NOCNY BIEG WIOSNY 5 km / 10 km

FINAŁ “CZTERY PORY ROKU NOCĄ”

Cel:
- promocja sportu
- propagowanie biegania jako podstawowej formy ruchu
- aktywność fizyczna w dobie koronawirusa
- aktywne spędzanie czasu przez szczecinian
- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej w czasie pandemii.

Termin: 15.05.2021

Godz. 21:00 – start 5 km

Godz. 22:00- start 10 km
 
Miejsce:

Start i Meta – 5 km/10km okolice BARkonka’’ - ,, Bar Szyszka”

Trasa - pomiar zrobiony przez atestatora PZLA

Dystans: 5 km lub 10 km

Elektroniczny pomiar czasu – numer startowy z ,,chipem’’

Zgłoszenia: od 30.04.2021 od godz. 12:00  do 12.05.2021

Na stronie: http://www.raz.szczecin.pl/

Biuro zawodów:

Obok BARkonki – Baru Szyszka.

Czynne w dniu biegu 15.05.2021 r od godz. 20:00 do godz. 21.30

Każdy uczestnik musi wybrać jeden dystans (5 lub 10 km) w którym będzie rywalizował przez WSZYSTKIE  biegi “CZTERY PORY ROKU NOCĄ”

Po ukończeniu poszczególnego biegu uzyskany czas będzie w naszej bazie wyników i w biegu finałowym (bieg WIOSNY) wyłonimy zwycięzców na poszczególnych dystansach ( 5 km,10 km) . 

Uczestnik będzie sklasyfikowany w cyklu biegów “CZTERY PORY ROKU NOCĄ” ,gdy ukończy przynajmniej TRZY biegi z czterech możliwych.

Opłata startowa jest osobna do każdego z biegu i wynosi:
40 zł + koszulka 30 zł
Pakiet zawiera:
numer startowy z chipem / agrafki,

Po ukończeniu każdego z biegów biegacze otrzymują medal jako jeden z czterech elementów tworzących całość medalu końcowego.

Finał cyklu biegów “CZTERY PORY ROKU” odbędzie się w edycji WIOSENNEJ. Po ukończeniu Nocnego Biegu Wiosny uczestnik otrzyma czwarty ostatni element medalu końcowego, oraz zostaną nagrodzeni najlepsi w klasyfikacji generalnej kobiet oraz mężczyzn na 5 km i na 10 km.

Klasyfikacja:
Kobiet: 5 km i 10 km
Mężczyzn: 5 km i 10 km

Finałowa kobiet i mężczyzn na 5 km i 10 km po wszystkich Nocnych biegach

Nagrody:
- Wszyscy uczestnicy po ukończeniu każdego z biegów otrzymają pamiątkowy medal 

- Nocny Bieg Wiosny  - indywidualnie 3 pierwsze miejsca w  klasyfikacjach kobiet i mężczyzn ( 5 km K i M / 10 km K i M)  
- Nagrody i wyróżnienia w klasyfikacji kobiet i mężczyzn na 5 Km i 10 Km cały cykl CZTERY PORY ROKU NOCĄ  wręczane po BIEGU WIOSNY.


Pakiet startowy może odebrać tylko osoba startująca lub/i z oświadczeniem inna osoba za zgodą organizatora.
Opłaty startowej można dokonać online WYŁĄCZNIE przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie http://www.protiming24.pl/ , wybierając opcję "ZAPŁAĆ". W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winny był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. W przypadku nieuiszczenia dopłaty uczestnicy zostaje skreślony z listy startowej, a kwota już pobrana będzie zwrócona na konto do 30 dni roboczych po zakończonych zawodach. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w jednym z biegów “CZTERY PORY ROKU NOCĄ” 2020-2021, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie części kosztów organizacyjnych biegów “CZTERY PORY ROKU NOCĄ”. W przypadku odwołania biegu “CZTERY PORY ROKU NOCĄ”z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty startowej.
Pozostałe informacje:
 
Podczas biegów “CZTERY PORY ROKU NOCĄ ” wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
Przebywanie na trasie biegu “CZTERY PORY ROKU NOCĄ ” bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg z psem.
Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
Młodzież od 14 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.
Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatorów.
Potwierdzeniem startu w biegu jest dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
Uczestnicy muszą wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestników w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestników.
Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili  stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestników w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialna za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem. Uczestnik w Biegu: Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.

Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdej z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestników w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Pakiety startowe nieodebrane przed startem do biegów z cyklu “CZTERY PORY ROKU NOCĄ’’ przepadają.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.


Dyrektor biegu
Robert Szych