Regulamin 14 biegu "Policz się z cukrzycą" 30 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Szczecin 30.01.2022 r. godz. 12:00 

1. Organizatorem 14 biegu WOŚP ”Policz się z cukrzycą” jest

▪ Szczecińska Agencja Artystyczna. 
▪ Klub Biegacza Maratończyk Team Szczecin. 

2. Bieg odbędzie się dnia 30.01.2022 roku w Szczecinie o godz.12:00. 

3. Bieg główny (od 16 lat) oraz bieg dzieci (do 15 lat)
▪ Szczecińska Łasztownia przy Starej Rzeźni. 
▪ Trasa Bulwarami. 

5. Dystanse: 

▪ ok. 5,0km. (jedna pętla) bieg główny od 16 roku życia (za  zgodą opiekuna prawnego) 

▪ ok. 500m bieg dla dzieci roczniki 2011-2007 

▪ ok 100m bieg dla dzieci roczniki 2012-2015 

▪ ok 100m bieg dla dzieci roczniki 2018-2016 

6. Start biegu  

▪ Bieg dla dzieci roczniki 2018 do 2016 godzina 11:50
▪ Bieg dla dzieci roczniki 2015 do 2012 godzina 12:00
▪ Bieg dla dzieci roczniki 2011-2007 godzina 12:10
▪ Bieg główny powyżej 16 lat godz. 12:30

7. Uczestnicy biegu bezwzględnie wykonują polecenia obsługi  biegu, pilota i służby zabezpieczającej bieg. 

8. Zapisy do biegu odbywają się drogą elektroniczną na  stronach; 

• www.protiming24.pl 
• www.maratonczykteam.szczecin.pl 

do dnia 27.01.2022r. (do godz: 24:00)  

(pod warunkiem dostępności pakietów, limit 200 osób)
• w biurze zawodów “Willa Flora ul. Wielkopolska 18”  w Szczecinie w dniu 28.01.2022 r.(Piątek 17:30 do 19:00)  (pod warunkiem dostępności pakietów, limit 200 osób) lub bezpośrednio przed biegiem 30.01.2022r. w biurze  zawodów “Bulwary” na wysokości Starej Rzeźni w Szczecinie od godz. 11:00 do 12:00. (pod warunkiem dostępności  pakietów, limit 200 osób) 

PRAWO UDZIAŁU W BIEGU BĘDZIE MIAŁO PIERWSZYCH  200 ZAWODNIKÓW, KTÓRZY ZREJESTRUJĄ SIĘ DO  BIEGU ORAZ DOKONAJĄ OPŁATY DROGĄ  

ELEKTRONICZNĄ LUB W BIURZE ZAWODÓW 9. Dla pierwszych trzech zawodników w kat Kobiet i Mężczyzn w biegu głównym wręczone zostaną statuetki a dla 200 uczestników, którzy ukończą bieg okolicznościowe medale, 10. Do startu zostaną dopuszczone osoby, które podpiszą w  biurze zawodów oświadczenie udziału w 14 biegu „Policz się z  cukrzycą”. Osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub  opiekuna prawnego. 

11. W 14 biegu „Policz się z cukrzycą” nie mogą wziąć udziału  osoby: 

▪ pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
▪ których stan zdrowia nie pozwala na wzmożony wysiłek  fizyczny 

12. Zbiórka uczestników odbędzie się bezpośrednio na linii  startu 5 minut przed rozpoczęciem biegu. 

13. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego  Formularza Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem przez  uczestnika zgody i zezwoleniem organizatora oraz Fundacji  WOŚP na wykorzystanie danych osobowych, oraz wizerunku uczestnika na potrzeby telewizji, prasy i materiałów  reklamowych Fundacji WOŚP. 

14. Opłata startowa Bieg główny 45zł 

 Opłata startowa Bieg dzieci 30zł. 

15. Wpisowe raz uiszczone nie podlega zwrotowi 16. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczeń na  życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu  choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód,  jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub  uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu żadnej  odpowiedzialności. 

17. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do zapoznania  się z Regulaminem 14 Biegu „Policz się z cukrzycą”.

18. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z  prawem Organizatorów do usunięcia uczestnika z biegu.

19. W przypadku sytuacji spornych nie ujętych w regulaminie  ostateczną decyzję podejmuje organizator biegu. Zasady Bezpieczeństwa  

20. Wydawanie pakietów startowych - przy stanowisku może  znajdować się wyłącznie jedna osoba. Osoby odbierające  pakiety będą zobowiązane do zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania rąk oraz zachowania bezpiecznego  odstępu. 

Organizator