WyBiegi KORESPONDENCYJNE 

WIRTUALNY - 6. NOCNY MARATON SZCZECIŃSKI 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem 6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego w formie korespondencyjnej – wirtualnej  jest Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie oraz RAZ Event

www.maratonszczecinski.pl, www.raz.szczecin.pl.

2. Partnerem wydarzenia jest Miasto Szczecin.

II. CELE

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia 

3. Promocja aktywności wykonywanej indywidualnie w czasie pandemii.

4. Umożliwienie biegaczom współzawodnictwa- KORESPONDENCYJNIE 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Zawodnik musi  odbyć BIEG w dniach 25.07-16.08.2020.

2. Długość maratonu wynosi 42,195 km, przy czym Organizator przyjmuje za właściwy dystans dla Biegu 42,2 km.

3. Zawodnik może dystans 42,2 km poknać w dowolnym terenie, dowolnym miejscu, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia co do dystansu społecznego.

IV. LIMIT CZASU

1.Zawodników nie obowiązuje limit czasu.

V. UCZESTNICTWO iZGŁOSZENIA 

1. W 6. Nocnym Maratonie Szczecińskim prawo startu mają wyłącznie te osoby, które najpóźniej w dniu biegu, tj. 25.07.2020r. ukończą 18 lat.

2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.maratonszczecinski.pl

3. Operatorem zgłoszeń jest firma PROtiming Marcin Wnuk

4. Zgłoszenia online możliwe będą od 15.07 do dnia 15.08.2020 roku.

5. Przy dokonywaniu zgłoszenia zawodnik wybiera rozmiar koszulki technicznej.

VI. ZASADY

1. Uczestnik rejestruje się do Biegu.

2. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 42 km 200 m. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie, ale w dniach 25.07- 16.08.2020roku.

3. Dystans można pokonać   na dwa sposoby:

a/ biegnąc ,,od startu do mety' pokonując jednorazowo dystans 42 km200 m

b/  ,,na raty' - 2 odcinki w przebiegnięte w dowolne dni ( w dacie 25.07- 16.08) ale o łącznej długości 42 km 200 m.

4. Uczestnik może swój bieg rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia / zrzutu z ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem.

5. Po ukończeniu Biegu Uczestnik załącza swój wynik (dołącza zdjęcia lub zrzut z ekranu pokazujacego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem )na swoim profilu zgłoszeniowym.

6. Załaczenie wyniku można wpisać tylko raz.

7. Niepełne wyniki nie badą brane pod uwagę.

8.Liczy się wynik, który będzie udokumentowany na zdjęciu / zrzucie ekranu. Jeżeli uczestnik przebiegnie np 42 km, w wynikach będzie widniał czas z 42 km. Dlatego też Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby pzrebiec cały dystans 42km 200 metrów, jednocześnie pamiętając, że 42,2 km to minimalny dystans pozwalający na klasyfikację w Biegu.

9. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował, aktualizował wyniki i publikował je na stronie www.maratonszczecinski.pl

10. Medale i koszulki  będą wysyłane w ciągu 2-3 tygodni od zakończenia biegu i weryfikacji wyników- licząc od 19.08.2020r. Pakiet można odebrać również  osobiście  w biurze RAZ Event ul. Szafera 7 pok.31 po tym terminie.

 

VII. OPŁATY

1. Każdy uczestnik Imprezy ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego) w 

  wysykości 50 zł.

2. Opłaty startowej można dokonać wyłącznie online przy rejestracji (zgłoszeniu) do biegu na stronie www.protiming24.pl/startmeta, wybierając opcję „DOKONAJ OPŁATY STARTOWEJ”.

3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie www.maratonszczecinski.pl

4. Osoby, które wniosły opłatę startową i chcą otrzymać fakturę, powinny przesłać takie zgłoszenie na adres biuro@maratonszczecinski.pl wraz z danymi, na jakie ma być wystawiony rachunek.

 IX. NAGRODY i KLASYFIKACJE 

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 6. Nocny Maraton Szczeciński  otrzymają pamiątkowe medale – wysłąne poczta lub mogą je odebrać osobiście w biurze RAZ EVENT ( po terminie 19.08.2020r.). 

2. Nagrody i klasyfikacje dodatkowe- brak.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych nagród i klasyfikacji. Będzie to określone w odrębnym regulaminie podanym do wiadomości.


X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest główny Organizator, tj. Ruchowa Akademia Zdrowia, ul. Zawadzkiego 25/8, 71-246 Szczecin (biuro@raz.szczecin.pl)

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

3. Dane osobowe uczestników 6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego oraz Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego przetwarzane będą w celu organizacji Imprezy, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków prawnych (np. wystawiania rachunków), informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i statystycznych, ogłoszenia wyników Imprezy, promocyjnych i marketingowych.

4. Przetwarzaniu podlegają również dane osobowe opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Imprezy.

5. Dane osobowe uczestników Imprezy mogą być przekazane następującym podmiotom:

- instytucjom, którym muszą być udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- firmie, za pośrednictwem której prowadzony jest proces przyjmowania zgłoszeń do Imprezy oraz pomiar czasu

6. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek.

7. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w 6. Nocnym Maratonie Szczecińskim i/lub Nocnym Półmaratonie Szczecińskim

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zapisując się do udziału w Imprezie uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom 6. Nocnego Maratonu Szczecińskiego (w tym Nocnego Półmaratonu Szczecińskiego) w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i sponsorów, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia ostatecznych decyzji.