I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem 6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego oraz Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego         jest Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie oraz RAZ Event
www.maratonszczecinski.pl, www.raz.szczecin.pl , 
2. Partnerem wydarzenia jest Miasto Szczecin.

II. CELE 
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 
3. Promocja Szczecina jako miasta atrakcyjnego turystycznie oraz miasta przyjaznego ludziom aktywnym. 
4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa. 

III. TERMIN I MIEJSCE 
Start Biegów odbędzie się w dniu 25 lipca 2020r. (sobota) o godzinie 22.00. 
     Linia startu zostanie zamknięta po ok. 15 minutach od strzału startera.
2. Długość trasy: Maraton - 42 195 m, Półmaraton – 21 097 m. Trasa będzie posiadać atest PZLA. 
3. Trasa: 
PÓŁMARATON: Zawadzkiego (START), Klonowica, Szeroka, Sosabowskiego, Taczaka, 26 Kwietnia, Krzywoustego, Brama Portowa, Niepodległości, Pl. Żołnierza Polskiego (Trasa Zamkowa), Nabrzeże Wieleckie, Jana z Kolna, Łady, Firlika, Stalmacha, Druckiego-Lubeckiego, Ludowa, Konarskiego, Rugiańska, Komuny Paryskiej, Przyjaciół Żołnierza, Wszystkich Świętych, Arkońska, Rondo Olszewskiego, Wojska Polskiego, Jarzyńskiego, Hala Główna Netto Arena (META)
MARATON (2 pętle – 21 097 m każda): Zawadzkiego (START), Klonowica, Szeroka, Sosabowskiego, Taczaka, 26 Kwietnia, Krzywoustego, Brama Portowa, Niepodległości, Pl. Żołnierza Polskiego (Trasa Zamkowa), Nabrzeże Wieleckie, Jana z Kolna, Łady, Firlika, Stalmacha, Druckiego-Lubeckiego, Ludowa, Konarskiego, Rugiańska, Komuny Paryskiej, Przyjaciół Żołnierza, Wszystkich Świętych, Arkońska, Rondo Olszewskiego, Wojska Polskiego, Jarzyńskiego, Szafera, Zawadzkiego, Klonowica, Szeroka, Sosabowskiego, Taczaka, 26 Kwietnia, Krzywoustego, Brama Portowa, Niepodległości, Pl. Żołnierza Polskiego (Trasa Zamkowa), Nabrzeże Wieleckie, Jana z Kolna, Łady, Firlika, Stalmacha, Druckiego-Lubeckiego, Ludowa, Konarskiego, Rugiańska, Komuny Paryskiej, Przyjaciół Żołnierza, Wszystkich Świętych, Arkońska, Rondo Olszewskiego, Wojska Polskiego, Jarzyńskiego, Hala Główna Netto Arena (META). 
4. Start będzie wyznaczony według stref startowych odpowiednio dla zróżnicowanego poziomu startujących. Prowadzący bieg (pacemakerzy) dla dystansu maratońskiego będą zapewnieni.
5. Na trasie znajdować się będą oznaczenia co 1 km. 
6. Zawodników startujących w 6. Nocnym Maratonie Szczecińskim obowiązuje limit czasu wynoszący         6 godzin. 
7. Zawodnicy, którzy na półmetku (ul. Zawadzkiego - 21,097 km) osiągną czas powyżej 3 godzin od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Wszyscy uczestnicy, którzy nie ukończyli biegu do godz. 4.00 w dniu 26.07.2020 zobowiązani są do przerwania biegu i do zejścia z trasy. Do mety będą mogli dojechać pojazdem z napisem „KONIEC BIEGU”. 
8. Osoby, które pozostaną na trasie po upływie tego czasu, czynią to na własną odpowiedzialność, narażając się tym na łamanie przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
9. Poruszanie się poza wyznaczoną trasą biegów, w tym przebieganie przez chodniki, trawniki lub inne sposoby skracania trasy skutkować mogą dyskwalifikacją. 
10. Wszyscy uczestnicy 6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego, Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego są zobowiązani do stosowania się do poleceń służ odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi Imprezy z ramienia Organizatora.


