Regulamin: RAZowy trening  na Dzień Kobiet - 7/14/21/28.03.2021 r.

Cel:

promocja sportu, zdrowia 
propagowanie   biegania oraz Nordic Walking jako podstawowej formy ruchu
upowszechnienie biegania/ Nordic Walking wśród kobiet
uczczenie Dnia Kobiet treningiem na sportowo
aktywne spędzanie czasu przez szczecinian
Treningi prowadzone przez doświadczonych trenerów :

Katarzyna , Sebastian i Robert Szych
Termin:

Niedziele marcowe: 07/14/21/28.03.2021

- godz. 10.00 start przy SZYSZCE - Trening Biegowy 5 km

- godz. 11.00 start przy SZYSZCE - Trening Nordic Walking 5 km

Brak oficjalnego pomiaru czasu.

Miejsce:

Start i Meta – Arkonka (obok SZYSZKA Bar&Restaurant),
trasa na pętli Arkonka- Syrenie Stawy- Goplanka
Dystans - 5 km bieg - 5 km  Nordic Walking

Trasa :

Oznaczona jedna pętla 5 km o nawierzchni  asfaltowej w 90% i 10% naturalnej( Syrenie Stawy)
                          
Zgłoszenia:

Trzeba wybrać tylko 1 z terminów treningów i go opłacić.
Termin zgłoszeń internetowych: od 01.03.2021 godz. 14.00 do 26.03.2021r.
Opłata startowa wynosi  za trening: 25zł (decyduje kolejność wpłaty)
Na trening zapraszamy TYLKO w koszulkach z  zeszłych edycji SANPROBI / ALKALI BIEGU KOBIET !!! (Możliwość zakupienia koszulki z 11. edycji SANPROBI Bieg kobiet 2020 za 5 zł w biurze zawodów)
Pakiet zawiera: numer startowy / agrafki.
Po ukończeniu treningu Panie otrzymują pamiątkowy medal i zagwarantowane zadowolenie.

Biuro (odbiór deklaracji udziału w treningu):

w dniu 7/14/21/28.03.2021 r. w godz. 09.00-10.00 polana przy Arkonce (SZYSZKA)

Opłaty za udział w treningu można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) na stronie www.protiming24.pl/startmeta, wybierając opcję "ZAPŁAĆ". Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Po dokonaniu opłaty za udział w treningu jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w RAZowym Dniu Kobiet, a nie opłatą za Pakiet. 
Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny zgłosić to mailowo na adres biuro@raz-event.pl   podając  wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. 

UWAGA: 
Trening Biegowy / Trening Nordic Walking na 5 km - tylko Panie (od 12 roku życia/rocznik 2009 i starsze za zgodą rodzica/opiekuna). Na trening zapraszamy TYLKO w koszulkach z  zeszłych edycji SANPROBI / ALKALI BIEGU KOBIET !!!


Nagrody:

Wszystkie uczestniczki po ukończeniu treningu otrzymają pamiątkowy medal,

Pozostałe informacje:

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania treningu lub jego przerwania bez podania powodów.
Podczas Treningu z okazji RAZowego Dnia Kobiet 2021 wszystkie zawodniczki proszone są umieścić numery startowe do przedniej części koszulek.
Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Młodzież od 12 roku życia (rocznik 2009 i starsze) startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.
Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów.

Uczestniczka musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestniczki. Uczestniczka udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestniczki w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczki.
Uczestniczka w Treningu: Uczestniczka startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszystkie Uczestniczki przyjmują do wiadomości, że udział w Treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestniczka rozważyła i oceniła charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Treningu i dobrowolnie zdecydowała się podjąć to ryzyko, startując w Treningu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Prezes / Trener 

Ruchowej Akademii Zdrowia

Robert Szych