/lub 10km lub KOMANDOS w dowolnym miejscu. Bieg może odbywać się na terenie Polski lub za granicą. Każdy z Uczestników ma zapewnioną swobodę wyboru trasy. Brak limitu czasu w zawodach. Bieg nie ma charakteru mas8wego. Bieg Uczestnika ma charakter biegu indywidualnego. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych wytycznych rządu dotyczących PANDEMII COVID-19

VI. POMIAR CZASU

1. Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu. Uczestnik dokonuje pomiaru czasu za pomocą własnych urządzeń. W tym celu Uczestnik powinien posiadać urządzenie pozwalające na pomiar czasu, przebyty dystans, datownik i czas. Dla potwierdzenia pomiaru i przebytego dystansu Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia formularza danych zawodów na stronie http://www.raz.szczecin.pl/ maksymalnie do 11.07.2020 r - soboty (do godziny 20:00). Po biegu każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania pliku formatu TCX lub GPX z popularnych aplikacji typu Endomondo, Strava, Polar, Garmin, Suunto, itp poprzez formularz kontaktowy znajdujący na stronie w danych zawodach maksymalnie do 13 lipca do godz. 12:00.

Można także załączyć zdjęcia w tym ze startu i mety swojego biegu.

2. Pomiar uczestnika zostanie zarejestrowany w naszym systemie, jeśli przebyty dystans nie

będzie krótszy od obowiązującego w danym biegu. Czas z najszybciej przebiegniętego biegu należy podać na podstawie czasu zarejestrowanego w urządzeniu pomiarowym lub aplikacji na kilometrze kończącym ten bieg. Do klasyfikacji liczony będzie tylko czas z obowiązującego dystansu. Bieg zalicza się od pierwszego, pokonanego kilometra, czyli uczestnik musi przesłać czas z kilometrów od 1 do 5 lub 1 do 10 lub Komandos (cały jednolity dystans). Nie wolno przesłać czasu z kilometrów np. 4-9 lub 2-7). 

3. Klasyfikacja tworzona jest w oparciu o dane przekazane zgodnie z podpunktem 1 w

punkcie “VI”. 

VII. ZAPISY, PAKIETY i OPŁATY

1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza

zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.raz.szczecin.pl/ od poniedziałku 22.06.2020 

od godz. 14.00.

2.Koszt biegu - 

a) 5 i/ lub 10 km minimalna opłata to 20 zł 

b) KOMANDOS powyżej 50 km - opłata minimalna 0.50zł za każdy przebiegnięty kilometr

3. Wpłata za przebiegnięte kilometry dokonywana jest na konto wpółorganizatora proceduralnie powinni wpłacić  minimalną kwotę startową 20 zł przy zapisach , aby mieli nadany swój numer startowy, a reszta powyżej 10km – 0,50 zł za każdy kilometr już po , a gdzie ? na wskazane konto Ruchowej Akademii Zdrowia :

73 1050 1559 1000 0023 6003 9396 

Całą kwotę  przekażemy  dla FRANKA.

4. Każdy zawodnik biegnie w stroju roboczym (w swoim zwyczajowym stroju do pracy). Na końcu biegu można symbolicznie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego zrzucić ubranie i powitać WAKACJE.  

5. Ilość przebiegniętych kilometrów jest dowolna. 

6. Po ukończeniu biegu uczestnicy proszeni są o umieszczenie screenów biegu oraz zdjęć z biegu na swoje profile społecznościowe (FB lub Instagram) i nasz profil www.facebok.com/RAZSzczecin i otagowanie ich hasztagami: #RAZPogonzazdrowiem lub na stronę biegu na FB. Najlepsze zdjęcia wraz z opisem zostaną wyłonione i nagrodzone przez organizatorów!

8. W przypadku braku lub źle podanego adresu co uniemożliwia wysłanie dyplomu w regulaminowym czasie uczestnik zobowiązany jest do jego uzupełnienia, oraz wysłanie maila informującego o tym fakcie maksymalnie w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zakończenia danego biegu. Po tym terminie dyplom przechodzi na własność Ruchowej Akademii Zdrowia

VIII. NAGRODY

1. Organizator wyśle uczestnikom biegu pamiątkowy dyplom ( zaznaczone przy zgłoszeniu) w ciągu 14dni roboczych od dnia zakończenia biegu, pod warunkiem prawidłowo podanego adresu w formularzu do wysyłki dyplomu.

