REGULAMIN

4. NOCNY PÓŁMARATON SZCZECIŃSKI 


I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 4. Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego jest Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie oraz RAZ Event.

www.maratonszczecinski.pl, www.raz.szczecin.pl , 

2. Współorganizatorem Miasto Szczecin 


II. CELE 

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 

3. Promocja Szczecina jako miasta atrakcyjnego turystycznie oraz miasta przyjaznego ludziom aktywnym. 

4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa. 

5. Cel charytatywny imprezy – wsparcie Fundacji MAM MARZENIE Oddział Szczecin


III. TERMIN I MIEJSCE 

Start Biegu odbędzie się 29 lipca 2023r. (sobota) o godzinie 22.00. 
     Linia startu zostanie zamknięta po ok. 15 minutach od strzału startera.

2. Długość trasy: Półmaraton - 21 097 m. Trasa będzie posiadać atest PZLA. 

3. Trasa: 

Pętla – 3,1 km wokół Kąpieliska Arkonka i Jeziora Goplany. 

START – okolica Jeziora Goplany (start zostanie wytyczony dokładnie po pomiarach mierniczego Polskiego Związku Lekkiej Atletyki),

META –  okolica parkingu płatnego Kąpieliska Arkonka. 

4. Zawodników startujących w 4. Nocnym Półmaratonie Szczecińskim obowiązuje limit czasu 12 godzin.

5. Poruszanie się poza wyznaczoną trasą biegu, skracanie dystansu skutkować mogą dyskwalifikacją. 

6. Wszyscy uczestnicy 4. Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego są zobowiązani do stosowania się do poleceń służ odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi Imprezy z ramienia Organizatora.


IV. PUNKTY ODŻYWCZE, PUNKTY KONTROLNE NA TRASIE

1. Punkt odżywczy będzie umiejscowiony w jednym wybranym punkcie pętli. Miejsce zostanie wyznaczone po dokładnym pomiarze atestacyjnym trasy. 

2. Punkty kontrolne (mata pomiarowa): w miejscu STARTU i w miejscu METY. 


V. UCZESTNICTWO 

1. W 4. Nocnym Półmaratonie Szczecińskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej w dniu biegu, tj. 29.07.2023r. ukończą 16 lat oraz za pisemną zgodą opiekuna prawnego

2. Wszyscy uczestnicy biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 

Biuro Zawodów będzie się mieścić w miejscu mety Półmaratonu w terminach: 

29.07 (sobota), w godz. 10.00 – 20.00 

3. W Biurze Zawodów podczas weryfikacji uczestnicy biegu otrzymają pakiety startowe zawierające m.in. numer startowy (z chipem pomiaru czasu), agrafki oraz koszulkę techniczną (po wybraniu rozmiaru). 

Osoby, które dokonają opłaty startowej w dniu biegu w Biurze Zawodów nie mają gwarancji otrzymania koszulki w oczekiwanym rozmiarze. 

Ponadto, w ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymują: opiekę na trasie, możliwość korzystania    z punktów nawadniania/odżywiania oraz pamiątkowy medal na mecie. Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z przebieralni, depozytu ubraniowego na czas trwania biegu. 

4. Podstawą odbioru pakietu startowego jest dokument tożsamości i podpisane oświadczenia uczestnika (w przypadku nieletnich – ich opiekuna prawnego) o jego właściwym stanie zdrowia. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości. 

5. Pakiet startowy może odebrać osoba startująca w biegu lub pisemnie upoważniona przez niego inna osoba. W przypadku nieletnich pakiet odbiera opiekun prawny.

6. Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest możliwe jedynie w biurze zawodów na podstawie pisemnego upoważnienia. Koszt przepisania pakietu to 50 zł.

7. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin. 

8. Wszyscy uczestnicy mogą otrzymać w Biurze Zawodów na podstawie numeru startowego worek z numerem umożliwiający przechowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. W przypadku utracenia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie worka przez nieuprawnioną osobę. Zabrania się pozostawiania w przechowalni przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.  

9. Osoby odbywające karę dyskwalifikacji za doping nie mają prawa startu w Imprezie. 


VI. ZGŁOSZENIA do Półmaratonu i Maratonu

1. Limit uczestników łącznie – 200 startujących.

2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonszczecinski.pl

3. Operatorem zgłoszeń jest firma PROtiming Marcin Wnuk

4. Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 16.07.2023r. o godzinie 23:59. Po tym czasie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, z zastrzeżeniem, że ilość numerów dostępnych wynosi 20 (o ile nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń).  


