Drugi Szczeciński Bieg Nocny 2021
Szczecin 01-02.06.2021 

Dystans:  ok. 5 km

REGULAMIN BIEGU

CEL
Promocja aktywnego wypoczynku i wspieranie aktywności fizycznej.
Aktywizacja lokalnej społeczności i zachęta do aktywnego zaangażowania w wydarzenie.  
Upowszechnianie biegania jako jednej z najprostszych form ruchu.
Promocja bulwarów jako miejsca aktywnego wypoczynku.

ORGANIZATOR
Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia Sp. z.o.o.

Ul. Wendy 8

70-655 Szczecin


TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dwóch turach po 250 osób 1.06.2021 r. i 2.06.2021r. 
Start Bieg 5km o godzinie 22:00.
Start i meta Biegu: bulwary szczecińskie, pod Dźwigozaurami .
Biuro zawodów czynne:
01.06 i 2.06 w godzinach 18.00-23.00 na terenie imprezy (bulwary pod Dźwigozaurami).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji biura zawodów o czym poinformuje uczestników drogą mailową, na stronie www.zstw.szczecin.pl oraz w wydarzeniu Biegowe Bulwarove na Facebooku.


TRASA I POMIAR CZASU
Trasa Biegu o długości ok 5 km prowadzi bulwarami szczecińskimi.
Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy pomocy chipów jednorazowego użytku.
Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane systemem elektronicznym.
Limit czasu na pokonanie trasy Biegu wynosi 60 minut.
Numer startowy powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu koszulki. Brak numeru lub jego modyfikacja będą skutkowały dyskwalifikacją.

REJESTRACJA I ZAPISY
Limit miejsc w Biegu wynosi 500 uczestników, limit na każdą turę Biegu Nocnego wynosi 250 uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu i do wcześniejszego zamknięcia zapisów.
Formularz rejestracyjny oraz zapisy na stronie: www.protiming24.pl
Uczestnik ma możliwość wyboru godziny startu, w miarę dostępnego limitu miejsc na daną godzinę. 
Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie rejestracji elektronicznej poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Brak wpłaty w wyznaczonym terminie powoduje anulowanie zgłoszenia.
Zapisy do Biegów będą przyjmowane do dnia 30.05.2021 do godz. 23:59 lub do wyczerpania limitu miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów.
Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego formularza rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

OPŁATY
Opłata startowa - 60 zł 
W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia Pakiet Startowy, zawierający:

numer startowy + chip do pomiaru czasu + 4 agrafki,
medal zaprojektowany dla Biegu,
gadżet biegowy;
obecność profesjonalnego fotografa na trasie Biegu.
Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Uczestnika lub nieukończenia przez niego Biegu. Istnieje możliwość przekazania Pakietu Startowego na innego Uczestnika. W celu dokonania zmiany, osoba przekazująca Pakiet Startowy musi wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@protiming24.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25.05.2021. W wiadomości należy podać pełne dane rejestracyjne zarówno osoby przekazującej pakiet, jak i osoby przejmującej pakiet. Osoba przejmująca pakiet musi się zarejestrować w systemie www.protiming24.pl.
Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny.

UCZESTNICTWO
W Biegu startują uczestnicy, którzy w dniu 01.06.2021 r. mają ukończone 18 lat.
Od osób, które ukończyły 13 roku życia, chcących uczestniczyć w konkurencjach biegowych wymagana będzie pisemna zgoda prawnego opiekuna na udział w zawodach, którą należy dostarczyć do biura zawodów najpóźniej w dniu startu. 
Wzór zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej stanowi   Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wszyscy uczestnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 01.06.2021 i 2.06.2021 w godzinach 18-21.30. 
Jedynie osoby spoza aglomeracji szczecińskiej mogą zostać zweryfikowane na miejscu i w dniu imprezy w godzinach 21.30-22.00, po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora. W celu uzyskania zgody należy wysłać maila na adres: biegi@zstw.szczecin.pl najpóźniej do dnia 25.05.2021.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości zgodny z danymi    podanymi przy rejestracji.

Warunkiem dopuszczenia uczestnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, przez co zaświadcza on, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Biegu.
Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin oraz przepisy PZLA.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W STREFIE STARTU/METY
Uczestnik w momencie oczekiwania na start zobowiązany jest nosić maseczkę. 
W czasie biegu uczestnicy nie muszą mieć na sobie maseczki.
Każdy finiszujący odbierze medal przekraczając linię mety. 
Z uwagi na dwie tury biegu nie przewiduje się ceremonii nagradzania zwycięzców na terenie imprezy.
Po odebraniu medalu uczestnicy powinni jak najszybciej opuścić strefę finiszera.

KLASYFIKACJA I NAGRODY
Klasyfikacja prowadzona jest według indywidualnych czasów brutto.
Pomiar czasu oraz klasyfikację uczestników zapewnia PROtiming.
Wszelkie zagadnienia związane z klasyfikacją, pomiarem czasów, publikacją wyników rozstrzyga PROtiming.
Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja w kategoriach: kobiety i mężczyźni. 

KLAUZULA DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych uczestników Biegu jest Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (kod: 70-655) przy ul. T. Wendy 8. 
Przetwarzaniu podlegają również dane osobowe opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Biegu.
Dane uczestników Biegu będą przetwarzane w celu kompleksowej organizacji Biegu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora oraz Miasta Szczecin.
Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (współpracujące przy organizacji imprezy, wybrane przez Organizatora) na podstawie stosownych umów powierzenia.
Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, płeć), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów albo do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przekazanie danych osobowych Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Biegu.
Udział w Biegu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora oraz Miasto Szczecin, w ramach rozliczenia zadania, promocji wydarzenia oraz innych wydarzeń realizowanych przez Organizatora oraz Miasto Szczecin.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne
do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej
oraz służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu oraz poruszać się w czasie Biegu zgodnie z ich zaleceniami.
W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn uczestnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające z winy uczestników Biegu.
Bieg odbywa się z maksymalnym poszanowaniem terenu imprezy. Zakazuje się używania nagłośnienia, przedmiotów wydających głośne dźwięki czy hałasujących, itp.
Uczestnicy bezwzględnie dbają o teren Biegu i pozostawiają miejsce w stanie nienaruszonym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Kontakt do Organizatora: 
koordynator projektu: Katarzyna Stachów

mail: biegi@zstw.szczecin.pl

telefon: 504 743 362