IV. PUNKTY NAWADNIANIA, PUNKTY KONTROLNE NA TRASIE
1. Punkty nawadniania zaopatrzone w wodę, będą rozmieszczone około pełnych kilometrów: 
START – 3 – 6 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 – 24 – 27 – 30 – 33 – 36 – 39 – META. Dodatkowo na niektórych punktach dostępne będą banany i napoje izotoniczne. 
2. Na trasie biegów nie będzie punktów z odżywkami własnymi zawodników. 
3. Punkty kontrolne dodatkowego pomiaru czasu będą się znajdowały (poza startem i metą) na : 10 km, 21,097 km oraz 30 km. 

V. UCZESTNICTWO 
1. W 6. Nocnym Maratonie Szczecińskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej w dniu biegu, tj. 25.07.2020r. ukończą 18 lat.
2. W Nocnym Półmaratonie Szczecińskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej w dniu biegu, tj. 25.07.2020r. ukończą 16 lat za pisemną zgodą opiekuna prawnego
3. Wszyscy uczestnicy biegów muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. 
Biuro Zawodów będzie się mieścić na Netto Arenie, Szczecin ul. Szafera 3/5/7 w terminach: 
24.07 (piątek), w godz. 17.00 – 20.00 
25.07 (sobota), w godz. 10.00 – 18.00 
4. W Biurze Zawodów podczas weryfikacji uczestnicy biegów otrzymają pakiety startowe zawierające m.in. numer startowy (z chipem pomiaru czasu), agrafki oraz koszulkę techniczną (po wybraniu rozmiaru), gąbkę, informator oraz kupony na opcje dodatkowe. 
Osoby, które dokonają opłaty startowej w dniu biegu w Biurze Zawodów nie mają gwarancji otrzymania koszulki w oczekiwanym rozmiarze. 
Ponadto, w ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymują: opiekę na trasie, możliwość korzystania    z punktów nawadniania/odżywiania oraz pamiątkowy medal na mecie. Dodatkowo Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z przebieralni, depozytu ubraniowego na czas trwania biegu oraz natrysków po biegu. 
5. Podstawą odbioru pakietu startowego jest dokument tożsamości i podpisane oświadczenia uczestnika o jego właściwym stanie zdrowia. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osób odbierających numer startowy poprzez sprawdzenie tych danych w dokumencie tożsamości. 
6. Pakiet startowy może odebrać osoba startująca w biegach lub pisemnie upoważniona przez niego inna osoba. 
7. Przepisanie pakietu startowego na inną osobę jest możliwe jedynie w biurze zawodów na podstawie pisemnego upoważnienia. Koszt przepisania pakietu to 20 zł.
8. Wszystkich uczestników biegów obowiązuje niniejszy regulamin. 
9. Wszyscy uczestnicy mogą otrzymać w Biurze Zawodów na podstawie numeru startowego worek z numerem umożliwiający przechowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. W przypadku utracenia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie worka przez nieuprawnioną osobę. Zabrania się pozostawiania w przechowalni przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.  
10. Wszystkim chętnym, którzy wykupią opcję dodatkową NOCLEG Organizator w Biurze Zawodów wyda odpowiednie zaświadczenie uprawniające do skorzystania z niego w hali noclegowej. Organizator nie zapewnia materaców ani śpiworów. Zabrania się wnoszenia i spożywania na hali noclegowej alkoholu i innych używek oraz przebywania na jej terenie pod wpływem alkoholu bądź innych używek. Osoby, które nie podporządkują się temu zakazowi zostaną z hali usunięte.
11. Osoby odbywające karę dyskwalifikacji za doping nie mają prawa startu w Imprezie. 

