REGULAMIN VO2max Extreme Race – 6/8 km


CEL
Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu.
Promocja Puszczy Wkrzańskiej.

ORGANIZATOR
Organizatorem biegu z przeszkodami VO2max Extreme Race jest firma Anna Adamska.

TERMIN, MIEJSCE i TRASA
Impreza odbędzie się 5 września 2020 roku na Polanie Sportowej w Szczecinie, gdzie będzie znajdował się START/ META dla biegu na dystansie 8 km, a sam start odbędzie się o godz. 12:00 i będzie miał charakter falowy (bieg bez masek). Harmonogram startów poszczególnych fal zostanie podany po zamknięciu zapisów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.
Trasa imprezy będzie przebiegać na jednej pętli szlakami Puszczy Wkrzańskiej i zostanie oznaczona poziomymi znakami co 1 kilometr. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy o czym poinformuje uczestników biegu. 
Na trasie biegu znajdować się będą liczne przeszkody sztuczne i terenowe. Zróżnicowany teren Puszczy Wkrzańskiej oferuje wiele przeszkód naturalnych jak podbiegi, poprzewracane konary, rowy, wodę oraz błoto.
Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów przytwierdzonych do butów (elektroniczny pomiar czasu). 

UCZESTNICTWO
W  Imprezie prawo startu mają tylko osoby pełnoletnie. 
Uczestnicy startujący w imprezie muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Dokładna data i miejsce wydawania pakietów startowych zostanie podane w późniejszym terminie.
Dopuszczenie uczestnika do biegu odbywać się będzie na podstawie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu (formularz dostępny w Biurze Zawodów).
Finisherami biegu zostaną uczestnicy, którzy przebiegną dystans 8 km z przeszkodami w limicie czasu i zgodnie z zapisami regulaminu 
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się: wnoszenia na teren imprezy przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych Uczestników, uczestnictwa w biegu w stroju zasłaniającym twarz 
i uniemożliwiającym identyfikację Uczestnika. 

ZGŁOSZENIA i OPŁATY
Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.protiming24.pl/startmeta/spot/szczecin-vo2max w nieprzekraczalnym terminie do 28 sierpnia 2020 roku. 
Limit uczestników na dystansie:
Bieg na dystansie 8 km  – wynosi 500 osób (biegamy bez masek).
Organizator ma prawo do zwiększenia limitu zawodników bez podania przyczyny.
Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego i wpływ opłaty startowej na konto Organizatora, w określonej niniejszym Regulaminem wysokości.
Terminy oraz wysokość opłat do dwóch biegów VO2max planowanych w weekend 05-06.09.2020, gdzie obowiązuje jedna promocyjna opłata za oba biegi : Extreme Race i Hero Run. 

VO2max EXTREME HERO (opłata za 2 biegi VO2max)
13.06. VO2max Hero Run + 14.06. VO2max Extreme Race
TERMIN I 16.02.-20.07.2020 - 160 PLN
TERMIN II 21.07.-28.08.2020 - 180 PLN

Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Imprezy.
Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej:
wszyscy zawodnicy otrzymują pamiątkową chustę wielofunkcyjną typu komin,
pamiątkowy medal oraz koszulkę z napisem "FINISHER" otrzymają zawodnicy, którzy ukończą bieg w limicie czasu i zgodnie z regulaminem
numer startowy 
oznakowanie i zabezpieczenie trasy VO2max Extreme Race,
zabezpieczenie medyczne,
możliwości skorzystania z depozytu + worek na depozyt,
Catering w strefie mety.
Pamiątkowych zdjęć z biegu
wody na mecie

KLASYFIKACJE I NAGRODY
Uczestnicy, którzy ukończą bieg z przeszkodami otrzymają pamiątkowe medale.
W imprezie będą prowadzone następujące klasyfikacje:
Klasyfikacja Generalna (czasy netto) – kobiet i mężczyzn miejsca I-III (zwycięzcy tej kategorii nie wchodzą w klasyfikację wiekową),
Klasyfikacja wiekowa – kobiet i mężczyzn miejsca I-III:
K 20, M 20 – rocznik 1999 – 1990
K 30, M 30 – rocznik 1989 - 1980
K 40, M 40 – rocznik 1979 - 1970
K 50+, M 50+ – rocznik 1969 i starsi
Klasyfikacja drużynowa – (3 zawodników z najlepszym czasem). 
UWAGA: Drużynę zgłasza kapitan drużyny  przesyłając na adres mailowy: biuro@vo2max.com.pl do 05.06.2020 r. dane : imię i nazwisko oraz numer startowy wszystkich członków drużyny. 
Klasyfikacje generalne, wiekowe i drużynowe za miejsca I – III otrzymają pamiątkowe statuetki.
Dekoracja odbędzie się zaraz po zakończeniu biegu i ogłoszeniu wyników ok. godz. 14:30.
Uczestnicy otrzymają informację o wynikach  z uzyskanym czasem brutto i netto, wyniki zostaną przesłane do każdego Uczestnika w formie SMS na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym oraz podane do wiadomości mediów
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i kategorii.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszystkich uczestników imprezy VO2max Extreme Race obowiązuje niniejszy Regulamin.
Uczestnicy imprezy oświadczają, że startują w biegu VO2max Extreme Race na własną odpowiedzialność oraz że nie występują u nich przeciwwskazania lekarskie i medyczne do udziału w tak wymagającej imprezie.
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie - organizator nie zapewnia żadnej formy ubezpieczenia grupowego.
Organizator zastrzega sobie prawo do robienia uczestnikom zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe i promocyjne imprezy. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich wizerunku 
w celu promocji imprezy i dokumentowania imprezy.
Pisemne protesty dotyczące organizacji imprezy przyjmuje Biuro Zawodów na adres mailowy: biuro@vo2max.com.pl, w terminie 3 dni od daty zakończenia imprezy. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.
Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, umieszczone w widocznym miejscu (przód koszulki/ bluzy). Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego.
Depozyt będzie przyjmował/ wydawał rzeczy w godzinach 11:00 do 14:30. Wydawanie depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez kogoś innego.
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie.
Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora VO2max Extreme Race.