REGULAMIN

Tropem Wilczym 2020 - "Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych"
SZCZECIN – 01.03.2020 r.

W 2011 roku, dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 1 marca 2020 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz VIII organizuje projekt „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.

I. ORGANIZATOR

Organizator lokalny: Fundacja Polskich Wartości, Przecław 58A/6, 72-005 Przecław.
Pomysłodawca: Fundacja Wolność i Demokracja.

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 - 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
Podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków.
Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.


III. TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 1 marca 2020 w Szczecinie na Jasnych Błoniach w Szczecinie.
Bieg główny na dystansie około 1963m (2 okrążenia) wskazuje na datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego Józefa Franczaka „Lalka”.
Bieg na dystansie około 5km (6 okrążeń) pod platanami.
Bieg dzieci starszych na dystansie około 196,3m (1 okrążenie) (roczniki 2007-2012)
Bieg dzieci młodszych na dystansie około 196,3m (1 okrążenie) (rocznik 2013 i młodsze)
Start będzie miał miejsce na Jasnych Błoniach w Szczecinie.
Start biegów nastąpi o godz. 11.30.
Trasy biegów:
Trasa biegu na około 1963m będzie przebiegać na terenie Jasnych Błoni w Szczecinie. Nawierzchnia (ścieżka miejska).
Trasa biegu na około 5km będzie przebiegać na terenie Jasnych Błoni w Szczecinie (pod platanami). Nawierzchnia mieszana (ścieżka miejska i asfalt).
Trasa biegów na około 196,3m będzie przebiegać na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Nawierzchnia (ścieżka miejska).
Biegi odbędą się bez względu na pogodę.


IV. ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w Biegu (pakiety płatne) jest dokonanie prawidłowej rejestracji elektronicznej na stronie www.polskiewartosci.pl/tropemwilczym2020 oraz opłacenie pakietu startowego.
Dokonanie rejestracji elektronicznej, o której mowa, jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w biegu (do pobrania na stronie www.polskiewartosci.pl/tropemwilczym2020 oraz złożenia podpisanego oświadczenia w czasie odbierania pakietu startowego w biurze zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji uczestnictwa, co do której istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
Łączna ilość pakietów startowych gwarantowanych przez Pomysłodawcę w biegach płatnych wynosi 800. W przypadku większej ilości chętnych niż jest miejsc o kolejności decyduje data wpłaty.
Rejestracje elektroniczne przyjmowane będą do dnia 21.02.2020 r. lub do wyczerpania w/w limitu.
Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy. Lista startowa będzie publikowana na stronie firmy dokuonującej pomiarów.
Ostateczny odbiór pakietów startowych odbędzie się 1 marca 2020r. w biurze zawodów w godzinach 09.00 - 11.00. Biuro zawodów będzie znajdować się w okolicy fontanny "Bartłomiejki".
Planowane są dodatkowe dwa terminy odbioru pakietów. O dacie , miejscu i godzinie poinformujemy w osobnym komunikacie.