VI. ZGŁOSZENIA 
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonszczecinski.pl
2. Operatorem zgłoszeń jest firma PROtiming Marcin Wnuk
3. Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 10.07.2020r. o godzinie 23:59. Po tym czasie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, z zastrzeżeniem, że ilość numerów dostępnych wynosi 30.  VII. OPŁATY 
1. Każdy uczestnik Imprezy ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).
2. Terminy i wysokości opłat przedstawia tabela:

TERMIN
MARATON
PÓŁMARATON
10.02. - 28.02.
96 zł
76 zł
29.02. - 17.04.
116 zł
96 zł
18.04. - 2.06.
136 zł
116 zł
3.06. - 10.07.
146 zł
126 zł
24-25.07.          BIURO ZAWODÓW
200 zł
150 zł
 
3. Opcje dodatkowe: 
 - „Śniadanie Mistrzów” – 15 zł (sobota w godz. 10.30 – 14.00 – integracyjny posiłek energetyczny),
 - Nocleg – 10 zł,
 - Ręcznik – 25 zł,
 - Kubek – 20 zł,
 - Grawerowanie medalu – 25 zł.
4. Służba medyczna – uczestnicy z odpowiednimi uprawnieniami, które zadeklarują gotowość udzielenia ewentualnej pomocy doraźnej osobom potrzebującym podczas biegu, otrzymają zniżkę opłaty startowej                                     w wysokości 50 % za swój udział. Warunkiem otrzymania zniżki (kodu rabatowego) jest przesłanie skanu dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do świadczenia pomocy medycznej na adres biuro@maratonszczecinski.pl zaakceptowanego przez Organizatora. Osoby te zaopatrzone będą                 w dodatkowy numer ze znakiem POMOC MEDYCZNA do umieszczenia na plecach. 
5. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) uczestnik jest zobowiązany do uzupełnienia  różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty. 
6. Opłaty startowej można dokonać wyłącznie online przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.protiming24.pl, wybierając opcję „DOKONAJ OPŁATY STARTOWEJ”.  
7. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie www.maratonszczecinski.pl  
8. Po dokonaniu opłaty startowej jej zwrot nie jest możliwy, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  
9. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w Imprezie. Nie jest opłatą za pakiet startowy. Opłata startowa przeznaczona jest na pokrycie części kosztów organizacyjnych Imprezy. 
10. Osoby, które wniosły opłatę startową i chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać takie zgłoszenie na adres biuro@maratonszczecinski.pl wraz z danymi, na jakie ma być wystawiony rachunek. 
11. W przypadku odwołania imprezy lub jej części z winy Organizatora, zobowiązany jest on do zwrotu opłaty startowej na rzecz uczestnika. 


VIII. KLASYFIKACJE I WYNIKI 
1. Podczas  6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego oraz Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego prowadzone będą następujące klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn. 
2. Klasyfikacje dodatkowe: 
 - klasyfikacje wiekowe:
   K–20 M–20 
   K–30 M–30 
   K–40 M–40 
   K–50 M–50 
   K–60 M–60 
   K–65 M–65 
   K–70 M–70 
   K–75 M–75 
 - klasyfikacje Najlepsza Szczecinianka i Najlepszy Szczecinianin. Podstawą klasyfikacji jest udokumentowane, faktyczne miejsce zamieszkania (lub zameldowania) na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uczestnik, który chce wziąć udział w tej klasyfikacji, powinien wybrać odpowiednią opcję podczas procesu zgłoszenia do Imprezy.
3. Podstawą klasyfikacji jest pomiar elektroniczny. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie trasy. Brak odczytu uczestnika na danym punkcie może być podstawą do dyskwalifikacji. 
4. Klasyfikacja pierwszych 50 zawodników w kategorii generalnej odbywa się na podstawie czasu brutto, liczonego od chwili strzału startera. Pozostałe klasyfikacje odbywają się na podstawie czasów netto – liczonych od chwili przekroczenia linii startu przez zawodnika. 
5. W wynikach końcowych biegu każdy zawodnik otrzyma informację o czasie brutto i netto. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do skierowania uczestnika biegu do wykonania badania dopingowego. Uczestnicy skierowani do takiego badania wybierani będą w sposób losowy. Pozytywny wynik badania dopingowego skutkuje automatyczną dyskwalifikacją, anulowaniem wyniku                                 i koniecznością zwrotu ewentualnych nagród przyznanych przed ogłoszeniem wyniku badania.  
7. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane będą do dnia 29 lipca 2020 r. do godz. 18.00 na adres mailowy biuro@maratonszczecinski.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną najpóźniej w dniu 31 lipca 2020 r.  