VII. OPŁATY 

1. Każdy uczestnik Imprezy ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego), która w całości przekazana zostanie przez organizatora (RAZ Szczecin) na konto Fundacji MAM MARZENIE - Oddział Szczecin .

2. Terminy i wysokości opłat przedstawia tabela:


  TERMIN
OPŁATA
02.06 – 16.07
99 zł
29.07.   BIURO ZAWODÓW
W przypadku wolnych numerów startowych

 3. Opcje dodatkowe: 

 - Kubek – 30 zł 

4. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do uzupełnienia  różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. 

5. Opłaty startowej można dokonać wyłącznie online przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.protiming24.pl, wybierając opcję „DOKONAJ OPŁATY STARTOWEJ”.  

6. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie www.maratonszczecinski.pl  

7. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

8. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Nie jest opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie części kosztów organizacyjnych Imprezy. 

9. Osoby, które wniosły opłatę startową i chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać takie zgłoszenie na adres biuro@maratonszczecinski.pl wraz z danymi, na jakie ma być wystawiony rachunek. 

10. W przypadku odwołania imprezy lub jej części z winy Organizatora, zobowiązany jest on do zwrotu opłaty startowej na rzecz uczestnika. 


VIII. KLASYFIKACJE I WYNIKI 

1. Podczas 4. Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn. 

2. Podstawą klasyfikacji jest pomiar elektroniczny. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie trasy. Brak odczytu uczestnika na danym punkcie może być podstawą do dyskwalifikacji. 

3. Klasyfikacja pierwszych 50 zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu brutto, liczonego od chwili strzału startera.  

4. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzyma informację o czasie brutto i netto. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do skierowania uczestnika biegu do wykonania badania dopingowego. Uczestnicy skierowani do takiego badania wybierani będą w sposób losowy. Pozytywny wynik badania dopingowego skutkuje automatyczną dyskwalifikacją, anulowaniem wyniku                                 i koniecznością zwrotu ewentualnych nagród przyznanych przed ogłoszeniem wyniku badania.  

7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do dnia 08 sierpnia 2023 r. do godz. 18.00 na adres mailowy biuro@maratonszczecinski.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2023 r.  


IX. NAGRODY 

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 4. Nocny Półmaraton Szczeciński otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 

2. Nagrody dodatkowe:

 - Zdobywcy miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w 4. Nocnym Półmaratonie Szczecińskim otrzymają puchary.


X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest główny Organizator, tj. Ruchowa Akademia Zdrowia,                 ul. Arkońska 21/2, 71-470 Szczecin  (biuro@raz.szczecin.pl)

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. 

3. Dane osobowe uczestników 2. Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego przetwarzane będą w celu organizacji Imprezy, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków prawnych (np. wystawiania rachunków), informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych, ogłoszenia wyników Imprezy, promocyjnych i marketingowych.

4. Przetwarzaniu podlegają również dane osobowe opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Imprezy.

5. Dane osobowe uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym podmiotom: 

 - instytucjom, którym muszą być udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

 - firmie, za pośrednictwem której prowadzony jest proces przyjmowania zgłoszeń do Imprezy oraz pomiar czasu

6. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

7. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 4. Nocnym Półmaratonie Szczecińskim.
XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe (z chipem do pomiaru czasu) przymocowane z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i skutkować może dyskwalifikacją. 

2. Przebywanie na trasie 4. Nocnego Półmaratonu bez ważnego numeru startowego oraz zezwolenia Organizatora (identyfikator – osoby funkcyjne) jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego lub zezwolenia Organizatora (identyfikator) będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz biegi ze zwierzętami. Bieg z wózkiem dziecięcym możliwy jest jedynie po przesłaniu do Organizatora indywidualnego wniosku w formie mailowej oraz uzyskaniu zgody Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do biegu bez podania przyczyn. W przypadku wniesienia opłaty startowej, zostanie ona zwrócona.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy (w całości lub części) lub jego przerwania bez podania przyczyn.   

5. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę  dla personelu medycznego działającego w imieniu Organizatora na udzielenie mu pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych ratujących życie oraz transport  w bezpieczne miejsce. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

6. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne. 

7. Zapisując się do udziału w Imprezie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji,          w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom 4. Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i sponsorów, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia ostatecznych decyzji.