13 Bieg "Policz się z cukrzycą"

Bieg Wirtualny 

1. ORGANIZATOR:  

Kub Biegacza Maratończyk Team 

Partner Biegu Szczecińska Agencja Artystyczna 

2. CELE BIEGU: 

Popularyzacja biegania jako najprostszej i najzdrowszej formy ruchu.  

Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.  

3. TERMIN, MIEJSCE i DYSTANS:  

a) Bieg odbywa się w formule biegu wirtualnego.  

b) Bieg może odbyć się w dowolnym miejscu w Polsce .  

c) Dystans biegu trzeba pokonać w dniach od 31.01.2021 r. do 07.02.2021 r. d) Limit czasu: bez limitu czasowego.  

e) Limit osób: 200.  

f) Długość trasy to 5000 m (5 km)  

4. ZASADY UCZESTNICTWA: 

a) Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 stycznia 2021 roku do godz. 23:59 lub do  wyczerpania pakietów startowych (opłaconych 200 uczestników) 
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu pakietów startowych.
c) Zgłoszenia należy dokonać tylko na stronie protiming24.pl 
d) Forma pokonania dystansu to: bieg, marsz, marsz za pomocą kijków Nordic Walking.
e) W biegu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat i dokonały opłaty startowej.  
f) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW zawodnikom.  
g) W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w imprezie, nie przesłania potwierdzenia  przebiegniętego dystansu za pomocą zegarka treningowego uiszczona już opłata startowa nie  podlega zwrotowi. 

5. KLASYFIKACJA i WYNIKI: 

a) Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn , I, II, III miejsce. 

b) Każdy uczestnik biegu dokonuje pomiaru czasu samodzielnie za pomocą swojego  zegarka i przesyła wynik do protiming 24.pl 

c) Tytuł e-maila: 13 Bieg Policz się z cukrzycą , nazwisko i imię oraz numer startowy  zawodnika. 

d) Uczestnik zobowiązany jest do przesłania wyniku z biegu do 07.02.2021 r do godziny 23:59.  e) Po weryfikacji i sprawdzeniu otrzymanego wyniku po 14.02. 2021r. nastąpi przesłanie  pakietu na podany adres podczas rejestracji, dla Zawodników, którzy nie odebrali pakietów  w Biurze Zawodów w dniu 29.01.2021r. ( przesyłka za dodatkową opłatą 10 zł ) f) Medale nie są wysyłane za granicę.  

6. ZASADY FINANSOWANIA:  

a) Uczestnicy startują na własny koszt; 

b) Koszty organizacyjne pokrywa organizator. 

c) Opłata startowa wynosi 50 zł, będzie pobierana w momencie zarejestrowania Zawodnika.

7. PAKIET STARTOWY 

a) Medal 

b) Pamiątkowa koszulka dla pierwszych 200 uczestników biegu zarejestrowanych i opłaconych  do dnia 20.01.20121 r. do godz. 23.59 ( zadeklarowany podczas rejestracji rozmiar koszulki  nie podlega wymianie) 

c) Numer startowy z imieniem dla uczestników biegu , zarejestrowanych do dnia 20.01.2021rdo  godz. 23.59, po tym terminie numer startowy będzie do pobrania w pliku pdf ze strony  protiming24.pl 

8. POZOSTAŁE SPRAWY ORGANIZACYJNE:  

a) Każdy uczestnik biegu startuje na własną odpowiedzialność, 

b) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników i imprezy,  

c) Bieg będzie rozgrywany bez względu na warunki atmosferyczne;  

d) Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych;  e) Udział w biegu oznacza akceptację regulaminu;  

f) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.  8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

a) Dane osobowe uczestników „13 Biegu policz się z cukrzycą” będą przetwarzane w celach  przeprowadzenia wydarzenia; 

b) Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.  

c) Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez  jednostki zgłaszające lub indywidualnie.  

d) Uczestnik ma obowiązek wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w  niniejszym, Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie  również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego  wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań  dźwiękowych przedstawiających Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz  podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi,  informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania  i wynagrodzenia majątkowego Uczestniczka.  

e) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od  odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia  śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku  z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za  konieczne, by zakupiły stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do  zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w  imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych  zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika w bezpieczne miejsce. Uczestnik  wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty  medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników,  personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, 

wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub  udziałem. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane  z tym ryzyko.  

f) Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;  g) Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale  niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich  przetwarzanie, uniemożliwia udział w „13 Biegu Policz się z cukrzycą ”. Informujemy, że  wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili odwołana;  

h) Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w  formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym przypadku będą  wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997  roku, (z późn. zm.). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

a) Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin;  

b) Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie oraz oświadczają, że nie istnieją żadne  przeciwskazania medyczne do wzięcia udziału w biegu oraz, że są świadomi zagrożeń,  ryzyka i obciążeń fizycznych jakie wiążą się z udziałem w biegu i ponoszą z tego tytułu pełną  i wyłączną odpowiedzialność.  

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne  kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu  spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i  prawną za wyrządzone szkody.  

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania  biegu.  

e) Podczas uczestnictwa w biegu należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa ( w tym  przepisów związanych z reżimem sanitarnym)  

f) Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,  zrobienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w  Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne;  

g) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie  wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych  

przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora  poprzez umieszczane na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na  stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora; 

h) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyn;  i) Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w Regulaminie.  j) W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Organizator Biegu 

Klub Biegacza Maratończyk Team