IX. NAGRODY 
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 6. Nocny Maraton Szczeciński lub Nocny Półmaraton Szczeciński otrzymają na mecie pamiątkowe medale. 
2. Nagrody dodatkowe:
 - Zdobywcy miejsc 1-6 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w 6. Nocnym Maratonie Szczecińskim otrzymają puchary,
 - Zdobywcy miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w Nocnym Półmaratonie Szczecińskim otrzymają puchary,
 - Zwycięzcy kategorii wiekowych otrzymają statuetki,
 - Zwycięzcy kategorii Najlepsza Szczecinianka i Najlepszy Szczecinianin otrzymają statuetki. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych nagród (w tym pieniężnych) i klasyfikacji. Będzie to określone w odrębnym regulaminie podanym do wiadomości. 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest główny Organizator, tj. Ruchowa Akademia Zdrowia,                 ul. Zawadzkiego 25/8, 71-246 Szczecin (biuro@raz.szczecin.pl)
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO. 
3. Dane osobowe uczestników 6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego oraz Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego przetwarzane będą w celu organizacji Imprezy, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków prawnych (np. wystawiania rachunków), informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych, ogłoszenia wyników Imprezy, promocyjnych i marketingowych.
4. Przetwarzaniu podlegają również dane osobowe opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Imprezy.
5. Dane osobowe uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym podmiotom: 
 - instytucjom, którym muszą być udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 
 - firmie, za pośrednictwem której prowadzony jest proces przyjmowania zgłoszeń do Imprezy oraz pomiar czasu
6. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.
7. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 6. Nocnym Maratonie Szczecińskim i/lub Nocnym Półmaratonie Szczecińskim

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe (z chipem do pomiaru czasu) przymocowane z przodu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i skutkować może dyskwalifikacją. 
2. Przebywanie na trasie 6. Nocnego Maratonu i Półmaratonu Szczecińskiego bez ważnego numeru startowego oraz zezwolenia Organizatora (identyfikator – osoby funkcyjne) jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego lub zezwolenia Organizatora (identyfikator) będą usuwane z trasy przez obsługę biegu. W szczególności zabrania się poruszania po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking oraz biegi ze zwierzętami. Bieg z wózkiem dziecięcym możliwy jest jedynie po przesłaniu do Organizatora indywidualnego wniosku w formie mailowej oraz uzyskaniu zgody Organizatora.
3. META oraz strefa regeneracji dla uczestników znajdować się będą w terenie zamkniętym (Hala Główna Netto Arena), w związku z czym obowiązywać będą przepisy Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Szczegółowy regulamin uczestnictwa w imprezie masowej będzie dostępny na terenie imprezy. Wszyscy uczestnicy oraz osoby towarzyszące zobowiązani są do przestrzegania ww. przepisów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do biegów bez podania przyczyn. W przypadku wniesienia opłaty startowej, zostanie ona zwrócona.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy (w całości lub części) lub jego przerwania bez podania przyczyn.   
6. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości niniejszego regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę  dla personelu medycznego działającego w imieniu Organizatora na udzielenie mu pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych ratujących życie oraz transport  w bezpieczne miejsce. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
7. Decyzje obsługi medycznej dotyczące kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne. 
8. Zapisując się do udziału w Imprezie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji,          w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom 6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego (w tym Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego) w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania             w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i sponsorów, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom. 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia ostatecznych decyzji.

Dyrektor 
6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego
Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego

Michał Piersiński