25.06.2022 r.
23.07.2022 r.
20.08.2022 r.
03.09.2022 r.
Dystans: ok. 5 km
REGULAMIN BIEGÓW
I. CEL
1. Promocja aktywnego wypoczynku i wspieranie aktywności fizycznej.
2. Aktywizacja lokalnej społeczności i zachęta do aktywnego zaangażowania w wydarzenie.
3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
4. Promocja bulwarów jako miejsca aktywnego wypoczynku.
II. ORGANIZATOR
Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia Sp. z.o.o.
Ul. Wendy 8
70-655 Szczecin
III. TERMIN I MIEJSCE
1. Biegi odbędą się w terminach: 25.06.2022 r., 23.07.2022 r., 20.08.2022 r., 03.09.2022 r.
2. Liczba uczestników każdego biegu: 120 osób.
3. Start każdego Biegu 5km o godzinie 10:00.
4. Start i meta Biegów: Nabrzeże Starówka.
5. Biuro zawodów: dzień przed każdym z terminów biegów (piątek) w godzinach 13.00-18.00 na Placu Adamowicza oraz w każdy dzień biegów w godzinach 08.00-09.30 Nabrzeże Starówka, przy napisie Szczecin.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji biura zawodów o czym poinformuje uczestników drogą mailową, na stronie www.zstw.szczecin.pl oraz w wydarzeniu Biegowe Bulwarove na Facebooku.
IV. TRASA I POMIAR CZASU
1. Trasa Biegów o długości ok 5 km prowadzi bulwarami szczecińskimi.
2. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy pomocy chipów jednorazowego użytku.
3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane systemem elektronicznym.
4. Limit czasu na pokonanie trasy Biegów wynosi 60 minut.
5. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu koszulki. Brak numeru lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją.
V. REJESTRACJA I ZAPISY
1. Limit miejsc w Biegach wynosi 120 uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia limitu i do wcześniejszego zamknięcia zapisów.
2. Formularz rejestracyjny oraz zapisy na stronie: www.protiming24.pl
3. Warunkiem uczestnictwa w Biegach jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej.
4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia.
6. Zapisy do Biegów będą przyjmowane na dzień przed wyznaczonym terminem biegów do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
VI. OPŁATY
1. Opłata startowa dla każdego Biegu - 50 zł
W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia Pakiet Startowy, zawierający:
 numer startowy + chip do pomiaru czasu + 4 agrafki,
 medal zaprojektowany dla Biegów,
 torbę płócienną ze szczecińskim motywem;
oraz obecność profesjonalnego fotografa na trasie Biegów.
Istnieje możliwość wykupienia karnetu na wszystkie 4 biegi, które odbędą się w terminach: 25.06, 23.07, 20.08, 03.09. 2022 r.
Cena karnetu 200zł. Przy zakupie karnetu na wszystkie biegi uczestnik otrzyma koszulkę gratis.
Karnety będą dostępne tylko do 12 czerwca.
2. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika lub nieukończenia przez niego Biegu. Istnieje możliwość przekazania Pakietu Startowego na innego Uczestnika. W celu dokonania zmiany, osoba przekazująca Pakiet Startowy musi wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@protiming24.pl w nieprzekraczalnym terminie na pięć dni przed terminem każdego z biegów. W wiadomości należy podać pełne dane rejestracyjne zarówno osoby przekazującej pakiet, jak i osoby przejmującej pakiet. Osoba przejmująca pakiet musi się zarejestrować w systemie www.protiming24.pl.
3. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny.
VII. UCZESTNICTWO
1. W Biegach startują uczestnicy, którzy w dniu startu każdego z biegów mają ukończone 18 lat.
2. Od osób, które ukończyły 13 roku życia, chcących uczestniczyć w konkurencjach biegowych wymagana będzie pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w zawodach, którą należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w dniu startu.
3. Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów znajdującego się w Centrum Informacji Turystycznej w Alei Kwiatowej (pl. Żołnierza Polskiego 20) na dzień przed terminem każdego z wyznaczonych biegów.
Jedynie osoby spoza aglomeracji szczecińskiej mogą zostać zweryfikowane na miejscu i w dniu imprezy w godzinach 9.00-11.30, po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora. W celu uzyskania zgody należy wysłać maila na adres: biegi@zstw.szczecin.pl najpóźniej na pięć dni przed terminem każdego z biegów.
Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji.
5. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do Biegów będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, przez co zaświadcza on, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegach.
VIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W STREFIE STARTU/METY
1. Każdy finiszujący odbierze medal przekraczając linię mety.
2. Po odebraniu medalu uczestnicy powinni jak najszybciej opuścić strefę finiszera.
IX. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Klasyfikacja prowadzona jest według indywidualnych czasów brutto.
2. Pomiar czasu oraz klasyfikację uczestników zapewnia PROtiming.
3. Wszelkie zagadnienia związane z klasyfikacją, pomiarem czasów, publikacją wyników rozstrzyga PROtiming.
4. Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja w kategoriach: kobiety i mężczyźni.
X. KLAUZULA DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegów jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-655) przy ul. T. Wendy 8.
2. Przetwarzaniu podlegają również dane osobowe opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Biegów.
3. Dane uczestników Biegów będą przetwarzane w celu kompleksowej organizacji Biegów oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora oraz Miasta Szczecin.
4. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia.
5. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.
6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów albo do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
7. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Przekazanie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegach.
9. Udział w Biegach jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora oraz Miasto
Szczecin, w ramach rozliczenia zadania, promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń realizowanych przez Organizatora oraz Miasto Szczecin.
XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegów oraz poruszać się w czasie Biegów zgodnie z ich zaleceniami.
5. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn uczestnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegów, wynikające z winy uczestników Biegów.
7. Biegi odbywają się z maksymalnym poszanowaniem terenu imprezy. Zakazuje się używania nagłośnienia, przedmiotów wydających głośne dźwięki czy hałasujących, itp.
8. Uczestnicy bezwzględnie dbają o teren Biegów i pozostawiają miejsce w stanie nienaruszonym.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. Kontakt do Organizatora:
koordynator projektu: Maciej Łabaziewicz
mail: biegi@zstw.szczecin.pl
telefon: 91 35 16 207
Załącznik nr 1
Szczecin, dnia ………………….
Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej
W Biegowe Bulwarove
Wyrażam zgodę na udział mojego niepełnoletniego dziecka / podopiecznego:
Imię i nazwisko: …………………………………………………
na udział w Biegowe Bulwarove
odbywającego dniu 24.06.2022 r. 23.07.2022 r., 20.08.2022 r., 03.09.2022 r.* w Szczecinie.
Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Imię i nazwisko: ………………………………………………..
Telefon kontaktowy: …………………………………………..
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych moich i dziecka, dla którego jestem opiekunem prawnym jest PROtiming Marcin Wnuk z siedzibą w Szczecinie, ul. Ziemska 8 71-812. Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą. Jako rodzic /opiekun prawny osoby niepełnoletniej, akceptuję Regulamin Biegowe Bulwarove. Oświadczam, że poinformowano mnie o prawie wglądu do danych i możliwości ich poprawiania, oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie. Udzielono mi informacji, że zawarte w niniejszej zgodzie dane będą przetwarzane wyłącznie w celu identyfikacji Uczestnika i osoby odbierającej pakiet startowy. Nie ma przeciwskazań medycznych do udziału dziecka w Biegowe Bulwarove. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Biegowe Bulwarove.
……………………………………………………
data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego
*właściwe podkreślić