4. Szczeciński Bieg Niepodległości 2022
Szczecin, 11.11.2022 r. 

Dystans: 5 km/ Nordic Walking 5 km

REGULAMIN BIEGU

CEL
Uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości.
Promocja aktywnego wypoczynku i wspieranie aktywności fizycznej.
Aktywizacja lokalnej społeczności i zachęta do aktywnego zaangażowania w wydarzenie. 
Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

ORGANIZATOR
Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia Sp. z.o.o.

Ul. Wendy 8

70-655 Szczecin


TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dwóch turach w dniu 11.11.2022 r.
Start zawodów:
Nordic Walking 5 km – 12:00.
Bieg na 5 km - godzina 15:00.
Biuro zawodów jest otwarte: 
w dniu 10.11 w godzinach 13:00 - 19:00 – w Centrum Informacji Turystycznej pl. Żołnierza Polskiego 20 w Szczecinie. 
w dniu 11.11, w godzinach 10:00 - 16:00 w namiocie organizatora, przy ulicy Plantowej 
w Parku Żeromskiego.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji biura zawodów, o czym poinformuje uczestników sms oraz na profilu wydarzenia na Facebooku.

TRASA I POMIAR CZASU
Trasa Biegu o długości ok. 5 km po terenie Parku Żeromskiego, w Szczecinie.
Trasa Biegu przebiega częściowo przez alejki parkowe, w związku z czym należy uwzględnić fakt, że nawierzchnia może być miejscami nierówna.
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy pomocy chipów jednorazowego użytku.
Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane systemem elektronicznym.
Limit czasu na pokonanie trasy Biegu wynosi 60 minut.
Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu koszulki. Brak numeru lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją.

REJESTRACJA, ZAPISY, WARUNKI REZYGNACJI
Limit miejsc:
W Biegu na 5 km wynosi 400 uczestników,
W biegu Nordic Walking na 5 km wynosi 100 uczestników,
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu i do wcześniejszego zamknięcia zapisów.
Formularz rejestracyjny oraz zapisy na stronie: www.protiming24.pl.
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia.
Zapisy do Biegów będą przyjmowane do dnia 05.11.2022 do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

OPŁATY
Wysokość opłat startowych - Bieg na 5 km:
55 zł – dla numerów 1-100;
65 zł - dla numerów 101-300
75 zł – dla numerów 301-400
Nordic Walking – 5 km
55 zł – dla numerów 401-450
65 zł – dla numerów 451-500
W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia Pakiet Startowy, zawierający:
numer startowy + chip do pomiaru czasu + 4 agrafki,
medal zaprojektowany dla Biegu,
gadżet okolicznościowy zaprojektowany na wydarzenie.
Istnieje możliwość zakupu pakietu wraz z koszulką dedykowaną wydarzeniu. Koszt pakietu z koszulką to dodatkowe 40 zł opłaty w pkt. 1 a-c oraz pkt 2 a-b. 
Istnieje możliwość przekazania Pakietu Startowego na innego uczestnika. W celu dokonania zmiany, osoba przekazująca Pakiet Startowy musi wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@protiming24.pl w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2022 r. W wiadomości należy podać pełne dane rejestracyjne zarówno osoby przekazującej pakiet jak i osoby przejmującej pakiet. Osoba przejmująca pakiet musi się zarejestrować w systemie www.protiming24.pl.
Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny.

UCZESTNICTWO
W Biegu startują uczestnicy, którzy w dniu 11 listopada 2022 r. mają ukończone 18 lat.
Od osób, które ukończyły 13 roku życia, chcących uczestniczyć w Biegu, wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w zawodach, którą należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w dniu startu. 
Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej stanowi   Załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 10.11.2022 
w godzinach 13.00 – 19:00. W dniu 11.11.2022 jedynie osoby spoza aglomeracji szczecińskiej mogą zostać zweryfikowane w godzinach funkcjonowania biura, po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora. W celu uzyskania zgody należy wysłać maila na adres: biegi@zstw.szczecin.pl najpóźniej do 05.11.2022 r. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. 
Warunkiem dopuszczenia uczestnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, przez co zaświadcza on, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu.
Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz przepisy PZLA.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W STREFIE STARTU/METY
Każdy finiszujący odbierze medal przekraczając linię mety. 
Po odebraniu medalu uczestnicy powinni jak najszybciej opuścić strefę finiszera.

KLASYFIKACJA 
Klasyfikacja prowadzona jest według indywidualnych czasów brutto.
Pomiar czasu oraz klasyfikację uczestników zapewnia PROtiming.
Uczestnik, który nie ukończy Biegu w limicie czasu zobowiązany jest do zejścia z trasy.
Wszelkie zagadnienia związane z klasyfikacją, pomiarem czasów, publikacją wyników rozstrzyga PROtiming.
Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja w kategoriach: kobiety i mężczyźni. 

KLAUZULA DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych uczestników Biegu jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-655) przy ul. Wendy 8. 
Przetwarzaniu podlegają również dane osobowe opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Biegu.
Dane uczestników Biegu będą przetwarzane w celu kompleksowej organizacji Biegu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora oraz Miasta Szczecin.
Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia.
Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów albo do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przekazanie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu.
Udział w Biegu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie wizerunku uczestnika przez Organizatora oraz Miasto Szczecin, w ramach rozliczenia zadania, promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń realizowanych przez Organizatora oraz Miasto Szczecin.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne
do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej
oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu oraz poruszać się w czasie Biegu zgodnie z ich zaleceniami.
W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innego zdarzenia uniemożliwiającego dalsze uczestnictwo w Biegu, uczestnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające z winy uczestników Biegu.
Bieg odbywa się z maksymalnym poszanowaniem terenu imprezy. Zakazuje się używania nagłośnienia, przedmiotów wydających głośne dźwięki, itp.
Uczestnicy bezwzględnie dbają o teren Biegu i pozostawiają miejsce w stanie nienaruszonym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Kontakt do Organizatora: 
koordynator projektu: Marta Braun 

mail: biegi@zstw.szczecin.pl

telefon: 913516209 (pn-pt 8-16)