„VII  BIEG Z RÓŻĄ ”

Szczecin, 11 września 2021, godz. 13:00

Dystans: ok. 5 km

REGULAMIN BIEGU 


I. CEL 


Promocja aktywnego wypoczynku i wspieranie aktywności fizycznej. 
Aktywizacja lokalnej społeczności i zachęta do aktywnego zaangażowania w wydarzenie. 
Promocja walorów turystycznych regionu Pomorza Zachodniego i aktywnego rodzinnego wypoczynku. 
Promocja zachowań ekologicznych i poszanowania niezwykłego ekosystemu i przyrody otuliny Puszczy Bukowej. 

II. ORGANIZATOR 


Stowarzyszenie „Kocham Kijewo” 


III. GŁÓWNY PARTNER ORGANIZACYJNY 


PROtiming (elektroniczny pomiar czasu) 


IV. TERMIN I MIEJSCE 


Bieg odbędzie się w sobotę 11 września 2021 r. 
Start Biegu o godzinie 13:00. 
Start i meta Biegu: teren Parku Leśnego Dąbie – Kijewo. 
Biuro Biegu: teren Parku Leśnego Dąbie-Kijewo.  

V. TRASA I POMIAR CZASU 


Trasa Biegu prowadzi przez obszar Parku Leśnego Szczecin Dąbie – Kijewo i wynosi około 5 km. 
Plan trasy będzie publikowany na stronach Kocham Kijewo w mediach społecznościowych. 
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy pomocy chipów jednorazowego użytku. 
Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym. 
Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu koszulki. Brak numeru lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją. 

VI. REJESTRACJA I ZAPISY 


Limit miejsc w Biegu wynosi 100 uczestników. 
Formularz rejestracyjny oraz zapisy na stronie: www.protiming24.pl 
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej. 
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne 
z akceptacją niniejszego regulaminu. 
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia. 
Zapisy do biegu będą przyjmowane do dnia 06 września 2021 r. do godziny 24:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. 
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu. 

II. OPŁATY 

Opłata startowa wynosi  50 zł. 
W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia: 
numer startowy + chip do pomiaru czasu + 4 agrafki, 
medal zaprojektowany dla Biegu (wręczany na mecie po ukończeniu Biegu), 
bandanę zaprojektowaną dla Biegu,
wodę mineralną , 
opiekę medyczną. 
Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Biegu, opłata startowa nie podlega zwrotowi. 
Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. 

VIII. UCZESTNICTWO 

W Biegu startują uczestnicy pełnoletni, którzy w dniu 11 września 2021 r. mają ukończone 18 lat. 
Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Punkcie odbioru pakietów startowych. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. 
Warunkiem dopuszczenia uczestnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie 
w zawodach na własną odpowiedzialność, przez co zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu. 
Weryfikacja uczestników, wydawanie pakietów startowych oraz złożenie oświadczeń w dniu Biegu w Punkcie odbioru pakietów startowych od godziny 10:30 do 12:30. 
Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz przepisy PZLA. 

IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY 

Klasyfikacja prowadzona jest według indywidualnych czasów brutto. 
Pomiar czasu oraz klasyfikację uczestników zapewnia PROtiming. 
Wszelkie zagadnienia związane z klasyfikacją, pomiarem czasów, publikacją wyników rozstrzyga PROtiming. 
Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja w kategoriach: kobiety i mężczyźni. 
Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja w kategoriach: mieszkanka Kijewa i mieszkaniec Kijewa. 
Nagrody rzeczowe otrzymują zwycięzcy poszczególnych kategorii. 
Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie Biegu.
Odbiór nagród odbywa się tylko i wyłącznie podczas wręczenia nagród w dniu Biegu. 

X. KLAUZULA DANE OSOBOWE 

Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu związanych z uczestnictwem 
w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub 
w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. 

Uczestnik oświadcza, że Organizator i podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. 

Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania 
i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 


Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem 
w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 
Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu oraz poruszać się w czasie Biegu zgodnie z ich zaleceniami. 
W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn uczestnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające 
z winy uczestników Biegu. 
Bieg odbywa się z maksymalnym poszanowaniem terenu imprezy. Zakazuje się używania nagłośnienia, przedmiotów wydających głośne dźwięki czy hałasujących, itp. 
Uczestnicy bezwzględnie dbają o teren Biegu i pozostawiają miejsce w stanie nienaruszonym. 
Depozyt dla uczestników jest przeznaczony na elementy ubioru; pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych rzeczy, pieniędzy jest zabronione. 
Depozyt odbiera się na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę. 
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na trasie Biegu oraz w depozycie. 
Wytyczne w związku z pandemią koronawirusa COVID19 zostaną zamieszczone przed biegiem na Facebook/KochamKijewo.
W razie wystąpienia warunków nadzwyczajnych związanych z COVID19, niezależnych od organizatora, Bieg może zostać odwołany, przełożony albo odbyć się w zmienionej formie, a Uczestnikom nie przysługuje z tego powodu żadne roszczenie do Organizatora.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


1. W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

2. Kontakt do Organizatora: kontakt@kochamkijewo.org.pl lub Facebook/KochamKijewo.