V. UCZESTNICTWO
Udział w biegu ma charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nim jak również wypełnienie karty zgłoszeniowej ma charakter dobrowolny.
Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie około 1963m mają osoby, które do dnia 01.03.2020 r. ukończyły 13 lat (roczniki 2007 i starsze).
Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie około 5km mają osoby, które do dnia 01.03.2020 r. ukończyły 17 lat (roczniki 2003 i starsze).
Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie około 196,3m dla dzieci starszych mają roczniki w przedziale 2007-2012.
Prawo uczestnictwa w biegu na dystansie około 196,3m dla dzieci młodszych mają roczniki 2013 i młodsze.
Organizator zastrzega sobie prawo połączenia biegów dla dzieci w przypadku małej liczby chętnych. Jednocześnie zaznaczając, że klasyfikacja wyników pozostanie w dwóch przedziałach wiekowych.
Dopuszcza się możliwość uczestnictwa dzieci w biegach dłuższych niż przewidziany przedział wiekowy wyłącznie z rodziciem i za jego zgodą. Obowiązkowy kontakt z organizatorem przed zapisaniem się do biegu.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna podczas odbioru pakietu startowego w dniu zawodów.
Przystępując do biegu każdy uczestnik jest świadomy, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
Uczestnicy zawodów będą ubezpieczeni od OC. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupiły stosowne dodatkowe ubezpieczenie.
W skład pakietu startowego Pomysłodawcy wchodzi: koszulka, torba, materiały promocyjne i pamiątkowy medal oraz gwarantowane przez Organizatora lokanlego: numer startowy oraz chip bezzwrotny do pomiaru czasu (pomiar dotyczy tylko biegów na około 1963 m i ok. 5km).
Numer startowy należy przymocować na przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona. Zawodnicy bez numeru startowego mogą zostać usunięci z trasy biegu. Numery startowe nie podlegają zwrotowi.
Zawodnicy na mecie nie posiadający numeru startowego nie będą sklasyfikowani oraz nie otrzymają medalu.
Inne ograniczenia dotyczące Biegu: Ze względu bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegających ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenie na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu albo w trakcie jego trwania naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

VI. OPŁATY

Pakiety płatne gwarantowane przez Pomysłodawcę: 15 złotych w dwóch biegach na ok. 196,3m dla dzieci (bez pomiaru czasu) oraz 42 złotych w biegach na ok. 1963 m i ok. 5000m.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Opłata na konto Organizatora po rejestracji elektronicznej na stronie firmy dokonującej pomiaru czasu oraz poprzez www.polskiewartosci.pl/tropemwilczym2020.
Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości i podpisaniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów.
Osoby, które nie mogą odebrać pakietu osobiście mogą poprzez stosowny dokument upoważnić do tego inną osobę pełnoletnią.
Opłacenie pakietu startowego oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


VII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

Podstawą ustalenia klasyfikacji generalnej biegów odbywa się na podstawie kolejności dobiegnięcia do mety.
Klasyfikacja w biegu około 1963m - 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn (Puchary).
Klasyfikacja w biegu na około 5 km - 3 pierwsze miejsca kobiet i mężczyzn (Puchary)
Klasyfikacja w biegu dzieci starszych na około 196,3m - 3 pierwsze miejsca dziewczynek i chłopców (Słodycze).
Klasyfikacja w biegu dzieci młodszych na około 196,3m - 3 pierwsze miejsca dziewczynek i chłopców (Słodycze)
Organizator przewiduje nagrody za miejsca 1-3 w każdym biegu.


VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe Uczestników Biegu zbierane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia imprezy pn. "Bieg Tropem Wilczym w Szczecinie". W celu wzięcia udziału w Imprezie Uczestnik Biegu zobowiązany jest podać swoje dane osobowe, o które zapytany zostanie w formularzu zgłoszeniowym.
Rejestracja w biegu jest równoważna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Polskich Wartości, Przecław 58A/6, 72-005 Przecław, kontakt@polskiewartosci.pl.
Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanych Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu i funkcjonowania strony www.polskiewartosci.pl (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych).

IX. ZWROTY I REKLAMACJE

Opłata rejestracyjna i koszt zakupionego pakietu startowego są bezzwrotne.
Wszelkie protesty i zażalenia dotyczące kolejności uczestników należy zgłaszać do Organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kontakt do Organizatora - Wojciech Woźniak, wojciechwozniak@poczta.fm tel. 501 869 167, Łukasz Szełemej - kontakt@polskiewartosci.pl, Sylwia Kudelska - kudelska@polskiewartosci.pl
Organizator zapewnia Uczestnikom obsługę medyczną na czas trwania Biegu.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu.
Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w biegu.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie www.polskiewartosci.pl/tropemwilczym2020 oraz na stronie www.protiming24.pl.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu oraz harmonogramu imprezy, podając każdorazowo aktualne brzmienie Regulaminu na stronie internetowej www.polskiewartosci.pl/tropemwilczym2020.
We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator biegu.
Przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do ostatniego dnia rejestracji elektronicznej online.