1. SZCZECIŃSKI BIEG NOCNY 2020

Szczecin, 21, 22, 23.09 2020,

Dystans: 5 km

REGULAMIN BIEGU

I. CEL

1. Promocja aktywnego wypoczynku i wspieranie aktywności fizycznej.

2. Aktywizacja lokalnej społeczności i zachęta do aktywnego
zaangażowania w wydarzenie.

3. Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.

II. ORGANIZATOR

Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia Sp. z.o.o.

Ul. Wendy 8

70-655 Szczecin

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w trzech turach w dniach 21, 22, 23 września
2020 r.;

2. Start Biegu 5km o godzinie 22:00;

3. Start i meta Biegu: Łasztownia, Nabrzeże Starówka Północna;

4. Biuro zawodów:

18.09 w godzinach 11-18 - Centrum Informacji Turystycznej, pl.
Żołnierza Polskiego 20, Szczecin (szklany pawilon na Alei Kwiatowej),
oraz

21.09, 22.09, 23.09, w godzinach 20:30-22:00, Nabrzeże Starówka;

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji biura
zawodów, o czym poinformuje uczestników drogą mailową oraz w
wydarzeniu 1. Szczeciński Bieg Nocny na Facebooku
https://www.facebook.com/events/2517077605215618/ [1], najpóźniej do
15.09.2020.

IV. TRASA I POMIAR CZASU

1. Trasa Biegu o długości ok. 5 km po bulwarach.

2. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy pomocy chipów
jednorazowego użytku.

3. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane systemem
elektronicznym.

4. Limit czasu na pokonanie trasy Biegu wynosi 60 minut.

5. Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema
agrafkami z przodu koszulki. Brak numeru lub jego modyfikacja będą
skutkowały dyskwalifikacją.

V. REJESTRACJA , ZAPISY, WARUNKI REZYGNACJI

1. Limit miejsc w Biegu wynosi 750 uczestników, po 250 osób na turę.
Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu i do
wcześniejszego zamknięcia zapisów.

2. Uczestnicy, którzy zarejestrowali się na pierwotny termin Biegu,
zostaną automatycznie przypisani do jednej tury biegu, tj. 21.09, 22.09
lub 23.09.2020 r., o czym zostaną poinformowani drogą smsową między
24-28.08.2020 r.

3. Dla uczestników zarejestrowanych na pierwotny termin, Organizator
dopuszcza możliwość rezygnacji z udziału w imprezie, oraz zwrotu
poniesionych kosztów, ze względu na zmianę terminu. Aby dokonać
rezygnacji należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres:
kontakt@protiming24.pl w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 31.08.2020. W
wiadomości należy zawrzeć nazwę wydarzenia oraz nazwisko uczestnika.

4. DODATKOWE ZAPISY DO BIEGU będą przyjmowane OD 01.09 DO 20.09.2020
R. do godziny 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Organizator
zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.

5. Formularz rejestracyjny oraz dodatkowe zapisy na stronie:
www.protiming24.pl [2].

6. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji
elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza
rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej.

7. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty
startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza
rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został
wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego
uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że
naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

VI. OPŁATY

1. W ramach pierwotnej opłaty startowej Organizator zapewnia Pakiet
Startowy, zawierający:

× numer startowy + chip do pomiaru czasu + 4 agrafki,

× medal zaprojektowany dla Biegu,

× koszulkę okolicznościową;

OPŁATA STARTOWA REJESTRACJI DODATKOWEJ:

40 ZŁ – PAKIET BEZ KOSZULKI

2. Istnieje możliwość przekazania Pakietu Startowego na innego
uczestnika. W celu dokonania zmiany, osoba przekazująca Pakiet Startowy
musi wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: kontakt@protiming24.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10.09.2020
R. W wiadomości należy podać pełne dane rejestracyjne zarówno osoby
przekazującej pakiet jak i osoby przejmującej pakiet. Osoba
przejmująca pakiet musi się zarejestrować w systemie
www.protiming24.pl [2].

3. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą
rozpatrywane w sposób indywidualny.

VII. UCZESTNICTWO

1. W Biegu startują uczestnicy, którzy w dniu 21 września 2020 r.
mają ukończone 18 lat.

2. Od osób, które ukończyły 13 roku życia, chcących uczestniczyć
w Biegu, wymagana jest pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w
zawodach, którą należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w
dniu startu.

3. Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby
niepełnoletniej stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w
dniu 18.09.2020.
W GODZINACH 11-18. W dniach 21-23.09.2020 jedynie osoby spoza
aglomeracji szczecińskiej mogą zostać zweryfikowane w godzinach
20:30-21:30 po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora. W celu uzyskania
zgody należy wysłać maila na adres: biegi@zstw.szczecin.pl
najpóźniej 18.09.2020 r. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą
posiadać dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy
rejestracji.

5. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do Biegu będzie złożenie podpisu
pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność,
przez co zaświadcza on, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w
Biegu.

6. Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz przepisy
PZLA.

VIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W STREFIE STARTU/METY

1. Uczestnik w momencie oczekiwania na start zobowiązany jest nosić
maseczkę bądź inne zakrycie ust i nosa.

2. W czasie biegu uczestnicy nie muszą mieć na sobie maseczki.

3. Każdy finiszujący odbierze medal przekraczając linię mety.

4. Po odebraniu medalu uczestnicy powinni jak najszybciej opuścić
strefę finiszera.

IX. KLASYFIKACJA

1. Klasyfikacja prowadzona jest według indywidualnych czasów brutto.

2. Pomiar czasu oraz klasyfikację uczestników zapewnia PROtiming.

3. Uczestnik, który nie ukończy Biegu w limicie czasu zobowiązany
jest do zejścia z trasy.

4. Wszelkie zagadnienia związane z klasyfikacją, pomiarem czasów,
publikacją wyników rozstrzyga PROtiming.

5. Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja w kategoriach: kobiety i
mężczyźni.

X. KLAUZULA DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu jest Żegluga
Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
(kod: 70-655) przy ul. T. Wendy 8.

2. Przetwarzaniu podlegają również dane osobowe opiekunów prawnych
niepełnoletnich uczestników Biegu.

3. Dane uczestników Biegu będą przetwarzane w celu kompleksowej
organizacji Biegu oraz w celach marketingowych i promocyjnych
Organizatora oraz Miasta Szczecin.

4. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych
Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych (współpracujące przy organizacji
imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów
powierzenia.

5. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne
(imię, nazwisko, data urodzenia, płeć), dane kontaktowe (numer
telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer
rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

6. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów albo
do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

7. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Przekazanie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne,
jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu.

9. Udział w Biegu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na
nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie wizerunku uczestnika przez
Organizatora oraz Miasto Szczecin, w ramach rozliczenia zadania,
promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń realizowanych przez
Organizatora oraz Miasto Szczecin.

XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na
życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób,
jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie
ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i
zachowanie stosowne
do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji,
Straży Miejskiej
oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu oraz
poruszać się w czasie Biegu zgodnie z ich zaleceniami.

5. W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innego zdarzenia
uniemożliwiającego dalsze uczestnictwo w Biegu, uczestnik jest
zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc
medyczną.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce
na trasie Biegu, wynikające z winy uczestników Biegu.

7. Bieg odbywa się z maksymalnym poszanowaniem terenu imprezy. Zakazuje
się używania nagłośnienia, przedmiotów wydających głośne
dźwięki, itp.

8. Uczestnicy bezwzględnie dbają o teren Biegu i pozostawiają miejsce
w stanie nienaruszonym.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje
Organizator.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

3. Kontakt do Organizatora:

koordynator projektu: Katarzyna Stachów

mail: biegi@zstw.szczecin.pl

telefon: 504 743 362