Międzynarodowy wirtualny “ Wakacyjny Festiwal Sportowy 2021” 
Internationales virtuelles “Sommerferiensportfestival 2021” 

I. ORGANIZATORZY: 

Ruchowa Akademia Zdrowia Szczecin 

www.raz.szczecin.pl 

www.facebok.com/RAZSzczecin 

Partner niemiecki 

SV ,,EINHEIT’’ Ueckermunde’’ 

https://sv-einheit-ueckermuende.eu/ 

II. CEL IMPREZY 

1. Ograniczenie następstw pandemii poprzez opracowanie rozwiązań dotyczących utrzymania i rozwoju  współpracy społecznej i sportowej na pograniczu. 

2. Opracowanie transgranicznych działań zmierzających do zwalczania koronawirusa poprzez współpracę  instytucji z zakresu rekreacji i sportu.  

3. Modelowe działanie w zakresie zdalnej rywalizacji sportowej w czasie pandemii. 4. Popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia. 

5. Integracja i propagowanie aktywności fizycznej poprzez social media grup biegaczy w Niemczech oraz  w Polsce. 

III. TERMIN 

Impreza odbędzie w okresie: 19.07.2021 - 31.08.2021 

IV. KONKURENCJE I ZASADY RYWALIZACJI 

W ramach imprezy odbędą się następujące konkurencje: 

BIEGOWE (B): 

10 km (od 16 roku życia) 

5 km (od 12 roku życia) 

1 km (od 8 roku życia) 

NORDIC WALKING (NW): 

5 km (od 12 roku życia) 

ROWER(RW): 

10km (od 12 roku życia) 

ROLKI (R): 

10 km (od 12 roku życia) 

TRIATHLON(T): (od 18 roku życia) 

Pływanie 0,95 km + Rower 45km + Bieg 10,5 km

Zawody mają charakter indywidualny z rywalizacją korespondencyjną. Każdy uczestnik zobowiązany jest  do pokonania deklarowanego dystansu w danej konkurencji w terminie od 19.07.2021 od godz. 09:01 do  31.08.2021 do 23:59 w dowolnym miejscu. Każdy z Uczestników ma zapewnioną swobodę wyboru trasy.  W zawodach nie obowiązuje limitu czasu. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania aktualnych  wytycznych władz, dotyczących pandemii koronawirusa COVID-19. 

V. LIMIT OSÓB 

W imprezie obowiązuje limit osób – 700 łącznie we wszystkich konkurencjach. Po przekroczeniu limitu 700 opłaconych zgłoszeń system stanie się nieaktywny. 

VI. ZAPISY i OPŁATY 

1. Rejestracja zawodników odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie  http://www.raz.szczecin.pl/ . Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 19.07.2021 od godz. 09:00 do  31.08.2021 r. (do godz. 20.00) lub do wyczerpania pakietów. 

2.Istnieje możliwość startów w 3 wybranych konkurencjach. Każda z nich musi być udokumentowana  odrębnym biegiem z osobnymi plikami. 

3. W danej konkurencji można przesłać tylko jeden zarejestrowany plik. Nie ma możliwości poprawy raz  przesłanego wyniku w danej konkurencji. System zaakceptuje tylko pierwszy przesłany plik w danej  konkurencji.  

4. Zgłoszenie niepełnoletniego uczestnika odbywa się poprzez jego opiekuna prawnego. 5. OBOWIĄZUJE BRAK OPŁATY STARTOWEJ ze względu na dofinansowanie w ramach Programu  Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu  “Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

VII. PAKIET STARTOWY 

1. Pamiątkowy medal po ukończeniu konkurencji dla każdego uczestnika za każdą ukończoną  konkurencję.  

2. Wyróżnienia w poszczególnych klasyfikacjach po ukończeniu konkurencji. 

3. Pamiątkowa koszulka dla każdego uczestnika. 

4. Worek sportowy dla każdego uczestnika.  

5.Daszek sportowy 

VIII. WYPOŻYCZALNIA 

W przypadku braku roweru crossowego, zegarka z GPS, kijów do Nordic Walking organizator daje  możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu celem uczestniczenia w danej konkurencji. Damy  możliwość wypożyczenia: 

-roweru do krossu 

-kasków do rowera 

-kijków do Nordic Walking 

-zegarka z GPS do pomiaru czasu i trasy 

Sprzęt będzie można wypożyczyć na jeden dzień po uprzednim umówieniu telefonicznym lub mailowym  w biurze RAZ Szczecin (tel.: +48 791 961 537 e-mail: biuro@raz.szczecin.pl ) lub w SV ,,EINHEIT’’  Ueckermunde’’(e-mail: fgreiner-mai@gmx.de) po zastawieniu dowodu osobistego i podpisania protokołu. 

