Administrator danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest PROtiming Marcin Wnuk, ul. Ziemska 8, 71-812 Szczecin. NIP 851-286-87-34 REGON 320513424 , e-mail: kontakt@protiming24.pl, tel: 508-076-644(dalej „Administrator”).
Uczestnik dokonując rejestracji i płatności na poczet swojego udziału w biegu której udział został opłacony przez inne podmioty, powinien wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora w rozumieniu Ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.). Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wzięcie udziału w biegu.

Administrator każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług: nazwisko i imiona; adres zamieszkania lub pobytu; adres do korespondencji; adres poczty elektronicznej; numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego; płeć; data urodzenia. Niektóre, podane przez Uczestnika, dane będą publikowane na listach startowych oraz po odbyciu się organizowanego biegu w stosunku do każdego uczestnika z osobna, przy czym zakres publikowanych danych ograniczy się do: imienia i nazwiska, roku urodzenia, miejscowości zamieszkania lub ewentualnie nazwy klubu/stowarzyszenia Uczestnika organizowanego biegu, w celu wykazania wyników i klasyfikacji uczestników biegu
Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna
Administrator przechowuje dane na potrzeby zawarcia i wykonania umowy (uczestnictwa w biegu) oraz świadczenia usług zgodnie z umową: organizacji biegu, publikacji danych na listach startowych oraz listach z wynikami, obsługi systemu płatności, przekazywania informacji organizacyjnych o biegu oraz imprezach towarzyszących, administracji zgłoszeń osób zapisanych oraz kontaktu z Uczestnikami, rozpatrywanie skarg i reklamacji
Dla celów marketingowych Administratora (podstawa prawna: udzielona zgoda, a w niektórych przypadkach także uzasadniony interes administratora; prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej(Newsletter), ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, odbywa się jedynie na podstawie posiadanych zgód).

Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych osób trzecich, w tym partnerów Administratora (podstawa prawna: udzielona zgoda; w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu).
W celach archiwalnych (dowodowych) prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, na które Uczestnik, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

Prawa uczestnika
Uczestnik, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Uczestnikowi, którego dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych
Jeżeli Uczestnik, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jemu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.


Środki organizacyjne podjęte celem zabezpieczenia danych osobowych:
 
- Każda osoba mająca dostęp do danych została zapoznana z zasadami bezpiecznego przetwarzania danych wynikającymi z niniejszej Polityki oraz Instrukcji Zarządzania.
- Prowadzone są wstępne oraz okresowe szkolenia dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.
- Dostęp do komputerów, na których są przetwarzane dane osobowe, posiadają tylko osoby upoważnione.
- Dostęp do przetwarzanych danych osobowych posiadają wyłącznie osoby, którym wydano imienne upoważnienia do ich przetwarzania we właściwym zakresie.
- Osoby mające dostęp do danych osobowych zobowiązane są, na mocy niniejszej Polityki, do zachowania danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia w tajemnicy.
- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia odbywa się także za pośrednictwem odbieranych pisemnych oświadczeń, pochodzących od osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych.
- Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.


Pliki cookies
Administrator może używać plików cookies, kiedy Użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera - użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce - zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.