REGULAMIN II EDYCJI WYDARZENIA  SPORTOWEGO Kat. Elite 'DEEP V LODOŁAMACZ"


CEL IMPREZY:


Promocja terenów rekreacyjnych skupionych wokół Jeziora Głębokie.


Promocja biegów połączonych z morsowaniem w extremalnych warunkach oraz zdrowego trybu życia.


ORGANIZATOR:


Organizatorem jest Klub Sportowy "ExtremE Wolf".


Biuro zawodów będzie się znajdowało 26.02.2022 roku, na kąpielisku Głębokie przy


Saunie Ruska Bania, 50 metrów od linii startu oraz mety biegu i będzie czynne od


8:30 do 11:45.


TERMIN, MIEJSCE, TRASA:


Zawody DEEP V odbędą się 26.02.2022  roku o godz. 12:00 na dystansie 5 km.


Wydarzenie ma statut imprezy Ogólnopolskiej podobnie jak inne nasze zawody


sportowe. 


Trasa będzie przebiegała po duktach i ścieżkach leśnych z pięcioma


wejściami do wody jeziora Głębokie i będą oznaczone przez organizatora. 


Większość trasy zawodów prowadzi utwardzonymi duktami leśnymi w znikomej części trasą asfaltową, 


Zgłoszenia do zawodów odbędą się pod linkiem podanym na głównej stronie


www.extremewolf.pl, start zapisów w dniu 12.12.2021 o godzinie 20:00.


Limit uczestników 100 osób! Łącznie.


Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli zawodników.


Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej potwierdzone


zostaje wpłatą.


Weryfikacja do biegu odbędzie się na podstawie okazania dowodu osobistego w dniu


startu w biurze zawodów w godzinach 8:00 - 11:45


W celu weryfikacji każdy zawodnik musi zgłosić się osobiście.


Każdy uczestnik biegu będzie zobligowany podpisać w biurze zawodów oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.


Aby wziąć udział w biegu należy być w dobrej kondycji fizycznej oraz posiadać


niezbędne doświadczenie w morsowaniu w niskich temp. oraz biegach zimowych.


Po zamknięciu biura zawodów nie ma możliwości odebrania pakietu. 


Organizator nie przewiduje rozsyłania nie odebranych pakietów;


Odebrać można będzie pakiet startowy w Biurze Zawodów w dniu startu od godziny 8:30 - 11:45. 


Pobranie pakietu startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
Start w biegu jest odpłatny. Opłata za bieg wynosi:


- Dla dystansu 5 km Elit "Lodołamacz" opłata startowa wynosi: 75,00 zł do dnia 12.02.2022
Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość przepisania pakietu na


inną osobę do dnia 20.02.2022. Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu


wpisowego oraz zapisania się na bieg.

PRZEBIEG ZAWODÓW


Start Zawodów jest podzielony na dwie kategorie: 


Elite "DEEP V Lodołamacz"


oraz


Open "DEEP V Fashion"


.Kategoria Elite "Lodołamacz"  START godz. 12:00


Zawodnicy startują z wody start i meta znajdować się będzie na plaży miejskiej j.  Głębokie, do pokonania trasy 5 km wyznaczony został czas 45 min. 


W trakcie biegu każdy z zawodników będzie miał do zaliczenie pięć wejść do wody w specjalnie wyznaczonych strefach. 


Podczas wejścia do wody w oznaczonych strefach obowiązkowe będzie pełne krótkotrwałe zanurzenie włącznie z głową  w każdym  wyznaczonym punkcie zaczynając od startu kończąc na mecie. 


W trakcie pełnego zanurzenia jedna z dłoni musi być uniesiona do góry widoczna nad zwierciadłem wody. 


Ostatnie zanurzenie odbywa się po przekroczeniu linii mety. 


Na 10 min przed startem zostanie przeprowadzona rozgrzewka przygotowująca zawodników do startu zawodów DEEP V


 


WARUNKI UCZESTNICTWA:


Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 26.02.2022r.


Uczestnicy w kategorii elite "LODOŁAMACZ" startują w biegu jedynie w szortach


mężczyźni spodenki krótkie lub 3/4 dopuszczamy kompresje na łydki, rękawiczki,


czapka buff na szyję kobiety dopuszczamy koszulki z krótkim rękawkiem.