IX. POMIAR CZASU 

1. Organizator nie zapewnia urządzeń do pomiaru czasu. Uczestnik dokonuje samodzielnego pomiaru 

czasu za pomocą własnych urządzeń. W tym celu uczestnik powinien posiadać urządzenie (telefon,  zegarek) z GPS pozwalające na pomiar czasu i przebyty dystans. Uczestnik może korzystać z aplikacji  monitorującej bieg dostarczonej przez organizatora lub własnej (np. Endomondo, Strava, Polar, Garmin,  Suunto itp.). Po biegu każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania pliku w formacie TCX lub GPX  wygenerowanych w popularnych aplikacjach wymienionych powyżej poprzez formularz kontaktowy  znajdujący na stronie w danych zawodach maksymalnie do 31.08.2021 do godz.23.59. Organizator zapewni instrukcję prawidłowego przesłania wyniku na stronie www.raz.szczecin.pl 2. Pomiar uczestnika zostanie zarejestrowany w systemie, jeśli przebyty dystans nie będzie krótszy od  obowiązującego w danej konkurencji. Dany bieg zalicza się od pierwszego pokonanego kilometra. 

X. KLASYFIKACJE 

W imprezie obowiązują następujące klasyfikacje dotyczące tylko osób z Euroregionu Pomerania: 1. Generalna we wszystkich konkurencjach (kobiet i mężczyzn) 

2. Najliczniejsza drużyna w poszczególnych konkurencjach  

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator w związku z realizacją imprezy nie zapewnia uczestnikowi opieki medycznej, toalet,  punktów odżywczych, ubezpieczenia, pomiaru czasu ani innych usług gwarantowanych w klasycznych  biegach masowych. 

2. Każdy zarejestrowany zawodnik zobowiązany jest do samodzielnego wydrukowania numeru  startowego, który dostępny będzie w pliku PDF. 

3. Uczestnik, który ukończy bieg, będzie miał możliwość wydrukowania certyfikatu ukończenia biegu,  który będzie dostępny do pobrania na liście wyników.  

4. Po ukończeniu biegu uczestnicy proszeni są o umieszczenie zrzutów z ekranu zapisów swoich biegów  oraz zdjęć na swoich profilach społecznościowych oraz na profilu organizatora  

(www.facebok.com/RAZSzczecin) lub profilu biegu na portalu Facebook.  

5. Organizator wyśle nagrody w ciągu 30 dni roboczych od dnia zakończenia biegu, pod warunkiem  prawidłowo podanego adresu w formularzu do wysyłki.  

6. Uczestnicy imprezy biorą w niej udział dobrowolnie oraz oświadczają, że są świadomi zagrożeń, ryzyka i  obciążeń fizycznych, jakie wiążą się z udziałem w zawodach i ponoszą z tego tytułu pełną i wyłączną  odpowiedzialność oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do wzięcia udziału w zawodach. 7. Zaleca się, aby każdy uczestnik był ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. 9. Interpretacja regulaminu należy do organizatora. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym  regulaminem, kwestie sporne rozstrzyga Organizator. 

9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu  zgłoszeniowym (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. O ochronie danych osobowych) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji  zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych obejmuje  także publikację wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z miejscowością, w której zamieszkuje,  jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik- w  każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji  zawodów 

(Dz. U. 2018r. Poz. 1000 t.j.)oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016*679  z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu biegu Ruchowej Akademii Zdrowia 1. Ruchowa Akademia Zdrowia organizator biegu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności  Uczestników. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne  zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych  ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak  również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą,  uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Ruchowa Akademia Zdrowia 3. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych  (imię,nazwisko,adres korespondencji) jest niezbędne do świadczenia Usług. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Usługobiorców, jak również ustawowe  upoważnienie do przetwarzania danych Usługodawców koniecznych do realizacji Usług. 5. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy  skontaktować się z Ruchową Akademią Zdrowia 

6. Dane podawane przez Usługobiorców wykorzystywane są w celu realizacji Usług świadczonych w  związku z zawartą z Ruchową Akademią Zdrowia umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.  Ponadto, dane Usługobiorców wykorzystywane są w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę. 7. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorców z Usług, Ruchowa Akademia Zdrowia przetwarzać  będzie tylko te dane dotyczące Usługobiorców, które są: 

a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z  przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez  Usługodawcę, wyłącznie za zgodą Usługobiorcy 

c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, 

d. w przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa. 

8. Dane uczestników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy Usługobiorca spełnia i realizuje wymagane  przez Warunki i przepisy prawne wymagania i zasady. 

9. Ruchowa Akademia Zdrowia zapewnia Usługobiorcom prawo do kontroli przetwarzania danych, które  jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: 

a. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych, b. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w  powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych, 

c. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Ruchowa Akademia  Zdrowia jest zobowiązana do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub  zachowania tajemnicy zawodowej, 

d. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub  kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, 

e. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego  wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe  lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały  zebrane, 

f. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych  osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na  jej szczególną sytuację, 

g. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1  pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w  celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych. 10. Ruchowa Akademia Zdrowia zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o: a. udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i  modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

b. podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie przekazania,  jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.