2. Każdy uczestnik biegu który ukończy bieg , może wydrukować certyfikat ukończenia biegu dostępny na stronie internetowej w pliku PDF 

IX. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW:

Organizator w związku z realizacją biegu zapewnia uczestnikowi:

- wyniki ( na stronie partnera)

- klasyfikację generalną ( komunikat na stronie partnera)

- klasyfikację kategorii wiekowych ( jw.)

- galerię zdjęć wrzuconych przez zawodnika w dowolnej chwili

- certyfikat(do pobrania)

Organizator w związku z realizacją biegu nie zapewnia uczestnikowi:

- opieki medycznej;

- toalet;

- punktów odżywczych;

- ubezpieczenia;

- pomiaru czasu;

ani innych usług gwarantowanych w klasycznych biegach masowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają że są świadomi zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania

medyczne do wzięcia udziału w zawodach

2. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Uczestnik zobowiązuje się do:

-przestrzegania regulaminu biegu (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako

usprawiedliwienie);

-zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;;

-kulturalnego zachowywania się;

-samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy.

4. Bieg będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i

publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne

wypadki na trasie wybranej przez zawodnika. Zawodnicy muszą szanować środowisko

naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać swojej trasy biegu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny

6. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

7. Organizator zobowiązuje się dostarczyć uczestnikom po wykupieniu

pakietu linku do wzoru okolicznościowego numeru startowego do pobrania- po opłaceniu jest z automatu w ich profilu do pobrania numer startowy, a po biegu certyfikat.

8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu

zgłoszeniowym ( zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych

( Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady ( UE) 2016*679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy

95/46/WE przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji,

przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród ( cel

przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje także publikację wizerunku zawodnika,

imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok

urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w każdy sposób, w

jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji

zawodów

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu biegu Ruchowej Akademii Zdrowia

1. Ruchowa Akademia Zdrowia organizator biegu przykłada szczególną wagę do ochrony

prywatności Uczestników. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do

zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed

ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z

naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub

zniszczeniem. 

2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Ruchowa Akademia Zdrowia

3. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych

(imię,nazwisko,adres korespondencji) jest niezbędne do świadczenia Usług.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorców, jak również

ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Usługodawców koniecznych do realizacji

Usług.

5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym

celu należy skontaktować się z Ruchową Akademią Zdrowia

6. Dane podawane przez Usługobiorców wykorzystywane są w celu realizacji Usług

świadczonych w związku z zawartą z Ruchową Akademią Zdrowia umową o świadczenie

usług drogą elektroniczną. Ponadto, dane Usługobiorców wykorzystywane są w celach, dla

których wyrazili oni odrębną zgodę.

7. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorców z Usług, Ruchowa Akademia Zdrowia

przetwarzać będzie tylko te dane dotyczące Usługobiorców, które są:

a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za

korzystanie z usługi, 

b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z

przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych

przez Usługodawcę, wyłącznie za zgodą Usługobiorcy 

c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, 

d. w przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa.

8. Dane uczestników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Usługobiorca spełnia i

realizuje wymagane przez Warunki i przepisy prawne wymagania i zasady.

9. Ruchowa Akademia Zdrowia zapewnia Usługobiorcom prawo do kontroli przetwarzania

danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

a. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze

danych, 

b. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania

w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, 

c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Ruchowa

Akademia Zdrowia jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji

niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej, 

d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o

odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, 

e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub

stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,

nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do

realizacji celu, dla którego zostały zebrane, 

f. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie

danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej

danych ze względu na jej szczególną sytuację, 

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w

art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych

zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych

innemu administratorowi danych. 

10. Ruchowa Akademia Zdrowia zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o:

a. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających

pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych

drogą elektroniczną,

b. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie

przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do

przetwarzania danych.