Uczestnik startujący w zawodach DEEP V podaje dane osobowe w formularzu, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. 
Zawodnik podczas weryfikacji w biurze zawodów wypełnia formularz o obecnym stanie zdrowia i świadomości ryzyka covid i innych pochodnych mutacji wirusowych oraz braku przeciwwskazań do uczestnictwa w wydarzeniu sportowym.
W strefie zawodów mogą przebywać wyłącznie uczestnicy biegu osoby postronne, widzowie będą proszeni o opuszczenie wyznaczonej strefy zawodów jeśli tak będą stanowić obostrzenia covidowe.
W biurze zawodów oraz w wyznaczonej strefie należy posiadać na twarzy maseczkę oraz zdezynfekować ręce przed odprawą rejestrującą zawodnika. Posiadanie maseczki jest wymagane do momentu startu.
Administrator Danych przetwarzać będzie następujące dane osobowe imię, nazwisko, data urodzenia, adres, klub sportowy, adres e-mail, numer telefonu, płeć, podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.
Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy, i natychmiastowym poinformowaniu organizatora 


– telefon 502942481


– telefon 506199903
Organizator nie zapewnia transportu na start/metę zawodów dla osób, które zrezygnują


z rywalizacji ze względów innych niż wypadek lub kontuzja. W przypadku rezygnacji należy dotrzeć do najbliższego punktu kontrolnego i zgłosić ten fakt osobom obsługującym dany punkt kontrolny poinformować Biuro Zawodów – telefon 502942481
Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia


uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od


organizatorów.
W sytuacji wypadku każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery nadane w biurze zawodów..
Zakazane jest porzucanie śmieci, opakowań po żelach itp. należy je bezwzględnie zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety.
W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez


Organizatora oraz stosować się do poleceń osób zabezpieczających trasę zawodów.
Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzanie w błąd, co do przebiegu trasy zawodów.
ŚWIADCZENIA:


Organizator zapewnia w ramach opłaty startowej:
Pamiątkowy medal,
Pakiet (niespodzianka)
Ciepły posiłek dla startujących (jeżeli aktualne przepisy dotyczące COVID na to pozwolą)
Depozyt (jeżeli aktualne przepisy dotyczące COVID na to pozwolą)
Zabezpieczenie medyczne
Oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu
Nagrody pierwsze 3 miejsca kobieta/mężczyzna  kat. Elite "Lodołamacz"


WARUNKI ATMOSFERYCZNE:
Zawody odbędą się bez względu na pogodę z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych


lub innych ekstremalnych warunków pogodowych stwarzających zagrożenie dla


uczestników.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Każdy uczestnik w dniu zawodów zobowiązany jest posiadać maseczkę.
Start zawodów może być podzielony na pojedyncze fale uczestników, według


obowiązujących przepisów Covid na dzień 26.02.2021 r.
Impreza DEEP V odbędzie się wg. aktualnych zapisów rozporządzenia o imprezach sportowych na dzień 26.02.2022r.
Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zaleceń służb porządkowych i


zabezpieczenia biegu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
Dla zawodników będzie przygotowany depozyt. Depozyt będzie znajdował się w


okolicy startu/mety. Przekazywanie i odbieranie rzeczy odbywać się będzie na


podstawie numeru startowego. Do depozytu nie należy oddawać rzeczy


wartościowych i dokumentów! Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy


zagubione lub pozostawione bez opieki.


Należy wziąć pod uwagę, że zmieniające się przepisy COVID dot. organizacji zawodów sportowych mogą Organizatorowi uniemożliwić utworzenia strefy depozytu na terenie organizowanych zawodów.
Uczestnicy startujący w Zawodach DEEP V zobowiązują się do przestrzegania


postanowień Regulaminu Zawodów.
Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji uczestnika zawodów łamiącego


zasady niniejszego regulaminu, po uprzednim ostrzeżeniu zawodnika.
Pisemne protesty przyjmowane będą przez Biuro Biegu zarówno w czasie trwania


biegu, jak też do 30 min. po jego zakończeniu. Rozpatrzeniem protestów zajmować


będzie się Komisja Odwoławcza powołana przez organizatora biegu.


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu ze względu na


nieprzewidziane okoliczności.


Dane kontaktowe do organizatora:
Organizator:


Daniel Krępa 506 199 903
Biuro Zawodów: 


Małgorzata Krępa 502 942 481
Wolontariat/Trasa zawodów:


Bogusława Kurek 508 220 380
info@extremewolf.pl
www.extremewolf.pl